Archív r. 2013 - 2. polrok


Dátum zverejnenia Dokument a jeho názov Celý dokument
6.12.2013 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Nehnuteľnosť – byt č. 22 vo vchode č. 1 v bytovom dome, súpisné č. 343 nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a 1902/2 na Ulici M. Hodžu v Prievidzi
ico_doc_46
4.12.2013 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosti – časti pozemkov parcela č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 v rozsahu výmery 36 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pred OD Vtáčnik a časť pozemku parcela č. 2130/7 v rozsahu výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole. ico_doc_46
28.11.2013 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  č. 397/13 zo dňa  29.10.2013 - Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to  objekt  bývalej   III.  ZŠ   Ul.  S.  Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1   ako základná škola, druh stavby ll), súpisné č. II. 420 (pôvodne 312), orientačné č. 6,  na pozemku parcela registra C KN č. 791/3, zastavané  plochy a nádvoria s výmerou 577 m2. ico_pdf_46
28.11.2013 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 395/13 zo dňa 29.10.2013 - nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to objekt I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – bývalá jedáleň I. ZŠ, druh stavby ll), súpisné č. 418, orientačné č. 4, na pozemkoch parcela registra C KN č. 787/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela registra C KN č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2. ico_pdf_46
25.11.2013 Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.10.2013 na základe uznesenia MsZ č. 378/13 zo dňa 09.10.2013 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenechanie nebytových priestorov do nájmu a to: nebytový priestor v budove CVČ Spektrum vrátanie zariadenia, súpisné číslo 40501, na parcele číslo 5293 a parcele číslo 5294 v k. ú. Prievidza, vedenej na LV 1, vo výmere 434,57 m². ico_pdf_46
22.11.2013 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť pozemku parcela č. 910, vo vymere 4 m2, na účel úpravy vzťahu k pozemku pod drobnou stavbou ico_pdf_46
22.11.2013 Zámer na prevod majetku parc. 4815-1 vo výmere 88m2 pre Mgr. Ervína Zeleníka a manž. ico_pdf_46
22.11.2013 Zámer na prenájom majetku, spevnených plôch na Dlhej ulici pre Unipa, spol. s r.o. ico_pdf_46
21.11.2013 OVS: Predmetom priameho nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť oplotenia na MŠ Športová ul. a tiež zo strany Lúčnej ul., Prievidza, na účel umiestnenia 2 ks jednostranného reklamného zariadenia – panelov typu billboard s rozmermi 5100 mm x 2400 mm. ico_doc_46
21.11.2013 OVS:Predmetom priameho nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť oplotenia na MŠ Nábrežie sv. Cyrila, Prievidza, na účel umiestnenia 2 ks jednostranného reklamného zariadenia – panelov typu billboard s rozmermi 5100 mm x 2400 mm. ico_doc_46
20.11.2013 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemky a stavby časti areálu na Garážovej ulici č. 1 v Prievidzi podľa prílohy a legendy prenechávané do nájmu pre spoločnosť SMMP, s.r.o. Prievidza, IČO: 36 349 429, na účel zabezpečovania služieb v oblasti starostlivosti o miestne komunikácie a verejné priestranstvá v súlade so svojim predmetom činnosti a obsahom komisionárskych zmlúv, a to za podmienok - nájomného vo výške 1 euro/rok, nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
20.11.2013 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je majetok mesta Prievidza – pozemky, stavby a  hnuteľný majetok: Cintorín Prievidza, Mariánska ulica:  - pozemky v areále cintorína
20.11.2013 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemky a stavby časti areálu na Garážovej ulici č. 1 v Prievidzi podľa prílohy a legendy prenechávané do nájmu pre obchodnú spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza (od 01.01.2014 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD s.r.o.) IČO: 31 579 183, na účel zabezpečovania služieb v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň a verejné osvetlenie, a to za podmienok - nájomného vo výške 1 euro/rok, nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou.
