Stavebný úrad


Dátum zverejnenia Formát
13.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania „Elektrifikácia záhradiek v sade SNP, Sadová ulica 1, Prievidza“, umiestnenú na pozemku registra C-KN parc. č. 182/47, v katastrálnom území Prievidza.
12.07.2022 Stavebné povolenie - „Generálna rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu M. Hodžu 344/2,4, Prievidza“, súpisné č. 10344, parc. č. 1934 v k. ú. Prievidza, Ulica M. Hodžu.
08.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Prievidza - „Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta v Prievidzi“
08.07.2022 Oznámenie o začatí územného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním - OZEN, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava v zastúpení Ing. Michalom Davidesom, Brigádnická 1422/7, 972 51 Handlová - „Apartmánový dom“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 562/12, 562/13, 562/29, 788/5, 527/35, 527/28, 528/270, 561/1 ( E KN 2142/1), 561/1 ( E KN 2140), 5161/1 ( E KN 2139/1.
08.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Stavebník Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., Priemyselná 12, 971 01 Prievidza - „Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS-1, Prievidza“ SO 01 Vonkajšie rozvody tepla, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 5345/1, 5345/15, 5346/1, 5348/1, 5351, 5353/1, 5363/1, 5363/2, 5363/12, 5361, 5392/1, 5399/1, 5399/2, 5399/9, 5399/10,5362/3,5362/5.
08.07.2022 Rozhodnutie o prerušení konania - Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza“ II., III. a IV. etapa, na pozemkoch C KN parc. č. 6956/6, 6958/130, 6958/200, 5055 v katastrálnom území Prievidza
07.07.2022 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením - Zdenka Paulovičová, Ulica M. Rázusa 864/7, 971 01 -„ZÁHRADNÁ CHATKA“ v k.ú. Prievidza, na pozemku parc. č. C-KN 182/221. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Prievidza, pod zn. 2.4.2-06-6575-2021
07.07.2022 Oznámenie o začatí územného konania „Apartmánový dom“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 562/12, 562/13, 562/29, 788/5, 527/35, 527/28, 528/270, 561/1 ( E KN 2142/1), 561/1 ( E KN 2140), 5161/1 ( E KN 2139/1.
29.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - „Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza, SO 03 spevnené plochy, parkoviská a komunikácie“, na pozemkoch parc. č. CKN: CKN: 1219/1, 1219/4, 1219/5, 1219/6, 1219/7 v kat. území Prievidza.
29.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza, SO-01 Bytový dom I, SO-02 Bytový dom II., SO-08 Horúcovodné prípojky, SO-09 Verejné osvetlenie, SO-10 Sadové úpravy a drobná architektúra
28.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Výrobná hala s administratívnou budovou, SO02 – Areálové komunikácie a odstavné plochy“, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1340/156, 1340/87, v katastrálnom území Prievidza.
28.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním- 14607 Prievidza – Staré mesto – zahustenie TS Átrium Vlčie Kúty SW - 14607“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 7784/21, 8043/3, 7784/20, 8043/1, 8051/1, jedná sa o líniovú stavbu.
24.06.2022 Stavebné povolenie: Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi“, na pozemkoch registra C-KN parc. 5345/1 a 5345/9 v katastrálnom území Prievidza
24.06.2022 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s kolaudáciou : „Účelové zariadenie na odkladanie náradia“, umiestnená na parcele C KN č. 3643/96-podľa geometrického plánu č. 28/2021 v k.ú Prievidza.
23.06.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania:„IBV Vlčie Kúty, Vzorový rodinný dom č. 10“ na pozemkoch C KN parc. č. 8037/22, 8037/6, 8037/45 v k. ú. Prievidza.
23.06.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania:IBV Vlčie Kúty, Vzorový rodinný dom č. 11“ na pozemkoch C KN parc. č. 8037/38, 8044/2 k. ú. Prievidza.
23.06.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania:„IBV Vlčie Kúty, Vzorový rodinný dom č. 12“ na pozemkoch C KN parc. č. 8037/39, 8044/6 k. ú. Prievidza.
23.06.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania: IBV Vlčie Kúty, Vzorový rodinný dom č. 13“ na pozemkoch C KN parc. č. 8037/40, 8044/7, k. ú. Prievidza.
23.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania: IBV ATRIUM VLČIE KÚTY PRIEVIDZA – SO 02 Komunikácia a spevnené plochy, dopravné značenie, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 7784/20, 8042/1, 8043/1, 8050/7, 8051/1.
23.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania: IBV ATRIUM VLČIE KÚTY PRIEVIDZA“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 7784/20, 8042/1, 8043/1, 8050/7, 8051/1.
22.06.2022 Stavebné povolenie - Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici“, na pozemku registra C-KN parc. 902/5 v katastrálnom území Prievidza.
22.06.2022 Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - 8945- Prievidza- Necpalská- zah.TS- VŠZP“ (ďalej len „stavba“), umiestnenej v k.ú. Prievidza na pozemkoch parc.č. C KN 5289/1, 5451/17, 5451/11, 547/1. Trasa navrhovanej líniovej stavby je zakreslená vo výkrese situácie, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia.
15.06.2022 „Obnova bytového domu B. Bjornsona 137/2-4, Prievidza“, súpisné č. 20137, parc. č. 912 v k. ú. Prievidza, Ulica B.Bjornsona.
15.06.2022 Stavebné povolenie - Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov- Za depom, Prievidza“, na pozemkoch registra C-KN parc. 1184/85, E- KN parc.č. 3546, 3551/8, 3671/1 v katastrálnom území Prievidza.
15.06.2022 Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním 12157 Prievidza – Priemyselný areál – zahustenie TS“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 1270/80, 1270/81, 1270/49, 1293/1, 1292/2 1295/2 (E KN 5033) a ďaľších nakoľko ide o líniovú stavbu.
14.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - Zateplenie štítových stien bytového domu – Škopca 2 - 4, M.R. Štefánika 39 - 41, banícka 1 - 3, Prievidza“, súpisné č. 20135, parc. č. 80 v k. ú. Prievidza.
13.06.2022 Stavebné pvoolenie - „Lúčky Blok C: SO 01 Blok C, SO 06 Elektrická prípojka NN, SO 07 Prípojka plynu“, na pozemkoch parc. č. CKN 2290/5, 2290/6, 2291/8, 2291/10, 2291/13 v k. ú. Prievidza.
13.06.2022 Stavebné povolenie - Zmena existujúceho rodinného domu nadstavbou - rodinného domu súp.č. 57 v kat. území Malá Lehôtka na pozemkoch parc. č. . CKN 351, 352 sa podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje.
13.06.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa projektu – Novostavba rodinného domu na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností) parc. číslo registra „E“ :
196/1, 197, 198, 199,
na parc. číslo registra „C“ :
347/1, 347/2, 347/3, 430/9, 430/10 (rodinný dom + cesta + prípojka vody+ generátor), v k.ú. Malá Lehôtka.
10.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania Generálna rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu M. Hodžu 344/2,4, Prievidza“, súpisné č. 10344, parc. č. 1934 v k. ú. Prievidza, Ulica M. Hodžu.
10.06.2022 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Prístavba k chatke“ v katastrálnom území Veľká Lehôtka, na pozemku C KN parc. č. 693/10, 695
09.06.2022 Stevabné povolenie - Novostavba rodin ného domu na pozemku parc. č. CKN 6972/4 7 a siete technického vybavenia na pozemkoch p arc.č. C KN 6 972/4 7 , 6680/1, EKN 347/1, 348/2, 348/1 v kat. území Prievidza
08.06.2022 Oznámenie o začatí doplňujúceho konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením spojené s kolaudáciou stavby  -„Sklady H1 a H2“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 557/31, 33 – hlavná stavba, 557/31,5 – spevnené plochy
06.06.2022 Stavebné povolenie - Lúčky Blok C, SO 02 Spevnené plochy a komunikácie“, na pozemkoch parc. č. CKN 2290/5, 2290/6, 2291/8, 2291/10, 2291/13, 2291/9 v k. ú. Prievidza.
