Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia štyroch soc. zariadení (dvoch na prízemí, dvoch na poschodí) a výmena 8ks plastových okien v ľavom pavilóne v MŠ Športová


28. 5. 2019 14:39

Názov zákazky : „Rekonštrukcia štyroch soc. zariadení (dvoch na prízemí, dvoch na poschodí) a výmena 8ks plastových okien v ľavom pavilóne v MŠ Športová 134/36 v Prievidzi“ .            
Miesto dodania: Materská škola , Športová ul. 134/34, Prievidza.     
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.     
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45214100-1     
Predpokladaná hodnota zákazky: 42 000,00 € bez DPH

Vysvetlenie k zákazke zo dňa 5.6.2019:

upravený rozpočet zo dňa 5.6.2019:

Návrh zmluvy zo dňa 5.6.2019:

celý dokument:

návrh zmliuvy:

rozpočet: