Interné smernice


Číslo Názov a dátum zverejnenia Názov a dátum zverejnenia
Štatút mesta Prievidza
ico_pdf_46
IS - 01 Poriadok odmeňovania
Zverejnené 6.07.2011
ico_pdf_46
IS - 02 Smernica na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel
Zverejnené 20.06.2011
ico_pdf_46
IS - 03 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Prievidza
Zverejnené 23.11.2010
ico_pdf_46
Etický kódex zamestnanca mesta Prievidza (Príloha IS– 03)
IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza v znení Doplnku č. 6
ico_pdf_46
IS - 07 Prevádzkový poriadok pre poskytovanie prepravnej služby občanom mesta Prievidza „sociálnym taxíkom“
ico_pdf_46
IS - 10 Kolobeh účtovných dokladov mesta v znení doplnku č. 11
IS - 11 Poskytovanie informácií v znení Doplnku č. 4
ico_pdf_46
IS - 19 Zásady o postupe pri prejednávaní škôd a uplatňovaní náhrad
Zverejnené 23.11.2010
ico_pdf_46
IS - 21 Doručovací poriadok mesta Prievidza
Zverejnené 9.10.2015
ico_pdf_46
IS - 24 Evidencia dochádzky
Zverejnené 23.11.2010
ico_pdf_46
IS - 29 Riešenie požiadaviek občanov
Zverejnené 23.11.2010
ico_pdf_46
IS - 30 IS - 30 Tvorba a použitie sociálného fondu 4. vydanie
Zverejnené 13.11.2012
ico_pdf_46
IS - 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza
Zverejnené 16.5.2014
IS - 33 Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Zverejnené 10.6.2015
ico_pdf_46
IS - 34 Smernica pre bezpečnú manipuláciu s bremenami
Zverejnené 23.11.2010
ico_pdf_46
IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov
Zverejnené 23.11.2010
ico_pdf_46
IS - 37 Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v správe mestského úradu
Zverejnené 23.11.2010
ico_pdf_46
IS - 38 Kritéria na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda
Zverejnené 20.06.2014
ico_pdf_46
IS - 39 Pravidlá pre započítavanie nákladov vynaložených na zhodnotenie majetku mesta Prievidza
Zverejnené 8.4.2015
ico_pdf_46
IS - 40 Postup pri oznamovaní vzniku školského úrazu dieťaťa a nebezpečnej udalosti v materskej škole v znení Doplnku č. 1 ico_pdf_46
IS - 51 Tvorba a použitie rezerv v znení doplnku č. 1
IS - 52 Tvorba opravných položiek
IS - 53 Prílohy k IS - 53
Zverejnené 30.05.2011
ico_pdf_46
IS - 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov
Zverejnené 30.05.2011
ico_pdf_46
IS - 54 Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi ico_pdf_46
IS - 55 Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
ico_pdf_46
IS - 56 Štatút rady starších
ico_pdf_46
IS - 60 Rokovací poriadok bytovej rady
Zverejnené 27.06.2011
ico_pdf_46
IS - 61 O postupe pri prijímaní občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
IS - 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
IS - 64 Obsadzovanie voľných pracovných miest v rámci mesta Prievidza
IS - 67 Organizačný poriadok
Zverejnené 10.10.2011
IS- 69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám v znení Doplnku č. 1
IS - 69 Príloha č. 1
IS - 70
Štatút rady mladých
IS - 71 Konsolidovaná účtovná závierka mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2
IS - 72 Smernica pre etiku
IS - 73 Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení
Zverejnené 2.1.2015
IS - 74 Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ
IS - 74 príloha: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
IS-75 Administrácia vzdelávacích poukazov a organizácia záujmových útvarov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
IS - 78

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza

IS - 81 Smernica pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre správcov informačného systému
IS - 82 Symboly mesta Prievidza a ich používanie
Zverejnené 8.7.2015
Prílohy IS-82
Zverejnené 8.7.2015
IS - 84 Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy mesta Prievidza
Zverejnené 6.10.2015
Štatút Denných centier
IS - 85 Vedenie pokladnice v znení Doplnku č. 5
IS - 85 prílohy
IS- 86 Cestovné náhrady
IS - 87 Finančná kontrola
IS - 88 IS - 88 Registratúrny poriadok mesta Prievidza
IS - 88 Registratúrny poriadok - príloha č. 1 - Registarturny plan
Zverejnené 21.09.2016
Doplnok č. 2 k Internej smernici IS – 88
IS - 89 Registratúrny poriadok  a registratúrny plán pre materské školy a školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
Prílohy k IS - 89
IS-90 Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza
prílohy k IS 90
IS -91 Štatút Rady architektov
IS - 92 Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
IS - 93 Integrované obslužné miesto a podmienky jeho prevádzky v meste Prievidza
prílohy k IS 93
IS - 94 Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov
IS - 96 Evidencia a spôsob riešenia požiadaviek obyvateľov
IS 97 Smernica pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre zamestnancov
IS - 98 Spôsob a podmienky prenechania hnuteľného majetku - mestských predajných stánkov do užívanie
IS - 99 Vedenie účtovníctva mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1
IS -100 Smernica pre ochranu osobných údajov
IS - 101 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
IS - 102 Štatút denných centier
IS - 103 Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Prievidza
IS - 106 Smernica o vnútornom systéme preverovania  oznámení protispoločenskej činnosti
IS - 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta výbormi volebných obvodov
IS - 110 O poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre neverených poskytovateľov sociálnych služieb
Prílohy k IS - 110
IS - 111 Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
IS -112 Smernica pre vybavovanie práv dotknutých osôb smerom k ich osobným údajom
IS - 113 Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
IS -114 Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
IS -115 Smernica o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok