Práce na fontáne finišujú29. 6. 2016 10:21

Po problémoch so spustením fontány sa termín jej spustenia blíži. Pôvodný termín prevzatia diela bol koniec mesiaca marec 2016. Následne musel nedostatky pri stavbe diela určiť stavebný znalec. Termín nového otvorenia je stanovený na deň 1. júl.

Po zistení závad na diele počas preberacieho konania sa jej uvedenie do prevádzky odložilo. Problémy na diele spočívali predovšetkým vo výškových rozdieloch medzi jednotlivými prvkami dlažby v časti diela, ale došlo aj k odštiepeniu najmä z rohových a okrajových vrchných častí dlažby. Pre správny ďalší postup sa zainteresované strany obrátili na znalca, ktorý posudkom určil príčinu poklesu dlažby a jej poškodenia.

Rozsah pôvodných nedostatkov, ktorý spočíval v odlupujúcej sa dlažbe, možno nepôsobil ako chyba veľkého rozsahu, ale i tak sa mesto rozhodlo vybudované dielo v pôvodnom termíne neprevziať. Nedostatky boli nad hranicou únosnosti, a preto mesto požadovalo ich odstránenie aj za cenu neskoršieho spustenia diela.

Mesto vyvodilo dôsledky
Podľa znalca z odboru stavebníctva Andreja Sokolíka sú za chyby zodpovední projektanti, zhotoviteľ diela, aj investor. Znalec pri svojich záveroch vychádzal z presných meraní. „Urobili sme sondy na únosnosť podložia, na ktorom projektant predpokladal určité hodnoty, ktoré však dosiahnuté neboli. V časti plochy neboli vrstvy konštrukčne vykonané podľa projektu,“ ozrejmil. V znaleckom posudku uvádza: „Konštatujem, že poruchy a nedostatky na predmetnej stavbe „Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi“ v meste Prievidza sú spôsobené viacerými príčinami. Tieto sa udiali tak v oblasti prípravy, ako aj realizácie stavebného diela. Jednalo sa tak o projektovú dokumentáciu nezohľadňujúcu základové pomery, ako aj nedodržanie projektovej dokumentácie, technologických postupov, parametrov navrhovaných a zabudovaných, resp. nezabudovaných materiálov, ako aj technických noriem, vrátane časti diela. Zistené skutočnosti mali za následok zníženie bezpečnosti stavby pri užívaní, spoľahlivosti, ako aj technickej a prevádzkovej životnosti predmetného diela.“

Podľa výsledkov znaleckého posudku mal aj investor, teda mesto, svojho zástupcu na stavbe a ten kvalitu diela správne a včas neodkontroloval. Z uvedeného dôvodu bola voči zamestnancovi mesta, ktorý vykonával na stavbe stavebný dozor, v meste Prievidza, sú vyvodená personálna zodpovednosť.

RTV Prievidza:

Nové termíny odovzdania diela
Z meraní, ktoré má mesto k dispozícii už teraz môžeme povedať, že k odlupovaniu dlažby dochádzať nebude. Podložia sú dostatočne zhutnené. Fontána bude odovzdaná a spustená do prevádzky na konci mesiaca jún 2016. Z dôvodu, že mesto má zámer mať spustenú fontánu v letných mesiacoch, bude priestor sprístupnený verejnosti už koncom mesiaca jún i napriek skutočnosti, že práce menšieho rozsahu spočívajúce vo výmene dlažby budú realizované ešte podľa predpokladov v septembrovom termíne.

Pred správnym položením dlažby špárovaním, muselo dôjsť k jej zapiľovaniu. Tým sa vytvoril priestor v časti horných vstupov do fontány, na ktoré musela byť doobjednaná u dodávateľa nová dlažba. Dodacia lehota dlažby je stanovená na 8 až 12 týždňov. V priestore vstupov bude preto dočasne položená iná dlažba, ktorá bude musieť byť na týchto vstupoch vymenená v polovici mesiaca september. Práce potrvajú cca jeden týždeň.

Priestor kde je kladená dočasná dlažba. Tá bude menená v septembrovom termíne.

Súvisiace články:

Slávnostné spustenie fontány bude spojené s piatkovým premietaním

Spustenie fontány je odložené

Podrobné informácie o fontáne


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri