Archív január - marec 2017


Dátum zverejnenia Celý dokument
28.03.2017 Oznámenie o OVS Ciglianska cesta ico_pdf_46
09.03.2017 Zámer prenechať do nájmu prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 1835/10,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 a parcely registra E KN č. 399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 , v rozsahu výmery 30 m2  na  Námestí slobody 22 pre TSG, spol. s r. o., so sídlom v Partizánskom, Veľká Okružná 1028/9,  na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – spevnená plocha pred vchodom č. 36 na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi, na účel realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014, t. j. ročného nájomného vo výške 10,00 €/1 parkovacie miesto, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov
ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je hnuteľný majetok – chladiarenské zariadenie k mobilnej ľadovej ploche, na účel zariaďovania záležitostí na úseku prevádzky, údržby a správy športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.07.2002 v znení jej Dodatkov   č. 1 – č. 17, t. j. ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú
ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – verejné osvetlenie na Koncovej ul. v Prievidzi, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 – č. 23, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok - Sektor K (urnové steny) na cintoríne na Mariánskej ul. v Prievidzi, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluvy č. 35/2013 zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 4, t.j. ročného  nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
08.03.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 872/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 56 m2, pre Jozefa Petráša a manželku Darinu, spoločne trvalý pobyt Školská ul. č. 15, Prievidza V.,  za cenu 10,00 €/m2,  na účel rozšírenia pozemku vo vlastníctve kupujúcich  s následným vybudovaním plota a odvodnením. ico_pdf_46
08.03.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 2980/3, záhrady o výmere 220 m2, na záhradkárske účely, pre Petra Bebjaka s manželkou, trvalý pobyt Urbárska 948/24, Prievidza, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za cenu určenú znaleckým posudkom číslo 009/2017 vypracovaný Ing. Jozefom Somolánim, znalcom z odboru: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ktorý si dal vypracovať žiadateľ na vlastné náklady, za cenu 20,51 €/m2 , kúpna cena spolu  vo výške  4512,20 €. ico_pdf_46
03.03.2017 Oznámenie o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
22.02.2017 OVS - Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba (na LV 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), súpisné číslo 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi na pozemku parcela registra C KN č. 7841 a pozemky parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2
ico_pdf_46
22.02.2017 OVS - Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Hviezdoslavovej ulici, pozemky parcela reg. C KN č.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavba súpisné č.10475 nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, vedená na LV č. 1 ako budova.
ico_pdf_46
13.02.2017 Oznámenia o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,   pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1:
   -  parcela registra C KN  č. 562/11, ostatné plochy s výmerou 3 626 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/27, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 359 m2,
      v celosti 
      (na pozemku sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho),
   -  parcela registra C KN  č. 560/53, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 344 m2, 
      v celosti, 
   -  parcela registra C KN č. 560/54, trvalé trávnaté porasty s výmerou 42 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 560/49, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 276 m2,
      v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/61, trvalé trávnaté porasty s výmerou 143 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN č.  560/62, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 907 m2,
      v celosti,
   - parcela registra C KN č.  560/63, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 731 m2,
     v celosti,
   - parcela registra C KN č.  560/64, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 764 m2,
     v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/66, trvalé trávnaté porasty s výmerou 331 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/68, trvalé trávnaté porasty s výmerou   88 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/7, ostatné plochy s výmerou 1 254 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/8, ostatné plochy s výmerou      66 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/9, ostatné plochy s výmerou    124 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/10, ostatné plochy s výmerou   491 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/24, ostatné plochy s výmerou   564 m2, v celosti,
pozemky spolu s výmerou 12 110 m2, spôsobom  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pre spoločnosť BVH, spol. s r. o., so sídlom v  Prievidzi, Ul. stavbárov č. 21,  za cenu  13,31 €/m2 (cena stanovená priemerom dvoch ZP),  na účel vybudovania viacúčelovej športovej haly,  prevádzkovanie minigolfového a športového areálu a vybudovanie parkovacích plôch pre zákazníkov areálu spoločnosti
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru – kožušníckej dielne, nachádzajúcej sa na II. nadzemnom podlaží - 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 105 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 105/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 2563, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 750 m2 vo veľkosti 105/1412, nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8821, na účel prevádzkovania služby „Opravy a zákazkové šitie kožuchov, kožušinových výrobkov a doplnkov, pre Janu Madajovú
10.02.2017
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na II. nadzemnom podlaží - 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 52 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 52/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č.

Archív zverejnených informácií o predaji a prenájme majetku nájdete tu.