Pietne služby v Prievidzi


PREVOZ ZOMRELÝCH - NON STOP SLUŽBA
24 hodín denne aj v sobotu, nedeľu a vo sviatok
0910 500 990
v pracovných dňoch v čase 07.30 – 16.00 možno volať aj
046/541 34 13 alebo 0911 042 518

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. rozšírili od 1. januára 2014 svoju pôsobnosť aj o správu a prevádzku cintorínov na území mesta Prievidza, pričom spoločnosť  vykonáva aj pohrebné služby pre obstarávateľov pohrebov.


 
Pochovávanie zosnulých, sa v Prievidzi vykonáva na štyroch pietnych  miestach, pričom v katastrálnom území Prievidze je šesť pohrebísk. Z nich sú na pochovávanie uzatvorené cintoríny v mestskej časti Necpaly na Veľkonecpalskej ulici  a Židovský cintorín na Ceste pod  Banskou,  ktoré slúžia už len ako pietne miesta.

Domy smútku pri pohrebiskách ( cintorínoch ) sa nachádzajú:
* v katastrálnom území mesta Prievidza – prevádzková budova – dom smútku,
Mariánska ul. č. I. 570/55, Prievidza
* v katastrálnom území prímestskej časti Veľká Lehôtka – dom smútku,
Hlboká ul. č. V. 604/14, Prievidza
* v katastrálnom území prímestskej časti Malá Lehôtka – dom smútku,
Ul. F. Hečku č. V. 356/43, Prievidza
* v katastrálnom území prímestskej časti Hradec – dom smútku;
Ul. 1. mája č. V. 357/24, Prievidza.


Spoločnosť TSMPD s.r.o. poskytuje v rámci svojej činnosti pohrebné služby vrátane zabezpečovania pohrebných obradov a uloženia ľudských pozostatkov.
Služby poskytuje obstarávateľom  pohrebu. Tým  je spravidla  fyzická osoba - pozostalý, príbuzný, iná blízka osoba zabezpečujúca obrad rozlúčky, určený zamestnanec obce, resp. mesta v prípade bezprístrešných obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi, prípadne iná osoba, poverená štátom v prípade štátnych pohrebov.

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v rámci pietnych služieb a pohrebnej služby poskytuje:
¤ predaj rakiev a smútočných potrieb (kríže, výbava do rakvy, urny, sviečky, kahance, rôzne druhy kvetov vrátane rezaných a umelých, aranžovanie kytíc, zhotovovanie vencov, písanie stúh na vence a kytice, vyhotovovania návrhov a tlač smútočných oznámení;
¤ prepravu ľudských pozostatkov:
- z miesta úmrtia na miesto uloženia  do chladiaceho zariadenia do času vykonania rozlúčky (pohrebu) s následným pochovaním do zeme;
- z miesta úmrtia na miesto uloženia do chladiaceho zariadenie do času vykonania rozlúčky  (pohrebu) a následne odvoz  na miesto kremácie );
¤ umývanie, kozmetickú úpravu a obliekanie zomrelých pred uložením do rakvy;
¤  ukladanie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom zariadení;
¤ vývoz vencov a iných smútočných potrieb do domu smútku pred smútočným obradom;
¤  vystavenie vencov a kytíc a ich konečnú úpravu v dome smútku pred obradom;
¤ prevoz vencov a kytíc a ich uloženie na hrobové miesto v prípade pochovania do zeme;
¤ prevoz vencov a kytíc na miesto, ktoré  po rozlúčke so zomrelým určí obstarávateľ pohrebu (pozostalí, príbuzní, osoba zabezpečujúca obrad rozlúčky, určený zamestnanec mesta v prípade bezprístrešných obyvateľov, prípadne iná osoba, poverená štátom v prípade štátnych pohrebov);
¤ zabezpečovanie a organizácia pohrebného obradu (účinkujúci na obrade – recitátori, hudobníci, speváci, dychové súbory, spevácke skupiny, rečníci v prípade občianskych obradov podľa želania objednávateľa obradu, duchovní jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, účinkujúci hudobníci prípadne speváci v prípade cirkevného pohrebu vrátane občianskej rozlúčky za mesto pred cirkevným obradom);
¤ poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom (vybavovanie agendy na matrike v mieste úmrtia zomrelého, hlásenia o úmrtí a zabezpečenie povinnosti a administratívne úkony súvisiace s úmrtím podľa objednávateľa obradu).

Spoločnosť pripravuje zavedenie nových typov obradov v súvislosti s nárastom kremácií, ale aj rozšírenie ponuky doplnenia obradov o účinkujúcich podľa želania obstarávateľov pohrebu a pod. a ďalšie služby súvisiace so starostlivosťou o hrobové miesta.

PREVÁDZKOVÁ DOBA pohrebnej služby (zároveň otváracie hodiny v predajni rakiev a smútočných potrieb vrátane rezaných a umelých kvetov) je stanovená takto :
Pondelok – Piatok 7.30 – 16.00 h
Telefónne číslo pohrebnej služby počas prevádzkových hodín je 046/541 34 13.

Mimo otváracích hodín je zabezpečená pohrebná pohotovosť, ktorú vykonáva prevádzkovateľ na telefónnom čísle  0910 500 990 celoročne  nepretržite.
Otváracie doby na cintorínoch sú  zverejnené na bránach cintorínov a spravidla sú rozdielne v letnom a zimnom období. Budú zverejnené v krátkej dobe na www.tsmpd.sk. Informácie o hrobových miestach poskytne pohrebná služba klientom aj písomne elektronickou poštou na adrese cintorin@tsmpd.sk.
Zámery spoločnosti v tejto veľmi citlivej činnosti vo vzťahu k obyvateľom sú jasné –  a zabezpečiť aj zodpovedajúci vzhľad nposkytovať služby profesionálnea cintorínoch a v domoch smútku. A v neposlednom rade sa postarať, aby rozlúčky s našimi obyvateľmi boli dôstojné a obsahovo a interpretačne spĺňali najprísnejšie kritériá.

Tlačivá Strediska pietnych služieb
Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového, resp. urnového miesta rtf_file_extension_45
Žiadosť o exhumáciu  podľa § 19 ods.7 – 11  zákona č. 131/2010 Z.z

Osobnosti prievidzských cintorínov: ico_pdf_46