Archív - 1. štvrťtok 2016


Dátum zverejnenia Celý dokument
31.03.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nehnuteľnosť, parcela registra C KN č. 6282/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 35 m2 a  parcela registra C KN č. 6282/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 263 m2, na záhradkárske účely file_jpg_46
31.03.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nehnuteľnosti, časť pozemku parcela registra C KN č. 2109/2, zastavané plochy a nádvoria a časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, pre spol. FUN CAFFE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Námestie slobody č. 36,  na účel vybudovania vonkajšieho sedenia  s celoročným záberom pozemku file_jpg_46
31.03.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nehnuteľnosť, časť pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4810/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 2500m2, na účel oplotenia pozemku okolo kostola z dôvodu znečisťovania kostola a vybudovania verejne prístupného parku, pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku file_jpg_46
31.03.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nehnuteľnosť, časť pozemku z parcely registra C KN č. 2122/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 7 m2 (1m x 7m), pozdĺž múru kaviarne Caffe Trieste a v rozsahu  výmery 57 m2 (5,05m x 12,90m), oproti kaviarne Caffe Trieste na  Námestí slobody č. 31, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy,  s celoročným záberom pozemku. ico_pdf_46
31.03.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta  - nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza pozemok parcela reg. C KN č. 8071/2, záhrady s výmerou 101 m², vytvorený (ako diel 4 a 5) Geometrickým plánom č. 5/2016 z pozemkov parcela reg. E KN č. 5-512/3 a 2076/1,  pre Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova ulica 785/4, Lehota pod Vtáčnikom, Jozefa Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová 421/11, Prievidza a Darinu Králikovú, trvalý pobyt Ružová ulica 101/24, Prievidza, za cenu 25,00 €/m², do podielového spoluvlastníctva každému v podiele 1/3. ico_pdf_46
31.03.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza časť pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 2500 m² prenechávaná do nájmu pre Stanislava Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6, na účel prevádzkovania motokárovej dráhy, a to za podmienok - nájomného vo výške 800,00 €/mesiac, na dobu určitú  od 01.05.2016 do 31.10.2016 s 1-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
31.03.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta - vedený na LV 1 - nebytové priestory, a to triedy s priľahlými miestnosťami na prízemí v rozsahu výmery 210,58 m2 a triedy s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí v rozsahu výmery 264,59 m2, pavilónu bývalých detských jaslí v objekte Materskej školy na Športovej ulici, súp. č.  III. 134/34, na parcele č. 2553/1 a pozemku v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 2200 m2, prenechávaná do nájmu pre Spojenú školu internátnu, so sídlom v Prievidzi, Úzka ulica č. 26, na účel vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, a to za podmienok - nájomného vo výške 1 €/rok, zálohových platieb za energie a služby uhrádzané mesačne, nájmu na dobu neurčitú od 1.7.2016 s trojmesačnou výpovednou lehotou. Nájomca je povinný uhradiť náklady za údržbu verejnej zelene za prenajatý pozemok alebo prebrať starostlivosť za prenajatý pozemok. ico_pdf_46
31.03.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta  - nehnuteľnosti, byt č. 25 na 2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastnícky podiel 3473/179569 na pozemku parcela č. 3969,  pre Jozefa Kotlára a manž. Zuzanu, spoločne trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, za cenu 6 930 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m². ico_pdf_46
31.03.2016 Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností – stavby súpisné číslo 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi a pozemkov parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2. ico_pdf_46
24.03.2016 Zámer na prenájom majetku spoločnosti PD Invest, s.r.o., nehnuteľností v Priemyselnom parku Prievidza, pozemkov parc. reg.C KN parc. č. 8114/187, 8114/185, 8114/183 pre MH Invest II s.r.o. na účel zhotovenia stavby Zmena dopravy v Priemyselnom parku Prievidza ico_pdf_46