Z našej činnosti


Fotografie sú zverejňované so súhlasom dotknutých osôb.


Inštruktáž k letnému rezu ovocných drevín

Slovenský zväz záhradkárov okresný výbor Prievidza zorganizoval v sobotu 14. 8. 2021 pre svojich členov ukážku letného rezu ovocných drevín. Miestom konania ukážky bola  Stredná odborná škola obchodu a služieb Kalina Prievidza. Ukážku s odborným výkladom vykonal dlhoročný garant pán Miloš Polcer. Následne každý účastník ošetril podľa prednesených inštrukcií dva stromy v areáli školy. Jednalo sa o nesúťažnú akciu so zameraním na zvýšenie zručností účastníkov a pomoci škole pri starostlivosti o ovocné stromky v jej areály. O občerstvenie bolo postarané, akcia bola vyhodnotená kladne, tak zo strany SZZ OV ako i zástupcu školy.
K propagácii činnosti Slovenského zväzu záhradkárov prikladáme fotodokumentáciu.
Na zverejnenie fotografií na stránke mesta Prievidza boli účastníci upozornení a so zverejnením súhlasili.

Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov

V dňoch  4. – 6. 10.  2019 usporiadal Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Mestským úradom Prievidza a Agrocentrom Prievidza Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorej sa zúčastnilo desať ZO SZZ.

Celkovo bolo vystavených 715 exponátov, z toho 465 kusov zeleniny, 215 kusov jabĺk či 35 kusov hrušiek. Hodnotiaca komisia mala ťažkú úlohu vybrať z toľkých vzoriek tie najkrajšie. Súčasťou výstavy boli aj kresby žiakov základných škôl na tému krásy našich záhrad.

Výsledky v jednotlivých kategóriách
O najkrajšie jablko – 23. ročník:
1. a 3. miesto  - Minárik Milan – ZO Nováky
2. miesto – Radosa Ján – ZO Bystričany

O najkrajšiu hrušku – 10.  ročník:
1. a 3. miesto – Polcer Miloš ZO Opatovce nad Nitrou

O najkrajšiu kolekciu ovocia:
1. Polcer Miloš – ZO Opatovce nad Nitrou
2. Bobok Miloslav – ZO Opatovce nad Nitrou
3. Minárik Milan – ZO Nováky                                                                                       

Najkrajšia kolekcia zeleniny:
1. Polcerová Magdaléna – ZO Opatovce nad Nitrou
2. Sirotňák Ľudovít – ZO Sad SNP Handlová
3. Tóthová Emília – ZO Bojnice – Tále II                                                                                             

Najkrajšia expozícia ZO:
1.Opatovce nad Nitrou
2.Dolné Vestenice
3.Sad 600. ročnica

Mimoriadnu cenu získal ZO Púšť za expozíciu ZO. Na záver poďakoval predseda OV SZZ Emil Pastierik všetkým zúčastneným, ako aj spoločnosti Agrocentrum za poskytnutie priestorov a sponzorské ceny, primátorovi Bojníc a zástupcovi Mestského úradu Prievidza pri odovzdávaní putovných pohárov a  starostom obcí za podporu ZO v obciach.

Emil Pastierik – predseda OV SZZInštruktáž k letnému rezu

V areáli strednej školy na Kaline 15.6.2019 sa uskutočnila názorná ukážka letného rezu, prebierky plodov, informácia o chorobách a škodcoch ovocných drevín a možnej ochrane. Po ukážke každý účastník si vyskúšal letný rez a prebierku plodov. Počas rezu záhradkári mohli konzultovať jednotlivé zásahy a prípadne chyby odstrániť.
Miloš Polcer  - tajomník OV SZZ

Prievidzská kytica

Okresný výbor Slovenského zväzu zorganizoval v júni pre žiakov základných a stredných škôl súťaž v aranžovaní živých kvetov – 33 ročník o pohár primátorky mesta Prievidza. Akcie sa zúčastnilo 23 žiačok z piatich základných a jednej strednej školy. Porota mala ťažkú úlohu, nakoľko zhotovené diela boli veľmi pekné.  Vyhodnotenie bolo nasledovné – jednotlivci - základné školy :

1. miesto - Karolína Pravdová – Bystričany
2. miesto – Vivien Radosová – Bystričany
3. miesto – Helena Kališová – Malonecpalská
 Stredné školy :
1. miesto -  Katarína Ličková – Kalina
2. miesto - Radka Urbánková – Kalina
3. miesto - Helena Kališová – Kalina
 V súťaži družstiev na 1. mieste sa umiestnila Zš Bystričany.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami, diplomom a putovným pohárom.


Záhradkári súťažili v reze

Okresný výbor Slovenského zväžu záhradkárov zorganizoval  v spolupráci s vedením školy  SOŠ obchodu a služieb Okresnú súťaž v reze stromčekov.

Bol to už 19.ročník. Akcie sa zúčastnilo približne 40 účastníkov zo 6 ZO SZZ . Z toho súťažilo 19 členov o putovný pohár jednotlivcov a družstiev. Pred súťažou bola názorná ukážka rezu. Záhradkári, ktorí prišli a nesúťažili po predchádzajúcej inštruktáži mali možnosť spoločne si vyskúšať rez a tak nadobudnúť nové skúsenosti v reze. Súťažiaci mali orezať 3 stromy, následne komisia vyhodnotila  kvalitu rezu nasledovne :
V súťaži jednotlivcov – 1.miesto – Andel Miroslav – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
2.miesto – Šimko Ľubo – ZO SZZ Lehota p. Vtáčnikom
3.miesto – Klinga Radoslav – ZO SZZ 600 ročnica

V súťaži družstiev – 1.miesto -  ZO SZZ Lehota p. Vtáčnikom
2.miesto -  ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
3.miesto – ZO SZZ Bystričany

Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré venovali firma – AGRO centrum a Vanesa. Na záver poďakoval predseda OV SZZ p.Pastierik za účasť a odvedenú prácu, komisii za hodnotenie, sponzorom za ceny, škole za poskytnutie priestorov a občerstvenia.

Miloš Polcer – tajomník OV SZZ

Vianočný svietnik

Okresný výbor slovenského zväzu záhradkárov usporiadal  18.12. 2018 v CVČ  Prievidzi súťaž v aranžovaní pre základné a stredné školy na tému – vianočný svietnik. Súťažilo sa o putovný pohár prednostu mestského úradu v Prievidzi.

Bol to už 33 ročník. Akcie sa zúčastnilo 9 základných škôl, jedna špeciálna zš a jedna stredná škola – spolu 37 súťažiacich. Na úvod všetkých privítal p.Pastierik Emil – predseda OV SZZ , pani Krejčová  oboznámila súťažiacich s podmienkami a pravidlami pri aranžovaní. Žiaci mali 1 hod. na zhotovenie svietnika, následne 3 členná komisia vyhodnotila hotové diela.
Najlepšie sa darilo žiakom zo základnej školy z N.Rudna . obsadili 1.miesto – Mederová Radka , 2.miesto – Steinerová Kristína, na 3.mieste – Brtko Šimon zo zš N.Rudno . Zo špeciálnej zš na 1.mieste  - Lacková Veronika, 2.miesto  – Cicková Dominika,3.miesto – Betyárová Božena.  Zo Sš HSaO - ,,Kalina,, na 1.mieste  – Ličková Katarína, na 2.mieste – Petrová Michaela, 3.miesto – Kališová Helena.

V súťaži družstiev sa na 1.miete umiestnila zš. z N.Rudna, 2.miesto zš. Sama Chalupku, 3.miesto zš. Bystričany. Prednosta  mestského úradu  MVDr.Turanovič Norbert  pogratuloval víťazom ,odovzdal diplomy a putovný pohár základnej školy z N.Rudna .

Na záver predseda OV SZZ všetkým poďakoval za účasť, poprial všetko dobré a príjemné prežitie vianočných sviatkov.  

