Archív r. 2012 - 2. polrok


Dokument Celý dokument
Mesto Prievidza zverejňuje zámer odpredať hnuteľný majetok: motorové vozidlo Seat CORDOBA VARIO C 1,4 kombi, rok výroby 2001, evidenčné číslo PDX070, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 359,00 eur. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Veľká Lehôtka,  parcela č. 931, záhrada s výmerou 419 m², v celosti, za cenu 10,00 €/m², pre Slávku Mokráňovú a manžela Jozefa, trvale bytom Ul. M. Rázusa č. 29/15, Prievidza, na účel rozšírenia prístupovej cesty. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela č. 4993/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 74 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 338/2012 z parcely č. 4993/1, za cenu 20,00 €/m², pre Alenu Bobokovú, trvale bytom Ul. E. M. Šoltésovej č. 722/1, Prievidza, na účel oplotenia pozemku a zabezpečenia ochrany objektu proti vandalizmu. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1: - pozemok  parcela  č. 1072, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 450 m², - pozemok  parcela  č. 1073,  ostatné plochy vo výmere 1 083 m², - budova, súpisné číslo 20036, na pozemku  parcela č. 1072, popis stavby – zariadenie núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky). ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – stavba súpisné č. 524, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, postavená na pozemku parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m² na účel polyfunkčného objektu. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájom nehnuteľného majetku: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to: pozemok parcela č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m² odčlenený GP č. 365/2012 overeným pod číslom 1106/2012 dňa 3.12.2012 Ing. Júliou Bartošovou z parcely č. 2374/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1576 m² nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. Vansovej.
 
ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájom nehnuteľného majetku: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, a to: budova so súpisným číslom 20488 (bývalý pavilón detských jaslí v areáli MŠ) s podlahovou plochou 202 m², nachádzajúca sa na Ulici Š. Závodníka 18. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Ulici za depom, časť pozemku parcela č. 3796/8, ostatné plochy v rozsahu výmery 58 m² prenechávaná do nájmu pre spoločnosť FRUCTOP, s.r.o., Ostratice 144, na účel možného a bezpečného zásobovania predajne a pre krátkodobé parkovanie zákazníkov, a to za podmienok – nájomného vo výške 1,70 €/m²/rok, (podľa smernice IS 65), uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a uhradenia nevyhnutných nákladov súvisiacich s označením parkoviska (dopravné značenie). ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností do nájmu: pozemky v k. ú. Prievidza parc.č. 528/153 orná pôda s výmerou 2587 m² a parc.č. 528/156 orná pôda s výmerou 1763 m² , spolu s výmerou 4350 m²,  odčlenené geometrickým plánom č. 22/2011 z parc.č. 528/112 orná pôda s výmerou 10150 m², ktoré sa nachádzajú v lokalite Ukrniská na účeli rastlinnej výroby. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: pozemok parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  450 m², pozemok parcela č. 1073,  ostatné plochy s výmerou  1 083 m², budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072, popis stavby zariadenie núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky). ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností do nájmu: pozemky v k. ú. Prievidza parc.č. 370/4 orná pôda s výmerou 38566 m², parc.č. 370/25 záhrady s výmerou 1226 m², parc.č. 370/45 orná pôda s výmerou 6431 m², parc.č. 8122/1 orná pôda s výmerou 169896 m², parc.č. 8122/21 orná pôda s výmerou 5403 m² a parc.č. 8124/38 orná pôda s výmerou 322 m², spolu s výmerou 221844 m², nachádzajúcich sa v lokalite Ukrniská. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: stavby, súpisné číslo 524 vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísanej na LV 1, postavenej na pozemku parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m², vo vlastníctve spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza, na účel využitia stavby ako polyfunčného objektu.    ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer odpredať hnuteľný majetok: osobné motorové vozidlo Seat CORDOBA VARIO C 1,4 kombi , rok výroby 2001, evidenčné číslo PDX070, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 657,00 eur. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza parc.č. 5003/5 zast.pl. s výmerou 319 m² a časť parc.č. 5082/54 ost.pl. s výmerou 434 m² a časť parc.č. 5082/91 ost.pl. s výmerou 518 m² v rozsahu podľa  zamerania geometrickým  plánom spolu s výmerou 693 m² z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Ladislava Mečiara zámenou za nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5082/77 ost.pl. s výmerou 693 m² z vlastníctva Ladislava Mečiara do vlastníctva mesta Prievidza. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenajať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou 22157 m² vo vlastníctve mesta Prievidza v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene pred nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu č.súp. 20128 na parc.č. 82 na ul. B. Björnsona v Prievidzi v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom na dobu určitú 5 rokov. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na prenechanie nehnuteľností do nájmu :Nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza parc.č. 528/153 orná pôda s výmerou 2587 m² a parc.č. 528/156 orná pôda s výmerou 1763 m², spolu s výmerou 4350 m², odčlenené geometrickým plánom č. 22/2011 z parc.č. 528/112 orná pôda s výmerou 10150 m², ktoré sa nachádzajú v lokalite Ukrniská na účeli rastlinnej výroby. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 6653, záhrada s výmerou 315 m², v celosti,  za cenu 20,00 €/m², pre Katarínu Vidovú a manžela Branislava, trvale bytom  Cígeľ č. 270, pošta Prievidza, na účel zjednotenia pozemkov a rozšírenie záhrady.
ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností:Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1: pozemok parcela č. 1072,  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 450 m², pozemok  parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m², budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072, popis stavby – zariadenie núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky). ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku mesta:nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objekt zdravotného strediska súpisné č. 40316 na pozemku, parcela č. 5343 a pozemok, parcela č. 5343, zastavané plochy a nádvoria,  zapísané na LV č. 1. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je Optická chránička v dĺžke cca 17 km nachádzajúca sa v intraviláne mesta Prievidza (mapa), prenechávaná do nájmu pre dcérsku spoločnosť UNIPA, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza na účel vypracovania koncepcie vybudovania, prevádzkovania a ďalšieho rozširovania optickej siete, a to za podmienok - nájomného vo výške 1 €/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení priameho predaja: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemku, parcela č. 3591/340, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 m², odčleneného Geometrickým plánom č. 166/2012 z parcely č. 3591/1, na účel výstavby skladových alebo výrobných priestorov.   ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 29/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 28/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 27/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 26/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 25/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 24/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 23/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 22/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 21/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 20/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 19/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 18/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 17/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 16/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 15/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 14/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 13/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 12/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 11/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 10/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 9/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 8/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 7/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 6/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 5/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 4/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 3/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe: číslo dražby: 2/2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je  hnuteľný majetok – technologické zariadenia prenechávané do nájmu pre spoločnosť s majetkovou účasťou mesta Prievidza - Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., G. Švéniho 3 H, Prievidza, na účel využívania predmetu nájmu najmä pre potreby výroby tepla a teplej úžitkovej vody, a to za podmienok - nájmu na dobu určitú, od 01.11.2012 do 31.12.2012, nájomného vo výške 4 842,15 €/mesiac, ktoré za obdobie dvoch mesiacov predstavuje sumu  9 684,30 €. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pavilóny C a D nachádzajúce sa v objekte bývalej III. Základnej školy na Ulici S. Chalupku II. 312/12, zapísanej na LV 8482, na pozemku – parcela č. 829/2  s výmerou 1740 m² (720 m²/1 pavilón) a objekt bývalej školskej jedálne I. Základnej školy, súpisné číslo II. 418, zapísaný na LV 1, nachádzajúci sa na pozemku – parcela č. 787/5 - prenechávané do nájmu pre Špeciálnu základnú školu internátnu, Prievidza, Úzka ulica 2, Prievidza na účel výchovno-vzdelávacej činnosti, a to za podmienok - uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, nájomného v obvyklej výške a zálohových platieb za energie a služby. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer odpredať hnuteľný majetok:osobné motorové vozidlo Seat CORDOBA VARIO C 1,4  kombi, rok výroby 2001, evidenčné číslo PDX070, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 055,00 eur. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – viacúčelová športová hala, súpisné č. 462 zapísaná na LV 1 ako budova pre šport a rekreačné účely a pozemky, parcela č. 3978/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4948 m², parcela č. 3978/5, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1560 m² a pozemok parcela č. 3978/6, odčlenený Geometrickým plánom č. 238/2008 z parcely č. 3978/5 a 3978/6 v rozsahu výmery 2307 m²; prenechávané do nájmu pre spoločnosť UNIPA spol. s r. o., Košovská 1, Prievidza, na účel využívania predmetu nájmu najmä pre potreby športu, telesnej kultúry, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, a prevádzkovania prenajatých nehnuteľností, a to za podmienok - nájmu na dobu neurčitú, od 01.09.2012, nájomného vo výške 1,00 €/rok a zálohových platieb za energie a služby. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, bývalý areál MŠ na Nedožerskej ceste, zapísané na liste vlastníctva č. 1: - pozemok, parc. č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 334 m² - budova, súpisné číslo 30192, na pozemku, parc. č. 6577/3,  popis stavby - materská škola. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – stavba súpisné č. 524, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, postavená na pozemku parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m². ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností: pozemky v k.ú. Prievidza parc.č. 370/4 orná pôda s výmerou 38566 m², parc.č. 370/25 záhrady s výmerou 1226 m², parc.č. 370/45 orná pôda s výmerou 6431 m², parc.č. 8122/1 orná pôda s výmerou 169896 m², parc.č. 8122/21 orná pôda s výmerou 5403 m² a parc.č. 8124/38 orná pôda s výmerou 322 m² , spolu s výmerou 221844 m², nachádzajúce sa v lokalite Ukrniská. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 671/8, trvalý trávnatý porast s výmerou 135 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 165/2012 z parcely č. 671/1, za cenu 20,00 €/m², pre Juraja Ohradzanského, trvale bytom Uhlištná ul. č. 731/21, Prievidza, na účel vybudovania prekrytej letnej terasy. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2122/1 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 10 m² - nachádzajúca sa na Námestí slobody, prenechávaná do nájmu pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o., Obrancov mieru 544/35, Lehota pod Vtáčnikom na účel prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň a uzatvorenia nájmu na dobu určitú – od 01.11.2012 – 30.04.2012. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta formou priameho nájmu: nebytové priestory spolu so zariadením v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi za účelom prevádzkovania kaviarne a poskytovania služieb s tým spojených. Celková podlahová plocha: 100,75 m², z toho podlahová plocha odbytovej časti kaviarne je 63,15 m², prípravňa je 15,20 m² a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne tvoria 22,4 m².
Výška nájomného: 47,00 € /m²/rok bez energií. Doma nájmu: 5 rokov, od 01.11.2012
ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1: - pozemok parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 450 m2, - pozemok parcela  č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m2, - budova, súpisné číslo 20036, na pozemku  parcela č. 1072, popis stavby – zariadenie núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky). ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 5399/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 62 m2, v celosti (odčlenený z parcely č. 5399/1 Geometrickým plánom č. 265/2010). ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer predať majetok mesta formou priameho predaja: predmetom priameho predaja je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok, parcela č. 3591/340, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 166/2012 z parcely č. 3591/1, na účel výstavby skladových alebo výrobných priestorov. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 1460/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², z neknihovanej PK parcely č. 2227/2, odčlenený Geometrickým plánom č. 212/2011, za cenu 51,782 €/m², pre spoločnosť BAUTECH, s. r. o., so sídlom v Novákoch s tým, že spoločnosť už uhradila v zmysle Kúpnej zmluvy č. 43/01 zo dňa 04.12.2001 za časť predmetného pozemku s výmerou 14 m² kúpnu cenu vo výške 724,95 € (21 840,- Sk – uhradená dňa 18.12.2001), na účel vytvorenia parkoviska pre osobné automobily pred administratívnou budovou vo vlastníctve žiadateľa. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, stavba kaplnky súpisné č. III.275, postavenej na pozemku parcela č. 6359, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 161 m², zapísanú na LV č. 1  (vo vlastníctve mesta) za cenu 1,00 €, do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Prievidza – mesto, Mariánska ul. č. 573/4, Prievidza, na účel realizovania slobody náboženského vyznania a viery, bohoslužieb, náboženských úkonov a obradov. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je hnuteľný majetok – technologické zariadenia prenechávané do nájmu pre spoločnosť s majetkovou účasťou mesta Prievidza - Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., G. Švéniho 3 H, Prievidza, na účel využívania predmetu nájmu najmä pre potreby výroby tepla a teplej úžitkovej vody, a to za podmienok - nájmu na dobu určitú, od 01.10.2012 do 31.12.2012, nájomného vo výške 6667 €. