Výzva na predkladanie cenových ponúk - Plastika mieru


8. 9. 2017 09:29

Názov zákazky : „Plastika mieru – realizácia stavby“.
Miesto dodania: Plastika mieru pred ZŠ na Ul. S. Chalupku, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233161-5; 45316100-6; 45454100-5; 45112700-2.
Predpokladaná hodnota zákazky: 49 706,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

návrh zmluvy:ico_doc_46

príloha č. 1:ico_xls_46

príloha č.2:ts_46