Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023)


Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta. Obsahom Programu rozvoja mesta Prievidza na obdobie rokov 2016 - 2023 je analýza súčasného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.

Zámerom Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 -2023) je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta, k zvyšovaniu životnej úrovne a kvality života obyvateľov mesta a zároveň k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v meste.

K predloženému návrhu dokumentu sa mali možnosť vyjadriť výbory volebných obvodov, komisie mestského zastupiteľstva, odborní zamestnanci mesta, tretí sektor, podnikatelia, obyvatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta. Predložené pripomienky boli prerokované v mestskej rade a následne zapracované do návrhu  materiálu v znení, ktoré  schválila mestská rada.

Vzhľadom na charakter predmetného strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania, ktorý bol založený na princípe partnerstva je Plán rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) spracovaný v jednom variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pri zapracovaní vzniknutých pripomienok.

Plán rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) je súčasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je členená na strategické a programové dokumenty vypracované na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie. Plán rozvoja mesta Prievidza nadväzuje na ostatné strategické a koncepčné dokumenty na miestnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

Program rozvoja mesta Prievidza 2016 – 2023 ico_pdf_46