M.Polcer  tajomník OV SZZ         

Okresná výstava ovocia a zeleniny


Okresný výbor slovenského zväzu záhradkárov zorganizoval v spolupráci so ZO SZZ a obecným úradom v Nedožeroch – Brezanoch v dňoch 5 – 7.10.2018 tradičnú výstavu ovocia a zeleniny. Výstavy sa zúčastnilo 9 základných organizácii SZZ.

Celkovo bolo vystavených 448 exponátov. Výsledky v jednotlivých kategóriach :
A. O najkrajšie jablko  - vystavených 243 jabĺk :
     1.miesto – Ján Radosa – Bystričany odroda pinova
     2 – 3 . miesto -  Milan Minárik – Nováky – odroda pinova, golden del.
B. O najkrajšiu hrušku – vystavených 43 hrušiek :
     1. miesto – Miroslav Cvopa – D. Vestenice - odroda boscova flaška
     2. miesto – Miloš Polcer – Opatovce n. Nitr. - odroda dicolor
     3. miesto  -  Holenda Jozef – Opatovce n. Nitr. - odroda bohemica
C. O najkrajšiu kolekciu ovocia :
     1. miesto – Minárik Milan - Nováky
     2. miesto – Kmeť Štefan - Bystričany
     3. miesto – Ďureje Štefan – Lehota p. Vt.
D. O najkrajšiu kolekciu zeleniny :
     1. miesto – Kytka Miroslav – D. Vestenice
     2. miesto – Vasková Adriana – Opatovce n. Nitrou
     3. miesto – Peticová Darina  - Nedožery – Brezany
E. O celkovú najkrajšiu expozíciu v rámci ZO SZZ :
     1. miesto – Opatovce nad Nitrou
     2. miesto – Nedožery – Brezany
     3. miesto – Dolné Vestenice

Víťazi v jednotlivých kategóriach boli odmenení diplomom a vecnými cenami a putovnými pohármi v prvých troch kategóriach ktoré odovzdali primátor Bojníc pán Phdr.Tám František a starosta Obce Nedožery – Brezany pán Judr. Mokrý Martin.

OV SZZ zorganizoval inštruktáž k rezu broskýň po jarnom zmladzovacom reze a rezu jabloní 1.9.2018 na Kaline

OV SZZ usporiadal zájazd do Skalice pre zaslúžích členov SZZ

Prievidzská kytica

OV SZZ v spolupráci s mestským úradom v Prievidzi usporiadal 5.6.2018 už 32 ročník v aranžovaní živých kvetov pre žiakov základných a stredných škôl o putovný pohár primátorky.


Akcie sa zúčastnilo 29 súťažiacich zo 6 základných a 2 stredných škôl. Porota mala ťažkú úlohu  vybrať najkrajšie naaranžované kytice nakoľko všetky mali svoje čaro. Nakoniec rozhodla nasledovne.
V súťaži jednotlivcov základných škôl :
1.miesto – Hluchová Simona – Zš Energetikov
2.miesto – Steinerova Kristína – Zš Bystričany
3.miesto – Hanešová Emma – Zš Handlová
V súťaži jednotlivcov stredných škôl :
1.miesto – Urbánková Radka – Sš HSaO  ,,Kalina,,
2.miesto – Ličková Katarína -   Sš HSaO  ,, Kalina,,
3.miesto – Kališová Helena -  Sš HsaO - ,,Kalina,,

V súťaži družstiev sa na 1.mieste sa umiestnila Zš z Bystričian. Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení vecnými cenami a diplomom, víťazné družstvo získalo putovný pohár. Na záver všetkým poďakovali za účasť predseda OV SZZ p. Pastierik Emil a prednosta mestského úradu p. MVDr. Turanovč Norbert.