20.11.2013 Mesto Prievidza v zmysle zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č.370/84, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 370/20, pre  Róberta Webera, trvalý pobyt Prievidza, Ulica F. Madvu 331/10, za cenu 29,27 €/m², na účel postavenia garáže. ico_doc_46
20.11.2013 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č.370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² v podiele 1/2, odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 370/20, pre  Valentína Kyjaciho, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica 187/29, za cenu 29,27 €/m², na účel postavenia garáže ico_doc_46
20.11.2013 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č.370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² v podiele 1/2, odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 370/20, pre  Annu Mládekovú, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica 187/29, za cenu 29,27 €/m², na účel postavenia garáže. ico_doc_46
11.11.2013 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody v Prievidzi prenechávaná do nájmu pre spol. STAJOZ s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov mieru 544/35,na účel prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu určitú od 01.12.2013 do 31.12.2013. ico_doc_46
29.10.2013 Oznámenie o výsledkoch obchodných verejných súťaží vyhlásených mestom Prievidza dňa 23.09.2013 ico_doc_46
28.10.2013 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, predajné zvyšky havarovaného osobného motorového  vozidla Škoda  Superb 2.8 V6, rok výroby 2002, evidenčné číslo  PD 890 DF, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 200,00 eur. ico_doc_46
14.10.2013 Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Gazdovskej ulici: prenechávané do nájmu pre spoločnosť TO-MY-STAV s.r.o., Kanianka, IČO: 36 797 006 na účel realizácie stavby: „Výstavba nájomných bytov 2 x 24 b. j. a inžinierske siete na Gazdovskej ulici v Prievidzi“ ico_doc_46
15.10.2013 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nebytových priestorov do nájmu v zmysle uznesenia MsZ č. 378/13 zo dňa  09.10.2013 - nebytový priestor v budove CVČ Spektrum, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293 a parcele číslo 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 1 vo výmere 434,57 m² vrátanie zariadenia. ico_doc_46
14.10.2013 Zverejnenie zámeru mesta Prievidza prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľaMesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu  sú technológie, ktoré slúžia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, a to:  ico_doc_46
2.10.2013 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 5036, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 18 m² nachádzajúca sa na Ulici P. J. Šafárika prenechávaná do nájmu pre Janu Letavayovú, miesto podnikania Kanianka, Stará cesta 31/42 na účel umiestnenia novinového stánku na predaj tabakových výrobkov, novín, časopisov a doplnkového tovaru, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou ico_doc_46
24.9.2013 Oznámenie: Na základe ponuky  na odpredaj hnuteľného majetku – osobného motorového vozidla Škoda Octavia  Combi  zo dňa 07.08.2013  bolo v  stanovenom termíne, t. j. do 30.08.2013 do 12,00 hod. doručených osem obálok, a to: ico_doc_46
23.9.2013 OVS: Nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza - pozemok parcela registra C KN č. 370/86, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, odčlenený Geometrickým plánom  č. 207/2013 z parcely registra C KN č. 370/20. ico_doc_46
23.9.2013 OVS: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,a to objekt bývalej I. ZŠ Ul.S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby ll), súpisné č. 418,   orientačné č. 4,na pozemkoch parcela registra C KN č. 787/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela registra C KN č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2. ico_doc_46
23.9.2013 OVS: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,a to objekt bývalej   III.ZŠ Ul.S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako základná škola, druh stavby ll), súpisné č. II. 420 (pôvodne 312),   orientačné č. 6,na pozemku parcela registra C KN č. 791/3,  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 577 m2. ico_doc_46
