Archív predaj a prenájom majetku r. 2018 január - máj


Dátum zverejnenia Celý dokument
14.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemkov na Nábrežnej ulici, Nábreží sv. Metoda, Ul. A. Hlinku, Staničnej ul., Nábreží sv. Cyrila, Ul. Ľ. Ondrejova, parcela registra CKN 4859/1, parcela registra CKN 4861/1, parcela registra CKN 4857/4, parcela registra CKN 3976/18, parcela registra CKN 4860/1, parcela registra CKN 3983/2, parcela registra EKN 9-1944, parcela registra EKN 3493, parcela registra CKN 2374/8, parcela registra EKN 3983/2 parcela registra CKN 3264/4, parcela registra CKN 1859/1, parcela registra CKN 1963/2, parcela registra EKN 1-741, parcela registra CKN 4997/12, parcela registra CKN 5082/54, parcela registra CKN 4860/1, parcela registra CKN 3976/35 spolu v rozsahu výmery 87 m2, pre spol. Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ulica 10/6, na účel umiestnenia reklamných zariadení, za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú na 10 rokov do 31.12.2028 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času uzatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber pozemku a s podmienkou odstránenia reklamných plôch a stavieb z historického centra a CMZ.
09.05.2018 Zverejnenie zámeru zámeny prebytočného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom zámeny je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza na Ulici Vl. Clementisa,  pozemok, parcela registra C KN č. 5400/105, ostatná plocha s výmerou 555 m2 za pozemok parcela registra C KN č. 114/2, ostatná plocha o výmere 482 m2, nachádzajúci sa v mestskom parku na sídlisku Píly v k. ú. Prievidza, zapísaný na LV č. 9902, vo vlastníctve Emila Chudého, trvalý pobyt Majerská 923/6, Prievidza, s podmienkou, že zámena bude bez doplatku pri oboch stranách
07.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza: časti pozemkov z parcely reg. CKN 3029/141, trvalé trávne porasty v rozsahu 294,11 m2, z parcely reg. EKN č. 2928/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 200,44 m2 a z parcely reg. CKN č. 3871/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 572,85 m2, spolu v rozsahu výmery 1070 m2, pre spoločnosť Facehome s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Golfová ulica 37, na účel vybudovania komunikácie a verejného osvetlenia za podmienok nájomného 1,00 €/celú dobu nájmu do doby odovzdania novovybudovanej komunikácie do majetku mesta.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný nehnuteľný majetok mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra E KN  č.  3871/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 57 m2, pre Detský domov, so sídlom Ulica Š. Závodníka 494/24, Prievidza, ktorý je dlhodobo  užívaný ako súčasť areálu detského domova, na záhradkárske účely,  spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou úpravy  oplotenia pri vjazde  k susednému rodinnému domu na parc. č. 3029/32 skosením a zachovania  existujúceho stromu.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 216/1, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 51 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 4-164, ostatné plochy s výmerou 51 m2 , Geometrickým plánom č. 296/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 25.01.2018, úradne overeným  Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 01.02.2018 pod č. 86/2018, pre Ing. Igora Rybnikára a manželku, spoločne trvalý pobyt Pekná ul. č. 713/7, Prievidza a Jaroslava Krška a manželku, spoločne trvalý pobyt Na záhrade č. 891/10, Prievidza, každému manželskému páru v 1, za cenu 10,00 €/m2, na účel doriešenia prístupovej komunikácie k rodinným domom.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3029/197, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 132 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 3/2018, vyhotoveným Vlastimilom Bielikom, Fačkov 72, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 29.03.2018 pod číslom 322/2018, z pozemku parcela registra E KN č. 3871/1, ostatné plochy s výmerou 8 835 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 10652,  pre spoločnosť Facehome s. r. o., so sídlom Prievidza, Golfová 37,  na účel zriadenia prístupu k rodinným domom, za cenu 75,00 €/m2
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť    v  k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2251/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 310 m2, v celosti,  vedený na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť r3nt, s. r. o., so sídlom Prievidza, Včelárska III.510/1F, na účel zriadenia prístupu a parkovania, za cenu 100,00 €/m2.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 5511/45, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 15 m2, zameraný a odčlenený  Geometrickým plánom č. 100/2018, vyhotoveným dňa 17.04.2018 Patriciusom Sovom – Geoskteam, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 23 apríla 2018 pod číslom 440/2018,  z pozemku parcela registra  C KN č. 5511/33, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  1059 m2,  vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Moniku Bogdanovú, trvalý pobyt Poľná ul. č. 504/80, Prievidza, na účel majetkovoprávneho usporiadania  pozemku sčasti oploteného a priľahlého k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky  na Poľnej ulici v Prievidzi