Okresná výstavu ovocia, zeleniny a kvetov

Okresný výbor SZZ zorganizoval v spolupráci so ZO SZZ  a MÚ v Novákoch okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov  6 – 8.10.2017.
Aj napriek tomu , že na jar bolo zaznamenané poškodenie kvetov jarnými mrazmi na jabloniach sa to prejavilo len lokálne. U hrušiek došlo k väčšiemu poškodeniu čo sa prejavilo aj na počte vzoriek. Celkove bolo vystavených viac ako 600 exponátov ovocia, zeleniny a kvetov.. Výstavy sa zúčastnilo 8 ZO SZZ. Súťažilo sa v 5 kategoriach. O najkrajšie jablko súťažilo 213 vzoriek. Na prvom mieste sa umiestnil Minárik Milan,  druhé miesto Matiašovič Františk, Kmeť Štefan. O najkrajšiu expozíciu vyhrala  ZO SZZ Nováky, druhé Opatovce nad Nitrou, tretie Dolné Vestenice. Víťazom boli odovzdané diplomy, vecné ceny a putovný pohár.
Miloš Polcer tajomník OV SZZ

Súťaž v letnom reze

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov zoorganizoval tradičnú súťaž v letnom reze v sobotu 26.8.2017 v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb – Kalina.

Akcie sa zúčastnilo 6 základných organizácii, spolu 18 súťažiacich. Pred samotným rezom bola urobená názorná ukážka letného rezu jabloní, broskýň, očkovania.

Najlepšie sa darilo záhradkárom z Lehoty p.Vtáčnikom  keď sa umiestnili na 1.mieate Šimko Ľubumír, 2.miesto Kováč Alojz, 3.miesto Adámik Ivan z Opatoviec nad Nitrou. V súťaži družstiev – 1.Lehota p.Vtačnikom. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomom. Na záver poďakoval p.Pastierik za účasť a riaditeľovi školy p.Gamanovi za spoluprácu.

Prievidzská kytica

Oblastný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s mestským úradom usporiadal  už 31.ročník v aranžovaní živých kvetov o pohár primátorky mesta Prievidza. Súťaže sa zúčastnilo 8 základných škôl, jedna stredná  a jedna špeciálna škola.

Celkovo 39 žiakov a študentov si donieslo živé kvety a tie v časovom limite naaranžovali podľa vlastného vkusu. Komisia následne vyhodnotila jednotlivé kytice.
Na 1. Mieste v súťaži ZŠ sa umiestnila Pravdová Katarína zo zš Bystričany, na 2.mieste Arvová Romana zo zš Energetikov z Prievidze, na 3.mieste Šimurková Diana zo zš Rastislavova z Prievidze. Zo stredných škôl  na 1.mieste skončila Ličková Katarína, na 2. Mieste Kalisová Helena, na 3. Mieste Minárová Denisa – všetky zo SOŠ Kalina. Zo špeciíalnej školy na 1.mieste sa umiestnila Tisajová Lívia z Handlovej. Súťažiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Na záver predseda OV SZZ  Pastierik Emil všetkým poďakoval za veľmi pekné kytice, ktoré spravili a poprial im mnoho úspechov.

Mladé floristky dosiahli úspech  v aranžovaní

Republikový výbor SZZ zorganizoval celoslovenskú amatérsku súťaž v aranžovaní v Trenčíne v rámci výstavy Záhradkár. Náš okres reprezentovali žiačky zo základnej školy z Bystričian.

Súťažilo sa v 2 kategóriach na tému – jarný venček a jarný pozdrav- 11 až 15 ročné. Aj napriek tomu , že sa takejto súťaži zúčastnili prvý krát umiestnili sa na druhom mieste – Karolína Radosová a na treťom mieste – Kristína Šteinerová . Poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí aj p. učiteľke Mgr.Šteinerovej, ktorá žiačky na súťaž dobre pripravila. Bola vyhodnotená aj súťaž v maľovaní na tému ,,Príroda okolo nás,,. Výkresy boli posielané na RV SZZ , kde boli najkrajšie vybrané a vystavené na výstavisku. Na peknom ôsmom mieste sa umiestnila Terezka Tirindová  zo ZŠ Dobšinského z Prievidze. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu .

 Miloš Polcer  tajomník OV SZZ

Záhradkari súťažili v reze stromčekov

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb zorganizoval 11.3.2017 v areáli školy súťaž v reze. Akcie sa zúčastnilo 20 súťažiacich z 8 ZO SZZ. Každý súťažiaci musel orezať 2 stromy v časovom limite 60 minút.

