Symboly mesta


ERB MESTA PRIEVIDZA

Erb mesta vyjadruje totožnosť majiteľa, jeho vlastnícky vzťah k predmetom, ktoré sú ním označené. Erb mesta zdobí reprezentačné i úradné priestory mesta, sú ním označené všetky jeho písomné dokumenty i vstup do mesta. Erb mesta Prievidza je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý vedie ministerstvo vnútra v tejto podobe:
v zelenom štíte na strieborných oblakoch kľačiaci, vpravo otočený anjel v striebornom zlatolemom rúchu, pred sebou zlatý procesiový ďatelinkovitý kríž.
Dnešné výtvarné stvárnenie mestského erbu je dielom akad. maliara Ladislava Čisárika ml.

Erb mesta Prievidza sa objavil na gotickom pečatidle v 15. storočí. Prvým symbolom mesta bol sv. Bartolomej. Pečatidlo so zobrazením tohto patróna farského kostola použila Prievidza ešte aj v roku 1577 napriek tomu, že už vyše 100 rokov pečatila dokumenty novým mestským znakom - anjelom. Tento symbol používalo mesto od 15. storočia takmer nepretržite. Časy socializmu však cirkevným motívom nepriali, a tak v roku 1982 vznikol v Prievidzi novotvar mestského erbu, na ktorom štít vypĺňala horná polovica banského kombajnu, pod ktorým boli zobrazené tri fialové šafranové kvety. V niektorých dokumentoch sa môžeme stretnúť i s podobou erbu zobrazujúceho v dvoch tretinách veže farského a piaristického kostola a v jednej tretine banskú ťažnú vežu. Novotvary sa však v meste netešili obľube, a tak pri vhodnej príležitosti, v roku 1991, sa Prievidza vrátila k používaniu svojho historického symbolu. Je to správne rozhodnutie, veď anjel s krížom je najdlhšie používaným mestským symbolom, je jedinečný a jeho používanie v súčasnosti je i prejavom našej úcty k duchovnému dedičstvu predkov.

ZÁSTAVA MESTA

Ako ďalší zo symbolov mesta. Zástavu mesta pre slávnostné príležitosti tvorí bielo-žltý podklad, pričom pomer farieb je 1:1 a pomer strán 2:3. Na tomto podklade sa nachádza zelený štvorec a v ňom na strieborných oblakoch kľačiaci vpravo otočený anjel v striebornom rúchu držiaci pred sebou zlatý jednoramenný kríž, nad hlavou anjela je zlatá gloriola. Postava anjela je z čelného pohľadu otočená čelom k žrdi zástavy. Okolo zeleného štvorca je strieborný latinský nápis „SIGILLUM CIVITATIS PRIVIDIAE A.D. 1383.“ Zástava je ukončená zástrihom (tzv. lastovičím chvostom).
Mestská zástava pre slávnostné príležitosti sa používa pri zvlášť významných udalostiach, oslavách a sviatkoch mesta, ako aj pri prezentácii mesta navonok mimo jeho územia. O použití mestskej zástavy pre slávnostné príležitosti rozhoduje primátor mesta.
Zástavu mesta tvorí päť pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky (1/5): žltá, biela, zelená, biela, žltá. Pomer strán je 2:3 a je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny dĺžky zástavy. V osobitých prípadoch je možné pomery strán zmeniť.
Mestská zástava sa používa na označenie budov a miestností, v ktorých majú sídlo orgány a organizácie mesta Prievidza, ktoré ju používajú tiež pri slávnostných príležitostiach a počas dní významných pre mesto Prievidza.

PEČAŤ MESTA

Pečať mesta Prievidza má tvar kruhu v kovovom vyhotovení s priemerom 5,5 cm . Tvorí ju uprostred pečate v pravo otočený anjel kľačiaci na troch oblakoch, v predpažení obojruč držiaci jednoramenný kríž, nad hlavou anjela je gloriola. Po obvode pečate sa nachádza nápis „SIGILLUM CIVITATIS PRIVIDIAE 1383“.
Mestskú pečať Prievidze používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných príležitostiach na pečatenie najdôležitejších a najvýznamnejších úradných písomností a listín, listín oceneným osobám, inštitúciám a pod. Pečať je vyrobená v reliéfnej forme. Pečatidlo uschováva primátor mesta. Označovanie dokumentov pečatidlom je zriedkavé.
Z pečate mesta Prievidza je odvodená úradná okrúhla pečiatka mesta Prievidza s priemerom 3,5 cm s názvom „MESTO PRIEVIDZA“ na jej spodnom okraji.

SYMBOLICKÝ KĽÚČ MESTA

Predstavuje umelecky spracovaný kľúč z kovu veľkosti 27 centimetrov. Na jeho držadle je z jednej strany na štíte plasticky zobrazený vpravo otočený anjel kľačiaci na oblakoch držiaci obojruč pred sebou jednoramenný kríž. Na druhej je nápis „MESTO PRIEVIDZA“.
Symbolický kľúč udeľuje mestské zastupiteľstvo a primátor mesta zvlášť významným oficiálnym predstaviteľom štátov, európskych a svetových politických a hospodárskych inštitúcií, ktorí mimoriadne prispeli k rozvoju mesta Prievidza.

REŤAZ PRIMÁTORA MESTA

Táto insígnia bola vyrobená v polovici 20. storočia v Sandrik -u Dolné Hámre, ako výraz povýšenia, keď obec Prievidza dňa 4.10.1945 obdržala štatút mesta.
Reťaz primátora mesta je vyrobená z 25 strieborných umelecky tvarovaných brošní a spôn, v spodnej časti ktorých sa nachádza okrúhla medaila s priemerom 6,5 cm. Na nej je zobrazený kľačiaci anjel, v predpažení obojruč držiaci dvojitý kríž. Anjel kľačí za ozubeným kolesom zo stúp uprostred dvoch kostolných veží, z čelného pohľadu hľadí vľavo na vežu kostola Rádu rehole piaristov. Za postavou anjela sa nachádza veža kostola sv. Bartolomeja. Reťaz primátora mesta je pozlátená..
Je umelecky tvarovaná a pri jej výrobe boli použité originálne strieborné spony a brošne patriace k prievidzskému kroju, ktorý obyvatelia Prievidze nosili do začiatku 20. storočia. Reťaz zdobia i vzácnejšie šperky zo zbierky niekdajšieho funkcionára MsNV Gregora Králika, ktoré na tento účel mestu daroval. Medailu so znakom mesta zhotovili podľa návrhu akademického maliara Vladimíra Vestenického z roku 1946. Z pôvodného znaku mesta použil motív kľačiaceho anjela, ale s dvojitým krížom, ktorý nekľačí na oblakoch, ale za ozubeným kolesom zo stúp, čo má pripomínať niekdajší kvitnúci súkennícky priemysel v Prievidzi. Primátorskú reťaz používa výlučne primátor mesta pri občianskych obradoch, všetkých významných verejných vystúpeniach, predovšetkým na slávnostných zasadaniach mestského zastupiteľstva, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitostiach významných osláv a pod. Mimo územia mesta a v zahraničí primátorskú reťaz používa primátor podľa vlastného rozhodnutia najmä vtedy, keď je potrebné verejne prezentovať funkciu primátora a mesto Prievidza.

INSIGNIA POSLANCA MESTA

Je vyrobená z bronzu ako medaila, zavesená na trojfarebnej stuhe vo farbách mesta - t. j. v kombinácii žltá, biela, zelená. Medaila je umelecky tvarovaná, v jej strede je vo štvorci s rozmermi 6,5 x 6,5 cm zobrazený na oblakoch kľačiaci vpravo otočený anjel, ktorý obojruč v predpažení drží jednoramenný kríž. Nad hlavou anjela je gloriola. Okolo štvorca sa tiahne nápis „SIGILLUM CIVITATIS PRIVIDIAE A.D.1383
Poslaneckú insígniu používajú poslanci mestského zastupiteľstva pri občianskych obradoch a zvlášť významných udalostiach a slávnostiach mesta.

ZNELKY MESTA PRIEVIDZA

Mesto Prievidza používa tri znelky.

Znelka k protokolárnym príležitostiam a ďalším slávnostným podujatiam - Autor: M. Dírer

Znelka k mestským podujatiam - Autor: P. Hrbík

Znelka mestského rozhlasu - Autor: P. Hrbík