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok časť parcely registra CKN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 600 m2, pre zapísaný na LV č. 1, na parkovisku vedľa budovy Billa na Nábrežnej ulici v Prievidzi, pre Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 956 21 Jacovce, na účel prevádzkovania luna parkových atrakcií v termíne od 16.07.2018 do 29.07.2018, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3976/18, ostatná plocha v rozsahu výmery 1,50 m2, pre spol. QEX, a.s., so sídlom v Trenčíne, Brnianska ulica 1, na ktorom je umiestnený 1 kus reklamného  zariadenia vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2019 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva za 6 m2
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor v budove bývalej materskej školy (SO2 – jasle) č. súp. 20418 na Ulici Š. Závodníka č. 18 v Prievidzi, postavenom na parc. CKN č. 3888/1 zapísaný na LV č. 1, a to hlavnú miestnosť na 2. podlaží vo výmere 49,02 m2, miestnosť s vodou na 2. podlaží vo výmere 7,6 m2, terasu na 2. podlaží vo výmere 32,49 m2, WC na 2. podlaží vo výmere 0,96 m2 a chodbu vo výmere 20,52 m2, t.j. v rozsahu celkovej výmery 110,59 m2, pre Prievidzskú labku, občianske združenie so sídlom Dlhá ulica 368/22, Prievidza, za účelom zriadenia depozitu pre mačky z ulice, ktoré sú zranené a zatúlané, za podmienok nájomného vo výške 20 €/rok + energie, na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a prekrytia terasy neprehľadnou fóliou.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre spol. Miofood s.r.o., so sídlom Ulica I. Bukovčana 1284/14, Prievidza, za účelom prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou žiadateľa so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia - terasy.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, pre Beatricu Bariovú, miesto podnikania Hornonitrianska cesta 290/19, Prievidza, na účel uskutočňovania poradenstiev, konzultácií a terapie v oblasti alternatívneho liečiteľstva ako i numerologickej činnosti, za podmienok, že pôjde o dočasný nájom počas rekonštrukcie Domu služieb, za symbolické nájomné vo výške 1 €/mesiac s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemkov na Necpalskej ceste, Nábrežnej ulici, Nábreží sv. Metoda, Ul. A. Hlinku, Staničnej ul., Nábreží sv. Cyrila, Ul. Ľ. Ondrejova, parcela registra CKN 5172/8, parcela registra CKN 4861/1, parcela registra CKN 4857/4, parcela registra CKN 3976/18, parcela registra CKN 4860/1, parcela registra CKN 3983/2, parcela registra EKN 9-1944, parcela registra EKN 3493, parcela registra CKN 2374/8, parcela registra EKN 3983/2 parcela registra CKN 3264/4, parcela registra CKN 1859/1, parcela registra CKN 1963/2, parcela registra EKN 1-741, parcela registra CKN 4997/12, parcela registra CKN 5082/54, parcela registra CKN 4860/1, parcela registra CKN 3976/35 spolu v rozsahu výmery 87 m2, pre spol. Jaroslav Štrbík ALFA TRADING
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor v administratívnej budove MsÚ Prievidza č. súp. I.418 nachádzajúceho sa  na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, postavenom na parc. CKN č. 1889, zapísaný na LV č. 1, a to jednaciu miestnosť č. 01 v podzemí o výmere 38,50 m2 a archív č. 02 v podzemí o výmere  56,90 m2, t.j. celkom 95,4 m2, pre Hornonitriansky banícky spolok so sídlom Matice slovenskej 10, Prievidza, za účelom uskladnenia artefaktov, literatúry a kroník dokumentujúcich banícku históriu na Hornej Nitre
13.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, pre Katarínu Korcovú DAME, miesto podnikania Ul. Janka Kráľa 145/11, Prievidza, na účel predaja suvenírov a darčekových predmetov, za podmienok, že pôjde o dočasný nájom počas rekonštrukcie Domu služieb, za symbolické nájomné vo výške 1 €/mesiac s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
13.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, pre Jozefa Sekereša, miesto podnikania Priehon 112/37, Sebedražie, na účel poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, za podmienok, že pôjde o dočasný nájom počas rekonštrukcie Domu služieb, za symbolické nájomné vo výške 1 €/mesiac s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
13.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 32,70 m2, pre Emíliu Belákovú, miesto podnikania Nábrežie sv. Cyrila 30/21, Prievidza, pre Ivetu Solčániová, miesto podnikania Ul. M. Rázusa 28/11, Prievidza, pre Janu Kováčovú – Dúbravkovú, miesto podnikania SNP 375/12, Bystričany, na účel prevádzkovania kaderníctva a holičstva, za podmienok, že pôjde o dočasný nájom počas rekonštrukcie Domu služieb, za symbolické nájomné vo výške 1 €/mesiac s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