Pred rezom bola urobená inštruktáž s názornou ukážkou, ktorej sa zúčastnili aj občania, ktorí mali záujem o rez. Rez bol zameraný hlavne na zníženie korún, zmladenie, opravný rez. Komisia hodnotila rez anonymne – stromy boli označené číslami, ktoré si vylosovali súťažiaci.
Na 1.mieste sa umiestnil - Fodora Boris zo ZO D.Vestenice, na 2.mieste –Adámik Milan zo ZO Opatovce nad Nitrou, na 3.mieste – Klinga Radoslav zo ZO Sad 600 ročnice.
V súťaži družstiev na 1.mieste - ZO Opatovce nad Nitrou.
Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Záhradkári pomohli škole pri reze a naoplátku pán riaditel zabezpečil bohaté občerstvenie. Spokojnosť s uvedenou akciou vyjadrili na záver predseda OV SZZ aj pán riaditeľ SOŠ obchodu a služieb.

Text: Miloš Polcer tajomník OV SZZ

   

Súťaž v letnom reze

Oblastný výbor Slovenského zväzu záhradkárov zorganizoval súťaž v letnom reze jabloní. Akcie sa zúčastnilo 7 základných organizácii. Celkovo súťažilo 18 záhradkárov.

Po inštruktáži a názornej ukážke,o letnom reze si súťažiaci vylosovali čísla označených stromov. Každý súťažiaci musel orezať 3 stromčeky v časovom limite 30 min.

V kategórii jednotlivcov sa  na 1.mieste umiestnil p. Linkeš L. zo ZO Handlová Boriny, na 2.mieste Minárik M. zo ZO Nováky a na 3.mieste p. Bobok M. zo ZO Opatovce nad Nitrou.

V súťaži družstiev sa na 1.mieste umiestnili Opatovce nad Nitrou – Bobok M. a Adámik M.

   

Okresná súťaž v reze jabloní

OV SZZ usporiadal súťaž v reze vo firme Idara v Koši. Akcie sa zúčastnilo 9 základných organizácii SZZ, súťažilo 19 záhradkárov o putovný pohár starostu Bystričian – v súťaži jednotlivcov. O putovný pohár primátora mesta Nováky – v súťaži družstiev. Po názornej ukážke rezu si súťažiaci vylosovali čísla s označenými stromami.
Každý musel orezať 4 stromy, v časovom limite 45 minút. Komisia vyhodnotila kvalitu rezu. V súťaži jednotlivcov na 1.mieste skončil – Minárik Milan zo ZO Nováky, 2.miesto – Minich Ľubomír zo ZO Opatovce nad Nitrou, 3.miesto – Gramblička Jaroslav zo ZO Sad 600 ročnica.
V súťaži družstiev  na 1.mieste  - ZO Opatovce nad Nitrou,  2.miesto – ZO Nováky, 3.miesto – ZO Sad 600 ročnica.
Putovné poháre odovzdal primátor mesta Novák Rndr.Daniš Daniel.

 

 

Ponukový list - Produkty na vápnenie : ico_pdf_46

Celoslovenská súťaž o najkrajšie jablko roku

Pekný úspech dosiahli záhradkári z nášho okresu v Trenčíne 22.10.2015 na Celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko roku.
Celkove bolo vystavených 1686 vzoriek jablk, ktoré boli rozdelené do 15 skupín, priemerne po 110  v jednej skupine podľa odrôd.

Na prvých troch miestach o najkrajšie jablko sa umiestnili :
1.miesto – Pánis Marek – odroda bohemia –ZO SZZ Lehota p.VT.
2.miesto – Minárik Milan – odroda karneval  - ZO SZZ Nováky
3.miesto – Lipovský František – odroda idared – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou.

V prvej desiatke sa ešte umiestnil na 7 a 8 mieste Minárik Milan s odrodou rubinola a pinova. V skupinách sa ešte na popredných miestach umiestnili:
Cagáň Jozef, Andel Miroslav, Kukla Jozef – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
Miština Marián, Minárik Milan – ZO SZZ Nováky
Radosa Ján – ZO SZZ Bystričany
OV SZZ víťazom gratuluje .