Telovýchovné objekty a zariadenia mesta Prievidza


1. Základné a materské školy

Telovýchovné objekty a zariadenia pri základných školách

Školské zariadenie Vonkajšie športoviská Telocvičňa
I. ZŠ S. Chalupku -futbalové ihrisko a atletický priestor (dráha, doskočiská, odhodové miesta) + budova – šatne
- hádzanárske ihrisko
- 2 x volejbalové ihriská
- telocvičňa
III. ZŠ S. Chalupku - univerzálny dvor (basket) - telocvičňa 26 x 14 m
- telocvičňa 24 x 11 m
ZŠ Dobšinského trávnaté miniihrisko 50 x 25 m
atletická dráha 250 m
basketb. ihrisko 20 x 12 m
- telocvičňa 25 x 12 m
- telocvičňa 12 x 12 m
- herňa 12 x 12 m
ZŠ Energetikov - hádzanárske ihrisko (minifutb)
- atletická dráha + doskočisko
- 3 x tenisové ihrisko
- umelotrávnaté futbal. ihrisko
- 2 x telocvičňa
- posilňovňa
ZŠ Malonecpalská - hádzanárske ihrisko (minifutbal)
- atletická dráha
- všešportová plocha
- telocvičňa
- gymnastická telocvičňa
- posilňovňa
ZŠ Mariánska - trávnaté minifutbalové ihrisko
- hádzanárske ihrisko (minifutbal)
- doskočisko
- telocvičňa
- posilňovňa
ZŠ Rastislavova - univerzálny dvor (golf, atletika) - telocvičňa
ZŠ Šafárika - hádzanárske ihrisko (minifutbal)
- basketbalové ihrisko
- 2 x volejbalové ihrisko
- pieskové volejbalové ihrisko
- telocvičňa
- gymnastická telocvičňa
- posilňovňa
CVČ - vonkajšie športoviská - telocvičňa
- posilňovňa

Poznámka : Žiaci základných a materských škôl taktiež využívajú telovýchovné objekty a zariadenia mesta Prievidza, ktoré spravuje TSMPD, s.r.o. Prievidza (futbalový štadión, športová hala, krytá plaváreň, zimný štadión).

Školské zariadenie VONKAJŠIE VNÚTORNÉ
MŠ Benického - univerzálna asfaltová plocha - v triedach s náradím
MŠ Krmana - univerzálna asfaltová plocha - v triedach s náradím
MŠ Športová - betónová plocha 16x15 s bránkami
- univerzálna asfaltová plocha 28 x 10
- minitelocvičňa
MŠ Mišíka - trávnatý dvor - v triedach s náradím
MŠ Nábr. sv. Cyrila - univerzálne ihrisko 20x10 m
- trávnatá plocha
- minitelocvičňa 8,6 x 6 m
MŠ Gorkého - dopravné ihrisko - miniteľocvičňa
MŠ Clementisa - 2 x dopravné ihrisko
- ihrisko 15 x 15 m
- v triedach s náradím
MŠ Matušku - trávnatá plocha - miniteľocvičňa
MŠ Závodníka - trávnatá plocha - miniteľocvičňa
MŠ Nedožerská cesta - trávnatá plocha - miniteľocvičňa
MŠ Mišúta - 3 x viacúčelové asfaltové plochy - sauna
- v triedach s náradím

Poznámka : Každá materská škola má vo vonkajšom areáli pieskovisko, a preliezky rôzneho druhu.

2. TSMPD, s.r.o.

Obchodná spoločnosť TSMPD, spol. s r.o. Prievidza spravuje majetok mesta a je správcom a prevádzkovateľom:

  • verejného osvetlenia
  • cestnej svetelnej signalizácie
  • zimného štadióna
  • futbalového štadióna
  • krytej plavárne
  • športového areálu pri I. ZŠ S. Chalúpku
  • strelnice v k. ú. Nováky.

Viac informácií získate na stránke:
www.tsmpd.sk