Demografia


K 1. januáru 2012 mesto Prievidza malo 49 384 obyvateľov

Do sčítania obyvateľstva v roku 1991 sa mesto vyznačovalo pomerne rýchlym rastom obyvateľstva. V tom čase malo takmer dvakrát toľko obyvateľov ako v roku 1970. Za jedno obdobie medzi dvoma za sebou sa konajúcimi sčítaniami mestu pribudlo priemerne 12 500 obyvateľov. Podľa ostatného štatistického sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. 5. 2001 malo mesto 53 097 obyvateľov, z toho 25 917 mužov a 27 180 žien. Podiel žien z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,19 %. Ekonomicky aktívneho obyvateľstva je 27 317, z toho 13 783 mužov a 13 534 žien. Podiel ekonomicky aktívnych z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,4 %. Hustotou osídlenia výrazne prevyšuje celoslovenský priemer. Počet obyvateľov okresu sa za posledných sledovaných 150 rokov zvýšil takmer 3,5 krát, pričom sa zaznamenalo jedno obdobie výraznej stagnácie (1921 - 1950) a jedno obdobie mimoriadne dynamického rozvoja (1950 - 1991).

Vývoj počtu obyvateľov mesta od roku 1991 má klesajúcu tendenciu .Ten úbytok nie je plynulý. Najprv za roky 1992, 1993 a 1994 a potom 2002 a 2003 mesto dosiahlo medziročný prírastok obyvateľstva, keď na konci každého z nich malo viac obyvateľov ako na konci predchádzajúceho roka.

Za roky 2004, 2005, 2008, 2009 a 2010 obyvateľov mesta medziročne ubudlo. V roku 2005 malo mesto Prievidza  menej obyvateľov ako v roku 1991, predpokladá sa, že i v nasledujúcom období bude obyvateľov mesta ubúdať.
Od roku 1994 dosahuje mesto Prievidza nepretržite migračný úbytok obyvateľstva, keď sa každý rok z neho odsťahuje viac osôb, ako sa doň prisťahuje. Absolútne najväčší migračný úbytok mesto malo v roku 2004 (581 osôb), keď sa z neho odsťahovalo 1 053 jeho obyvateľov.