Poskytovatelia sociálnych služieb


  

Verejní poskytovatelia sociálnych služieb:  

  

Mesto Prievidza: Sociálne oddelenie

Poskytuje sociálne poradenstvo, sociálno – posudkovú činnosť pre obyvateľov žiadajúcich sociálne služby, opatrovateľskú, prepravnú službu a odľahčovaciu službu.

Kontakt:
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Tel: 046/51 79 400, 046/51 79 410
0904752666
0904752665

 

Harmónia, n. o.

Poskytuje sociálne služby v útulku.

Kontakt:
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Tel: 0907 798 626
E-mail: kvrablova67@gmail.com
Štatutárny organ: Katarína Vráblová

 

Zariadenie pre seniorov

Poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. 

Kontakt:
ul. J. Okáľa 6
971 01 Prievidza

web: www.zps-prievidza.sk
Tel: 046/519 93 15, 0903 353 316 – riaditeľ
Email: zps@mail.telekom.sk
ul. Okáľa - 0903 353 126
ul. Rázusa - 0903 353 286

Centrum voľného času

Sociálna práca s deťmi a mládežou, ktorej činnosť sa zameriava na efektívne využívanie voľného času, organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí. 

Kontakt:
Ulica K. Novackého 14
971 01 Prievidza

web: www.zps-prievidza.sk
Tel: 046/5432470
Email:cvcprievidza@gmail.com

Zariadenia VÚC:

Humanity – centrum sociálnej pomoci

Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.

Kontakt:
Viničná 17, Prievidza
Tel: 046/548 31 81, 046/548 31 82
Email: lubomir.valovic@hcsp.tsk.sk

 

Domino – centrum sociálnej pomoci

Poskytuje starostlivosť   deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku od 3 do 25 rokov v dennom, týždennom a celoročnom pobyte .

Kontakt:
Veterná 11,Prievidza
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 50 69

 

Centrum sociálnych služieb

Poskytuje s tarostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.

Kontakt:
Žltá ulica č. 25
Nitrianske Pravno
Tel: 046/544 61 90,
046/544 64 10,
046/544 64 20

Email: cssnp@stonline.sk

 

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb:

 

Spokojnosť- centrum sociálnych služieb, n. o.

Poskytuje všeobecne  prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, prioritou je práca s deťmi a rodinou.

Kontakt:
Jesenského 449/3
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 00 93
Mobil: +421905329661, +421915741413, +421917748698
Email: spokojnost@ispokojnost.sk, dessuet@ispokojnost.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 

Charita – dom sv. Vincenta n. o.

Poskytuje sociálne služby nízkoprahového charakteru pre dospelých.

Kontakt:
Košovská 19 
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 79 58
Email: charita@farapd.sk

 

Nový domov n. o.

Poskytuje sociálne služby pre deti  a mládež s mentálnym a pohybovým postihnutím.

Kontakt:
Ul. energetikov  1
971 01 Prievidza
Tel: 046/540 67 52
Email: info@novy-domov.sk


Iné organizácie:

 

ADOS – Ria Mária Pipíšková

Poskytuje odbornú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí.

Kontakt:
Pauleho 1
971 01 Prievidza
Tel: 0903 453 870,  
Email: ados.ria@stonline.sk

 

AURA, Regionálny klub

Združenie občanov postihnutých epilepsiou.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza

DIAPREUGE, Zväz diabetikov

Spoločnosť združujúca diabetikov.

Kontakt:
Záhradnícka 24
971 01 Prievidza
Tel: 0948 969 689
Email: zachej@azet.sk

Fórum pre pomoc starším

Občianske združenie zabezpečujúce starostlivosť pomoc a služby pre seniorov s cieľom chrániť ich práva, presadzovať ich záujmy a pomáhať uspokojovať ich potreby.

Kontakt:
Záhradnícka 24
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 03 49
Email: forumlubica@gmail.com

ILCO, Klub svojpomocného združenia stomikov

Združenie občanov, ktorí majú zo zdravotných dôvodov urobenú stomiu.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza
Email: ilcoprievidza@gmail.com

Maruška, o.z.

Občianske združenie pre telesne poskytnuté deti.

Kontakt:
Ulica M. Mišíka 19/13
971 01 Prievidza
Tel: 0905 632 039
Email: oz@maruska.eu.sk

Materské centrum Slniečko

Činnosť sa zameriava na prácu s matkami a ich deťmi a prácu s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kontakt:
Ulica K. Novackého 14
971 01 Prievidza
Tel: 0905 922 552
Email: mcslniecko@zoznam.sk

Mobilný hospic – svätá Lujza, n.o.

Hospic je určený dlhodobo nevyliečiteľne chronicky chorým, pre ktorých už nie je nemocničná starostlivosť odôvodnená a zdravotný stav si vyžaduje ďalšiu zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí.

Kontakt:
Ulica M. Gorkého 1
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 5665
Email: svlujza1@gmail.com

OZ Život a Zdravie

Združenie podporujúce zdravý spôsob života vo všetkých rozmeroch.

Kontakt:
Rad L. N. Tolstého 3/1
971 01 Prievidza
Tel: 0915 276 958
Email: bkern@casde.sk

Požičovňa zdravotníckych pomôcok – Spolu sme Prievidza

Združenie zabezpečujúce zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok ľudom ŤZP, chorým a nevládnym. Pomôcky sú určené prevažne pre ľudí postihnutými neurologickými a motorickými poruchami pohybového aparátu. Pomôcky sú zapožičiavané za poplatok.

Kontakt:
Tenisová ulica 25
971 01 Prievidza
Email: info@spolusmeprievidza.sk

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada

Poskytuje bezplatné poradenstvo všetkým zdravotne postihnutým občanom.

Kontakt:
Hollého č.2
971 01 Prievidza

 

Spoločnosť priateľov z detských domovov
„Úsmev ako dar“

Dobrovoľnícka mimovládna organizácia pre podporu detí žijúcich v detských domovoch.

Kontakt:
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
Tel: 042/542 39 98

 

SPOSA Prievidza – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi

Združenie zabezpečujúce systematickú a komplexnú odbornú pomoc ľuďom s poruchami autistického spektra všetkých vekových kategórii.

Kontakt:
Úzka ulica 2
971 01 Prievidza
Tel: 0905 949 379
Email: info@sposaprievidza.sk

Šťastie si ty, o.z.

Zabezpečujú pomoc ľuďom s narušenou psychikou a psychickými problémami.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza
Tel: 0904 475 590
Email: stastiesity@gmail.com

PDSN, Prievidzský spolok nepočujúcich

Združenie pre nepočujúcich občanov.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza

 

SČK

Neštátny právny subjekt zriadený v zmysle zákona o SČK.

Kontakt:
Staničná 2
971 01 Prievidza
Tel: 0903 558 925
Email: prievidza@redcross.sk

UNSS, Únia nevidiacich a slabozrakých

Združenie pre nevidiacich občanov.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza
Tel: 0905 477 971

Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR

Organizácia, ktorá sa venuje poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých.

Kontakt:
Tenisová ulica 25
971 01 Prievidza
Tel: 0911 183 383
Email: sekretariat@zipcem.sk