06.06.2022 Oznámenie o začatí doplňujúceho  konania na zmenu stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania  -ZÁHRADNÁ CHATKA“ v k.ú. Prievidza, na pozemku parc. č. C-KN 182/221.
02.06.2022 Oznámenie začatí stavebného konania  - „Novostavba rodinného domu“, na pozemku parc. č. CKN 424 v kat. území Hradec a siete technického vybavenia na pozemkoch parc. č. EKN 990, 1069/1 v k. ú. Hradec.
27.05.2022 Rozhodnutie o prerušení stavebného konania- „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 3946/80, 3946/89, 3946/77, 3946/58, 3905/1
27.05.2022 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby
Rozhodnutie - Výstavba hospodárskej budovy - parc. č. C-KN 128/2, Lesná ulica
26.05.2022 Stavebné povolenie - zmena dokončenej stavby - „Domová odovzdávacia stanica tepla- Objekt Koceľova 4-10 Prievidza“, v bytovom dome na pozemku parc. č. CKN 5349, súp.č. 40195, v kat. území Prievidza.
17.05.2022 Stavebné povolenie - „Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická, UO 02898“, v k.ú. Prievidza
17.05.2022 Kolaudačné rozhodnutie -  stavebné úpravy bytu“ (ďalej len „stavba“),na pozemku registra C-KN parc. č. 1938/2, v katastrálnom území Prievidza, byt č. 15, vchod č. 14, 2. p., na Ulici M. Hodžu, Prievidza – podľa stavebného povolenia.
13.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním- „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi“, na pozemkoch C KN parc.č. 5345/1, 5345/9 v k.ú. Prievidza.
10.05.2022 Kolaudačné rozhodnutie - povolenie zmeny stavby „Obnova bytového domu ul. A. Bernoláka č. 2 – 4, Prievidza“ súpisné číslo 40304, na pozemku C KN parc. číslo 5369 v katastrálnom území Prievidza.
09.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu na ul. Traťová 8/1, 971 01 Prievidza“
09.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - „Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici“, na pozemku registra C-KN parc. č. 902/5 v k.ú. Prievidza.
09.05.2022 Rozhodnutie o dodatočnom povolení staby „Hromadná garáž – novostavba, Prievidza“, na pozemku parc. č. 1884/1, k. ú. Prievidza
09.05.2022 Rozhodnutie o zastavení stavebného konania na stavbu „Prístavba chaty“, v kat. území Veľká Lehôtka, na pozemku C KN, parc. č. 669/59.
06.05.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby: IBV ATRIUM VLČIE KÚTY PRIEVIDZA na pozemku C KN parc. č. 7784/20, 8042/1, 8043/1, 8050/7, 8050/8, 8051/1 v katastrálnom území Prievidza.
05.05.2022 Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - „Rekonštrukcia a nadstavba objektu na Ulici F. Madvu v Prievidzi – doplnenie okenného otvoru v byte č. 16“
02.05.2022 Stavebné povolenie - „Spojovací chodník medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou v Prievidzi“, umiestnenú na pozemku registra C-KN parc. č. 6652/123, v katastrálnom území Prievidza.
02.05.2022 Stavebné povolenie - Chodník na ul. Š. Králika v Prievidzi“, umiestnenú na pozemku KN-C parc. č. 929/1, v katastrálnom území Prievidza.
02.05.2022 Oznámenie začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Výrobná hala s administratívnou budovou“, umiestnenú na pozemku registra C-KN parc. č. 1340/156, 1340/87, 1342, v katastrálnom území Prievidza.
02.05.2022 Stavebné povolenie - Obytný objekt N.A.-3.4 - Staré Necpaly, Prievidza, Rekonštrukcia opláštenia vikierov“, bytového domu súpisné č. 30940, parc. č. 6652/85 v k. ú. Prievidza, Kútovská ulica.
28.04.2022 Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie - výzva na odstránenie nedostatkov - konanie o dodatočnom povolení stavby (ďalej len „stavby“), nájazdové rampy pre bytový dom súp. č. 20439 na Ulici Š. Králika, na pozemkoch parc. č. 929/1, 928 v katastrálnom území Prievidza.
28.04.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov- Za depom, Prievidza “, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1184/50, E-KN 3546, 3551/8, 3671/1, v k.ú. Prievidza.
27.04.2022 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením Zmena stavby pred dokončením – Administratívny objekt fy Werbeanstalt na rodinný dom, p.č. 3860/6, Prievidza
27.04.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza“ II., III. a IV. Etapa, na pozemkoch C KN parc. č. 6956/5, 6958/130, 6958/200, 5055 v katastrálnom území Prievidza.
27.04.2022 Oznámenie o vydaní rozhodnutia: rozhodnutie v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti:  „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza“
27.04.2022 Oznámenie o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby- „Spevnené plochy Ul. A. Mišúta“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 4870/1.
26.04.2022 Stavebné povolenie líniová stavba : Prípojka VN a jednoúčelová TS“ (ďalej len „stavba“),pozostávajúca z/zo:
IO 01 Prípojka VN
SO 01 Trafostanica v katastrálnom území Prievidza na pozemku C KN parc. č. 1272/11
25.04.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Novostavba rodinného domu“, na pozemku parc. č. CKN 6972/44 a siete technického vybavenia na pozemkoch parc.č. CKN 6972/44, EKN 1-347/1, 1-348/1, EKN 1-379/2,CKN 6680/1, 348/2 v kat. území Prievidza.
25.04.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - „Lúčky Blok C: SO 01 Blok C, SO 06 Elektrická prípojka NN, SO 07 Prípojka plynu“, na pozemkoch parc. č. CKN 2290/5, 2290/6, 2291/8, 2291/10, 2291/13, 2291/9 v k. ú. Prievidza.
21.04.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Novostavba záhradnej chatky“, na pozemku registra C-KN parc. č. 7927/20, v katastrálnom území Prievidza.
21.04.2022 Stavebník Lúčky Prievidza, s.r.o., Ulica F. Madvu 333/31, Prievidza podal u tunajšieho stavebného úradu dňa 13. 04. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie „Lúčky Blok C, SO 02 Spevnené plochy a komunikácie“, na pozemkoch parc. č. CKN 2290/5, 2290/6, 2291/8, 2291/10, 2291/13, 2291/9 v k. ú. Prievidza.
21.04.2022 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením - „Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta“, v k. ú. Prievidza, na pozemku parc. č. 2570/1.
21.04.2022 Kolaudačné rozhodnutie - Rodinný dom“, v katastrálnom území Veľká Lehôtka, na pozemku C KN parc. č. 879/1, 879/11, 879/12, 879/13 a 880/3 – podľa stavebného povolenia.
13.04.2022 Verejná vyhláška č. 1.3-925-2022/29630 - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN zóny Prievidza Necpaly“
13.04.2022 Verejná vyhláška č. 1.3-7029-2022/29650 – Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán centrálnej mestskej zóny Prievidza – Zmeny a doplnky č. 4“
08.04.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia - Navrhovateľ: Eva Chlpeková, Poruba 148, 972 11, podal dňa 28.03.2022 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu zmeny dokončenej stavby súp. č. 10414, podľa projektovej dokumentácie s názvom: „Statický posudok stavebných úprav bytu“, umiestnenú na pozemku registra C-KN parc. č. 1938/2, v katastrálnom území Prievidza, byt č. 15, vchod č. 14, 2. p., na Ulici M. Hodžu, Prievidza
08.04.2022 Kolaudačné rozhodnutie - Prievidza- rekonštrukcia VNV 668/úsek/8, 183/úsek 1“ na pozemkoch parc. č. C KN 893/6, 916, 920/1, 3978/5, 3978/6, 3978/7, 3980/2, 3980/12 (Ulica olympionikov, Bojnická cesta, Ulica S. Chalúpku, Ulica Š. Králika), KN C  3978/75, 3979/4 v k.ú. Prievidza – podľa stavebného povolenia.
06.04.2022 Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 3946/80, 3946/89, 3946/77, 3946/58, 3905/1.
01.04.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania : 170-2022 - Ozn. o zač. staveb. konania - SPP-d, a.s. - Rekonštr. plynovodov Prievidza - Moštenická
01.04.2022 Verejná vyhláška č. 1.3-925-2022/18396 - „Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN zóny Prievidza Necpaly“

01.04.2022 Verejná vyhláška č.1.3-7029-2022/18542“ Územný plán Centrálnej mestskej zóny Prievidza Zmeny a doplnky č.4“
31.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania „Spojovací chodník medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou v Prievidzi“, umiestnenú na pozemku KN-C parc. č. 6652/123, v katastrálnom území Prievidza. V súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené, sa rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje.
28.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním „10715-Prievidza-Priemyselný obvod: rekonštrukcia VNK 297/úsek/19 a 298/úsek/95 v navrhovanej trase VN káblov“ v k. ú. Prievidza.
24.03.2022 Oznámenie začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - „Zmena existujúceho rodinného domu nadstavbou“, súp. č. 57 na pozemkoch parc. č. CKN 351, 352 v kat. území Malá Lehôtka, Ulica F. Hečku.
24.03.2022 Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením a upustenia od ústneho konania a miestneho zisťovania - „Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta“ v k. ú. Prievidza, na pozemku parc. č. 2570/1.
24.03.2022 Oznámenie ozačatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - „Obytný objekt N.A.-3.4 - Staré Necpaly, Prievidza, Rekonštrukcia opláštenia vikierov“, súpisné č. 30940, parc. č. 6652/85 v k. ú. Prievidza, Kútovská ulica.
17.03.2022 Stavebné povolenie - „Obnova bytového domu Ul. Vnútorná 20, 22, 24 Prievidza“, v bytovom dome v k.ú. Prievidza na parc.č.: 58, súp.č. stavby: 20123 na Ul. Vnútornej.
11.03.2022 Oznámenie o začatí konania podľa ust. §-u 88 a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby ústneho pojednávania a miestneho zisťovania- za účelom preverenia realizácie drobnej stavby – nájazdovej rampy do vchodov bytového domu, vchody č. 13, 15, súp.č. 20439, na Ulici Š. Králika.
10.3.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby „NADSTAVBA A PRÍSTAVBA K OBJEKTU 3G FITNES CLUB, LUKÁŠ GEŽÍK A IVAN GEŽÍK, PRIEVIDZA“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 4990/4, 4990/7, 4990/9, 4990/10, 4990/12, súpisné číslo budovy 1921. ico_pdf_46
10.3.2022 Stavebné povolenie č. 6265-2022 prístavby k chatke súp. č. 786 na pozemku C KN parc. č. 703, 693/18 v katastrálnom území Veľká Lehôtka. ico_pdf_46
10.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Stavebník Gombarčík spol. s r. o., Šoltésovej 227, 972 71 Nováky podal dňa 24.11.2021 a doplnil dňa 25.01.2022, 28.02.2022 a 02.03.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „Prípojka VN a jednoúčelová TS“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch E KN parc. č. 2711, C KN parc. č. 1272/11. ico_pdf_46