Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Terasy
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4//2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019  o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 a č.11/2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2022 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2022 „Doplnok č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev“
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2021 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v úplnom znení-zmena VZN č. 6/2020 VZN č.12/2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.11 /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach v znení  
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Prievidza na rok 2022
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 9/2021 - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 odočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 7/2021 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2021 „Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce spôsob bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov“
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.3/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1, v znení Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2, v znení Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 3,“

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.“
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v úplnom znení-zmena VZN č. 6/2020)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Prievidza na rok 2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie č.  5 /2016  o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza v úplnom znení so zapracovaným Doplnkom č. 1 a Doplnkom č. 2 Doplnkom č. 3 a Doplnkom č. 4 ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 11/2019  o miestnych daniach zmena: VZN č. 3/2020 s účinnosťou od 23.júna 2020 VZN č. 11/2021 s účinnosťou od 1.januára 2022 VZN č.4/2022 s účinnosťou od 1. júna 2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 9/2019 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene v meste Prievidza
Všeobecne  záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Prievidza č.6/2019  o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných školách s materskými školami
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2019 v znení Doplnku č. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 upravujúce spôsobom bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3 /2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2017 ktorým sa zrušuje VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017 v znení Doplnkov č. 1 a č. 2 ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza a jej súčastí, Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza a jej súčastí v úplnom znení Doplnku č. 1 ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/ 2016  o zrušení Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a jej súčastí, Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčastí v úplnom znení Doplnku č.1 ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 3 ico_pdf_46
VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza v úplnom znení so zapracovaným  Doplnkom č. 1,2 a č. 3
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3 / 2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2 / 2016 o používaní pyrotechnických výrobkov ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v znení Doplnku č.1 ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2016
Zverejnené: 10.12.2015
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Zverejnené: 12.9.2015
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
Zverejnené: 23.7.2015
ico_pdf_46
Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 141/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach
VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN č. 97/2008 – Požiarny poriadok
Zverejnené 10.10. 2014
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 154/2014 o zrušení školskej jedálne pri Materskej škole, Ul. Š. Závodníka č. 488/18 971 01 Prievidza
Zverejnené 12.9.2014
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1-4 ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2014, ktorým sa ruší VZN č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach
Zverejnené 23.5.2014
ico_pdf_46
Doplnok č. 1 k VZN č. 150-2014 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
Zverejnené 6.7.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
Zverejnené 14.4.2014
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 145/2013, o zdravom životnom prostredí v meste Prievidza
Zverejnené: 15.11.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 144/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Prievidza
Zverejnené: 4.11.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 143/2013, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane
Zverejnené: 18.03.2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 140/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Zverejnené: 29.5.2013
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie č. 139/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
Zverejnené: 29.5.2013
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie č. 137/2013 o zriadení Mestskej polície Prievidza
Zverejnené: 7.5.2013
ico_pdf_46

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 130/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza
Zverejnené: 27.9.2012

ico_pdf_46

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách

ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 127/2012 - Prevádzkový poriadok verejných ihrísk ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 124/ 2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Prievidza ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza
Zverejnené 14.11.2011
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - v znení Doplnkov č. 1 až č. 5 ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
Zverejnené 05.04.2011
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom
Zverejnené 30.03.2011
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda
Zverejnené 17.02.2011
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza
Zverejnené 27.10.2010
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.103/2009 o podmeinkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza
Zverejnené 19.11.2009
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 101/2009 o určení názvu ulice: Ulica L. Stančeka
Zverejnené 29.05.2009
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 89/2006 o poskytovaní finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
Zverejnené 10.05.2006
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 76/2004 o odstraňovaní starých vozidiel na území mesta Prievidza v platnom znení
Zverejnené 06.06.2005
ico_pdf_46
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Terasy
Zverejnené 02.03.2011
ico_pdf_46
Všeobecné záväzné Nariadenie mesta Prievidza č. 42/98 o územnom pláne zóny Necpaly
Zverejnené 06.06.2005
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany mesta Prievidza
Zverejnené 06.06.2005
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 37/1996 O ÚZEMNOM PLÁNE CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY
Zverejnené 02.03.2011
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 32/1995 O ODCHYTE TÚLAVÝCH ZVIERAT NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZA
Zverejnené 06.06.2005
ico_pdf_46
Doplnok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta (sídelného útvaru).
Zverejnené 10.12.2010
ico_pdf_46
Doplnok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta (sídelného útvaru).
Zverejnené 18.11.2009
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne sídelného útvaru Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 30 /1995 O DIGITÁLNEJ TECHNICKEJ MAPE MESTA PRIEVIDZA
Zverejnené 06.06.2005
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zverejnené 05.03.2013
ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 15/1993 o pôsobnosti mesta vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
Zverejnené 06.06.2005
ico_pdf_46