12.9.2013 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti – pozemku parcela EKN č. 3215, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1810 m² vedenej na LV č. 10652 pred ZMVM vo vlastníctve mesta, z ktorej boli Geometrickým plánom č. 36648906-176/2013 odčlenené pozemky parcela č. 186/52, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m², parcela č. 186/57, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m², parcela č. 186/59, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 59 m², parcela č. 186/62, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m², parcela č. 186/94, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 609 m², parcela č. 186/95, zastavané plchy a nádvoria s výmerou 455 m², parcela č. 186/97, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 116 m², parcela č. 186/102, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m², parcela č. 186/116, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 96 m², parcela č. 186/117, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m² a parcela č. 186/118, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m², pre spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, za cenu  1,00  €/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov nachádzajúcich sa v areáli stavby „Prievidza – čistiareň odpadových vôd“, s podmienkou uzatvorenia zmluvy o spolupráci so záväzkom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  uskutočniť na vlastné náklady prekládku troch vodovodných prípojok nachádzajúcich sa na mieste budúceho plánovaného kolumbária v areáli cintorína v Prievidzi s termínom ukončenia do 30. 6. 2014. ico_doc_46
12.9.2013 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Hradec, neknihovanej pozemkovoknižnej parcely č. 849, cesta s výmerou 1572 m², ktorá je podľa § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve mesta Prievidza, z ktorej boli GP č. 208-30/2005 odčlenené pozemky parcela č. 466/1, záhrady s výmerou 18 m², parcela č.  464/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m² a parcela č. 463/5, trvalé trávnaté porasty s výmerou 14 m², pre Mariána Majtényiho a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom 36, za cenu 10,00  €/m², na  záhradkárske účely ico_doc_46
11.9.2013 Zámer prenajať nebytový priestor CO - kryt č.12 pre Klub priateľov CO Prievidza, o.z. ico_pdf_46
11.9.2013 Zámer na prevod - predaj majetku mesta parc. E KN 2567 pre Antona Iliaša ico_pdf_46
23.8.2013 Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Prievidza dňa 17.07.2013 zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,a to objektu bývalej I. ZŠ Ul. S. Chalupku ico_doc_46
5.8.2013 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 542/24, pre Jozefa Mokrého a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, za cenu 29,27 €/m², na účel postavenia garáže. ico_doc_46
5.8.2013 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 542/24, pre  Jozefa Mokrého a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, za cenu 29,27 €/m², na účel postavenia garáže
5.8.2013 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/37, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/31, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 542/24, pre  Tomáša Dudku, trvalý pobyt Pravenec 461, za cenu 29,27 €/m², na účel postavenia garáže. ico_doc_46
31.7.2013 Vyhodnotenie OVS: zo dňa 25.06.2013 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to bytového domu Ul. M. Falešníka 12. Mestská rada v Prievidzi uznesením č. 373/13 zo dňa 23.07.2013 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž ako úspešnú, vhodnú cenovú ponuku predložila spol. LEMAS spol. s r.o., so sídlom Nedožerská cesta 171/20, Prievidza. ico_doc_46
29.7.2013 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - pozemok parcela č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 350 - 400 m², nachádzajúca sa na Námestí J. C. Hronského pred Hotelom Magura, prenechávaná do nájmu pre  spol. Farmárske trhy, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 2956/3, Žilina na účel realizácie farmárskych trhov, jeden deň v týždni utorok od mája do decembra, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
29.7.2013 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - pozemok parcela č. 5048/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 20 m², nachádzajúcom sa na Ulici I. Bukovčana 28,prenechávaná do nájmu pre Tomáša Krišku, miesto podnikania Ulica I. Bukovčana 832/17, Prievidza, na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pred kaviarňou s celoročným záberom, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
29.7.2013 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - pozemok parcela č. 66/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 3 m²,prenechávaná do nájmu pre  Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, so sídlom v Prievidzi, Ulica A. H. Gavloviča 131, IČO: 42 140 005 na účel užívania zariadení - stolu s lavicami a hojdačkami, a to za podmienok - nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou a s povinnosťou predsedu spoločenstva zodpovedať za bezpečnosť, prevádzku a údržbu zariadení.
18.7.2013 Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to objekt bývalej I. ZŠ   Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby ll), súpisné  č. 418,   orientačné č. 4,na pozemkoch parcela č. 787/5, zastavané  plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2. ico_doc_46