Základná umelecká škola L. Stančeka /ZUŠ/


Aj napriek príslušnosti k sieti základných škôl má trvalé a nezastupiteľné miesto pri vytváraní umeleckej a kultúrnej atmosféry v meste. Prezentáciou rôznych umeleckých žánrov sa podieľa na výchove a vzdelávaní hlavne mladej generácie, ktorej súčasne poskytuje dostatočný priestor na prezentáciu svojej umeleckej úrovne. Svedčia o tom početné verejné vystúpenia a tematické, výchovné, absolventské i učiteľské koncerty, umelecké pásma, výstavy, tanečné choreografie a divadelné predstavenia k rôznym príležitostiam. ZUŠ je hlavným garantom súťažnej prehliadky sólového spevu žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza a medzinárodnej nesúťažnej prehliadky zborového spevu Prievidza spieva.

Pri ZUŠ pracujú vyspelé umelecké súbory – Detský spevácky zbor a komorný zbor Úsmev a Spojený symfonický orchester, ktoré sú známe nielen v regióne, ale i za hranicami Slovenska.