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 3591/1 (zastavané plochy a nádvoria), s výmerou 300 m² - nachádzajúca sa v lokalite Južný obchvat, prenechávaná do nájmu pre Jozefa Ziaťka, Ulica A. Škarvana 365/4, Prievidza na nepodnikateľské účely - podľa internej smernice IS – 65 písm. h) ako pozemok na záhradkárske účely, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €/m²/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: pozemok  parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  450 m², pozemok parcela  č. 1073, ostatné plochy s výmerou 1 083 m², budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072, popis stavby – zariadenie núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky). ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o výsledkoch vyhlásených zámerov mesta prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu a o výsledkoch vyhlásených obchodných verejných súťaží. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, bývalý areál MŠ na Nedožerskej ceste, zapísané na liste vlastníctva č. 1: - pozemok, parc. č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 334 m² - budova, súpisné číslo 30192, na pozemku, parc. č. 6577/3,  popis stavby - materská škola ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda s výmerou 455 m² (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájom nehnuteľného majetku: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: - pozemky: parcela č. 1184/81 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, parcela č. 2374/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1546 m2 (bez prenajatej plochy pre taxislužbu), t. j. pozemky spolu vo výmere 1573 m². ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oplotený areál na Ul. Hollého č. 2 zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: - administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáž súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáž súp. č. 10769 na parcele  č. 1891/5 s príslušenstvom, - pozemky: parc. č. 1889 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere 278 m2, parc. č. 1891/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  18 m2, parc. č. 1891/6 – astavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc. č. 1891/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 a časti  z parc. č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým plánom č. 11/2011 zo dňa 5.5.2011 ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 378 m² a parc. č. 1891/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m², t. j.pozemky spolu o výmere 724 m². ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta formou priameho nájmu: Predmet nájmu: nebytové priestory v rozsahu výmery 480,44 m² v objekte kina Baník, na ulici M.R. Štefánika 1, 971 01 Prievidza, vedenom v KN Správy katastra Prievidza na LV č. 5632 na parc. č. 37 so súpisným číslom 112, min. nájomné 1€/mesiac, platby za energie a služby spojené s prevádzkou a iné prevádzkové náklady, doba nájmu 5 rokov. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je  pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/1, ostatné plochy vo výmere 121 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2012 z celkovej parcely č. 4807/1 (276 m²), pre Ing. Vlastimila Macha a manž., spoločne bytom Š. Závodníka č. 511/51, Prievidza, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/9, ostatné plochy vo výmere 37 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely 4807/1 a pozemok parcela č. 4807/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m² v celosti, pre Mgr. Milana Cebáka a manž., spoločne bytom Svätoplukova ulica 89/1, Prievidza, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov bezprostredne priľahlých k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je  pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/7, ostatné plochy vo výmere 66 m² odčleneného Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely č. 4807/1, pre JUDr. Evu Kyselovú, bytom Námestie Ľudovíta Fullu č. 1665/1, Žilina, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 5066/1 vo výmere 10 m² na pozemku medzi Šulekovou ulicou a Ulicou J. M. Hurbana, prenechávaná do nájmu pre Margarétu Nikmonovú, Jégého 875/7, Prievidza, na účel prevádzkovania stánku na predaj vajec, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozem ku parcela č. 2/1 vo výmere 8 m² (zastavané plochy a nádvoria), nachádzajúca sa na Trhovej ulici, prenechávaná do nájmu pre Margarétu Nikmonovú, Jégého 875/7, Prievidza, na účel prevádzkovania stánku na predaj vajec, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 5327/1 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 64 m² na Ceste Vl. Clementisa, prenechávaná do nájmu pre Ľudmilu Nemčickú, Bôrová 34, Prievidza, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia pred prevádzkou kaviarne na Ceste Vl. Clementisa 229/9 so záberom pozemku počas celého roka. ico_doc_46