3. Sociálne služby


a) Opatrovateľská služba :

Opatrovateľská služba sa poskytuje pre prijímateľa, ktorý má trvalé bydlisko v meste Prievidza a spĺňa podmienky odkázanosti na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného mestom Prievidza a uzatvorenej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Opatrovateľskú službu poskytuje mesto Prievidza ako terénnu sociálnu službu v domácnosti prijímateľa tejto služby na území mesta Prievidza v pracovných dňoch minimálne 1 hodinu a maximálne 7,5 hodiny denne, a to v čase od 7.00 h do 15.00 h prostredníctvom opatrovateľov, ktorí sú zamestnancami mesta Prievidza.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre jednotlivca je stanovená nasledovne:

 • 1. pásmo – príjem do 340 € :
  a) úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava jedla, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad 1,30 €/1h
  b) úkony starostlivosti o svoju domácnosť 2,50 €/1h
 • 2. pásmo – príjem od 341 € - 530 €:
  a) úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava jedla, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad 1,50 €/1h
  b) úkony starostlivosti o svoju domácnosť 3,00 €/1h
 • 3. pásmo – príjem od 530 € a viac:
  a) úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava jedla, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad 2,00 €/1h
  b) úkony starostlivosti o svoju domácnosť 4,00 €/1h


Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu -  tlačivá na stiahnutie: TU:
Zoznam úkonov opatrovateľskej služby:


Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2021:

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2020

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2019

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2018 ico_pdf_46

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2017 ico_pdf_46

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2016 ico_pdf_46

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2015 ico_pdf_46

Kontakt:
Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14, Prievidza (3. posch.)
Mariana Mazánová – referentka pre opatrovateľskú službu
Tel: 046/51 79 406, 0904 752 667
Email: mariana.mazanova@prievidza.sk

 b) Prepravná služba :


Prepravná  služba  je  sociálna  služba  poskytovaná  fyzickej  osobe  s  ťažkým zdravotným postihnutím, s trvalým pobytom  na území mesta, odkázanej na individuálnu prepravu  osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe nepriaznivým zdravotným  stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po  schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Prepravná služba sa poskytuje na území miest Prievidza a Bojnice v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok v čase od 7.30 h do 14.00 hod. a v piatok od 7,30 do 13,00 hod.

Dispečing prepravnej služby:
Objednávku na prepravnú službu nahlasuje fyzická osoba najmenej 24 hodín vopred osobne alebo telefonicky dispečerovi sociálneho taxíka na tel. číslo: 046/51 79 402 v čase od 7,00 do 10,00 hod. Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je: 0,40 €/km.

Žiadosť o prepravnú službu - tlačivo na stiahnutie:
TU

Kontakt:
Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby
Tel: 046/ 51 79 404, 0904 752 669
Email:emilia.cavojska@prievidza.sk

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na prepravnú službu uverejnený v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v platnom znení:


Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na prepravnú službu za rok 2021:

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na prepravnú službu za rok 2020:

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na prepravnú službu za rok 2019  :
Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na prepravnú službu za rok 2018  :
Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na prepravnú službu za rok 2017  :

 c) SOCIÁLNA SLUŽBA POSKYTOVANÁ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV :

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá :
a)     dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách, alebo
b)     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto  zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie  o  odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu   žiadateľa.  Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a žiadosti o prijatie do Zariadenia pre seniorov sa podávajú na mestskom úrade.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Prievidza podá poskytovateľovi písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné priložiť originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, vyhlásenie o majetku a lekárske potvrdenia. Poskytovateľ sociálnej služby uzatvorí s prijímateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov.
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu - tlačivo na stiahnutie: TU
Mesto Prievidza zároveň vedie evidenciu žiadateľov o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov. Žiadatelia sú prijímaní do zariadenia pre seniorov na základe IS č. 61 o postupe o prijímaní občanov do ZSS.

Kontakt:
Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby
Tel: 046/ 51 79 404, 0904 752 669
Email:emilia.cavojska@prievidza.sk

Ďalšie informácie o Zariadení pre seniorov: www.zps-prievidza.sk

 d) SOCIÁLNA SLUŽBA POSKYTOVANÁ V ÚTULKU :

V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá  zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, sa poskytuje :
1.  ubytovanie na určitý čas,
2.  sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4.  nevyhnutné  ošatenie a obuv.
Utvárajú sa podmienky na:
1.  prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.  vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.  upratovanie,
4.  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5. záujmovú činnosť.
Sociálna služba v Útulku sa poskytuje oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za ubytovanie. Výška úhrady za ubytovanie na jedného prijímateľa sociálnej služby na deň je stanovená VZN č.4/2016 v platnom znení.

Kontakt:
Nezisková organizácia Harmónia n.o., so sídlom: Námestie slobody č.14, 97101  Prievidza
Korešpondenčná adresa: Gorkého 1, 971 01 Prievidza
Tel.:  0948/315182
Katarína Vráblová
Email: kvrablova67@gmail.com
Mgr. Daniela Gergelyová
Email: danielagergelyova@gmail.com
Útulok:
Košovská cesta 15,17, 971 01 Prievidza
Tel: 046/ 542 38 18 p. Čmiko

 e) ODĽAHČOVACIA SLUŽBA:

Odľahčovacia služba je sociálna služba,  poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z .z. počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať.
Poskytuje sa fyzickej osobe:

a)     v pracovných dňoch najmenej 12 hodín denne formou opatrovateľskej služby v domácnosti fyzickej osoby;
b)     viac ako 12 hodín denne  formou pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie tejto služby.  Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby musí  fyzická osoba podať mestu najmenej 14 dní pred dňom začatia poskytovania tejto služby.
Ak je odľahčovacia služba fyzickej osobe poskytovaná formou opatrovateľskej služby výška úhrady je určená v sume 2,00  €/ hodina.
Ak je odľahčovacia služba fyzickej osobe poskytovaná formou pobytovej služby  v ZpS spôsob a výška úhrady sa určí v zmysle  platného VZN  o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza.

Kontakt:
Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14, Prievidza (3. posch.)
Mariana Mazánová – referentka pre opatrovateľskú službu
Tel: 046/51 79 406, 0904 752 667
Email: mariana.mazanova@prievidza.sk

 f) DENNÉ CENTRUM:

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa :

a)     poskytuje sociálne poradenstvo,
b)     zabezpečuje záujmová činnosť.
V dennom centre sa poskytujú sociálne služby bez úhrady (bezodplatne).

Zoznam denných centier v meste Prievidza:

DC Bôbar    T. Vansovej 16, Prievidza
DC Píly    Bojnická cesta 21, Prievidza
DC Necpaly    Na záhumní 422/2, Prievidza
DC Veľká Lehôtka    Podhorská 399/79, Prievidza
DC Hradec    Pekná 201/1, Prievidza
DC Malá Lehôtka    Fr. Hečku 356/45, Prievidza
DC Sever    Novackého 14, Prievidza

Kontakt:
Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14, Prievidza (3. posch.)
Mgr. Michaela Bevelagua – referent sociálneho oddelenia
Tel: 046/ 51 79 406, 0903 565 216
Email: michaela.bevelagua@prievidza.sk