Matričný úrad


VEDIE:

1. Knihu manželstiev

a) Štátny občan Slovenskej republiky je povinný predložiť najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list
 • Platný občiansky preukaz
 • Úmrtný list (ak ide o vdovca alebo vdovu)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú)
 • V prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov alebo osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • Potvrdenie o pobyte z cudziny (ak nemá občan SR trvalý pobyt v Slovenskej republike)
 • Cestovný pas (ak nemá občan SR trvalý pobyt v Slovenskej republike)
 • Žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo poskytne matričný úrad)

b) Cudzinec je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o osobnom stave - doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo (ak ide o ovdoveného cudzinca)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené (ak ide o rozvedeného cudzinca)
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo poskytne matričný úrad)

V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať cudzinecké listiny aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Listiny vydané v cudzine musia byť preložené súdnym prekladateľom do jazyka slovenského (okrem jazyka českého). Úradný preklad je potrebné zabezpečiť v Slovenskej republike. Verejné listiny, ktoré sú vydané v štátoch Európskej únie, môžu byť predložené aj s viacjazyčným štandardným formulárom. Takto vydaná listina už nevyžaduje úradný preklad. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky, prípadne e-mailom.

2. Knihu úmrtí

Pozostalí predkladajú matričnému úradu:

 • Všetky vyhotovenia listu o prehliadke zomretého
 • Preukaz totožnosti zomretého – občiansky preukaz
 • Pas, ak ide o cudzieho štátneho občana

3. Knihu narodení

Rodič dieťaťa predkladá matričnému úradu:

 • Hlásenie o narodení
 • Platný občiansky preukaz rodičov
 • Sobášny list rodičov (ak ide o rodičov dieťaťa, ktorí uzavreli manželstvo)
 • Zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu (ak ide o rodičov, ktorí určili otcovstvo pred narodením dieťaťa súhlasným vyhlásením)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka dieťaťa stavom rozvedená)
 • Úmrtný list manžela (ak je matka dieťaťa stavom vdova)

ZABEZPEČUJE:

Zápis matričných udalostí do Osobitnej matriky v Bratislave, ktoré nastali v cudzine

Potrebné doklady:

 • Cudzozemský matričný doklad (rodný, sobášny, úmrtný list alebo iná verejná listina)
 • Doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, cestovný pas alebo Listina Osvedčenie/Potvrdenie  o štátnom občianstve SR)
 • Doklady podľa osobného stavu osoby, ktorej sa zápis matričnej udalosti týka (slobodný/á – rodný list, ženatý/vydatá – sobášny list, rozvedený/á – právoplatný rozsudok o rozvode, vdovec/vdova – úmrtný list manžela)
 • Splnomocnenie (ak zápis vybavuje splnomocnená osoba)
 • Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania s úradne overeným podpisom (len v osobitných prípadoch)
 • Čestné vyhlásenie o osobnom stave matky dieťaťa  - občianky Slovenskej republiky s úradne overeným podpisom (len v osobitných prípadoch)
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti (tlačivo poskytne matričný úrad alebo prostredníctvom stránky MV SR https://www.minv.sk/?osobitna-matrika)
 • Doklad totožnosti

V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať cudzinecké listiny aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Listiny vydané v cudzine musia byť preložené súdnym prekladateľom do jazyka slovenského (okrem jazyka českého). Úradný preklad je potrebné zabezpečiť v Slovenskej republike. Verejné listiny, ktoré sú vydané v štátoch Európskej únie, môžu byť predložené aj s viacjazyčným štandardným formulárom. Takto vydaná listina už nevyžaduje úradný preklad. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky, prípadne e-mailom.

VYHOTOVÍ:

1. Druhopis (duplikát) matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Potrebné doklady:

 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) – pri osobnom vybavení
 • Občiansky preukaz s čipom a s kvalifikovaným elektronickým podpisom (eID karta) – pri elektronickom vybavení prostredníctvom služby žiadosť o úradný výpis z matriky.

O úradný výpis z matriky môže požiadať len osoba oprávnená podľa § 18 ods. 1 zákona NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách.
Od 1.10.2015 môže druhopis (duplikát) matričného dokladu vydať ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky.

2. Viacjazyčný štandardný formulár

Viacjazyčný štandardný formulár je formulár, ktorý je pripojený k verejnej listine (rodný, sobášny, úmrtný list) a je vydaný v úradnom jazyku prijímajúceho členského štátu EÚ. Obsahuje údaje uvedené vo verejnej listine a slúži ako pomôcka pri preklade verejnej listiny. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky, prípadne e-mailom.

Žiadateľ predkladá:

 • Platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas

VYKONÁVA:

Zmenu mena a priezviska

Meno:

 • Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak
 • Zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • Zmena mena z dôvodu zmeny pohlavia

Priezvisko:

 • Zmena priezviska po rozvode manželstva do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
 • Zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní iba jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • Zmena priezviska spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
 • Zmena priezviska spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo pravopisom národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
 • Zmena priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • Zmena priezviska z dôvodu zmeny pohlavia
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
 • Zmena priezviska dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

Potrebné doklady:

 • Rodný list osoby, ktorá žiada o zmenu
 • Sobášny list (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý alebo vydatá)
 • Právoplatný rozsudok súdu o rozvode (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená)
 • Úmrtný list manžela (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova)
 • Doklad totožnosti osoby, ktorá žiada o zmenu
 • Doklad o štátnom občianstve SR osoby (nahrádza platný občiansky preukaz alebo cestovný pas)
 • Písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom (ak ide o zmenu mena/priezviska maloletého staršieho ak 15 rokov)
 • Lekársky posudok (ak ide o zmenu mena/priezviska z dôvodu zmeny pohlavia)

POPLATKY:

Poplatok za vydanie druhopisu matričného dokladu 5 EUR
Poplatok za viacjazyčný štandardný formulár 5 EUR
Poplatok za zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine 10 EUR
Poplatok za sobáš vykonaný mimo určených sobášnych dní 20 EUR
Poplatok za sobáš vykonaný mimo určených sobášnych hodín 30 EUR
Poplatok za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70 EUR
Poplatok za sobáš vykonaný mimo určenej úradnej miestnosti 140 EUR

Okrem uvedených náhrad je matričná agenda spoplatňovaná podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

KONTAKTY:

Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14
971 01  Prievidza
Tel. kontakt: 046 / 5179 420, 0904 752 622
E-mail: tamara.skorvankova@prievidza.sk, elena.brodzianska@prievidza.sk