12.04.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 5511/44, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 7 m2, vedený na LV č. 1, pre Ing. Petra Pekára, bytom Gazdovská ul. 10/16, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
04.04.2018
Vyhodnotenie OVS
03.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 25 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR, pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Gazdovská ul. 1338/13, Prievidza, na účel predaja pečených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu určitú od 1.12.2018 do 01.01.2019 (vrátane) s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
03.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5511/41, diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 279/2017, vyhotoveným GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 27.10.2017 pre Bc. Ivana Pekára, trvalý pobyt Poľná ul. 21, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
03.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2238/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 55 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Martinu Dojčinovičovú, trvalý pobyt Malookružná 4/2, Prievidza, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou žiadateľky so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia - terasy.
03.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 2565/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 48 m2, pre Máriu Bernátovú, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 582, za účelom vybudovania 4 parkovacích plôch, s podmienkami ceny nájmu 1€/celý predmet nájmu po dobu realizácie parkovacích plôch s tým, že vybudované parkovacie miesta odovzdá do majetku mesta najneskoršie do 12-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, po odovzdaní stavby parkovacích plôch do majetku mesta sa určuje výška nájmu na 1 €/rok/celý predmet nájmu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom nájomca mimo prevádzkových hodín umožní verejnosti parkovať na predmetnom parkovisku.
14.03.2018 Zrušenie OVS - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy.
05.03.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemkov parcela registra CKN č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 6 m2, parcela registra CKN č. 893/6, ostatné plochy v rozsahu výmery 8 m2, parcela registra CKN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2, pre spol. TANO, s.r.o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava. na účel umiestnenia novinových stánkov v počte 3 ks na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou odkonzultovania vizualizácie stánkov nachádzajúcich sa na sídlisku Píly s architektkou mesta.
05.03.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2221/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 16 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Zuzanu Kutálekovú, trvalý pobyt Družby 70/12, Prievidza, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou žiadateľky so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia - terasy.
14.02.2018 OVS: Nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy.
12.02.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok  parcela registra C KN č. 464/30, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3 m2, odčlenený z pozemku parcela registra  E KN č.  849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2 a diel 5, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 22 m2, odčlenený z parcely registra  E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 911 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 464/27, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 35 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č.  849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018, pre Mariána Majtényiho a manželku, spoločne trvalý pobyt Pod Hrádkom 36, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na účel vybudovania garáže, s podmienkou doloženia súhlasného stanoviská vlastníkov susednej parcely registra E KN č. 942.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra C KN č. 8037/1, diel 1, orná pôda s výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 303/2017, vyhotoveným dňa 30.11.2017 Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 08.12.2017 pod č. 1386/2017, z pozemku parcela registra  E KN č. 1717/1, ostatné plochy s výmerou 2 136 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 10652,  pre Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska cesta č. 684/18, Prievidza, za cenu 25,00 €/m2, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve.

Archív predaj a prenájom majetku