Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie pre seniorov na Ul. J. Okáľa – debarierizácia objektov“ – projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu


16. 4. 2021 10:05

Názov zákazky : „Zariadenie pre seniorov na Ul. J. Okáľa – debarierizácia objektov“ – projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument: