5. Osvedčovanie podpisov a listín


Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť občana. Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce a v mieste prvého kontaktu. Osvedčovanie listín a podpisov upravuje zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Poplatky za osvedčovanie:

·    2 € za každý osvedčený podpis

·        2 € za každú osvedčenú stranu

Obec nevykonáva osvedčovanie

·        ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

·        odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,

·        ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,

·        ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

·        ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),

·        ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Úradné hodiny:

Pondelok:      7,00 – 15,30

Utorok:           7,00 – 15,30

Streda:           7,00 – 16,30

Štvrtok:           7,00 – 15,30

Piatok:           7,00 – 13,15

Kontakt:

  • Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
  • Nám. slobody 14,
  • 971 01 Prievidza
  • Viera Chovancová – referent osvedčovania listín a podpisov na listinách
  • Tel: 046/ 51 79 162
  • Email: viera.chovancova@prievidza.sk