Informácie o začatých správnych konaniach


Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) mesto Prievidza, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v  rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza alebo elektronicky na adresu: opk.vyruby@prievidza.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Začaté správne konanie č.: 2.4.1- 12265 -2019

Tatiana Kosturová, Kuzmányho 15, 971 01  Prievidza, podala dňa 03. 12. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice (100, 130 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2981/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že stromy sú umiestnené extrémne blízko domu a hrozí poškodenie majetku a zranenie osôb. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 3.12.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-12242-2019

Tatiana Sádeková, J. Červeňa 519/15, 971 01  Prievidza, podala dňa 02. 12. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks cédra (140 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 4002/25 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že strom rastie na plynovom potrubí, je starý, pri vetre sa nebezpečne nakláňa a hrozí jeho zlomenie. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 2.12.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11868-2019

Jaroslava Halaburdová, M. Rázusa 836/4, 971 01 Prievidza, podala dňa 13. 11. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks smreka (80 - 97 cm), 1 ks borovice (80 cm), 3 ks čerešne (50 - 55 cm), 17 ks jabloní (50 - 60  cm) a krovitého porastu 1200 m2 (malinčie, divé šípky, hloh, suchá tráva), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7973, 7975 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že stromy sú staré, majú zlý zdravotný stav a pozemky plánujú využiť na podnikateľský projekt. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 18.11.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11955-2019

Richard Pišťánek, Poruba č. 395, 972 11 Poruba v zast. Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice, podal dňa 12. 11. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného (117 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2882/1 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že strom sa nachádza 1,3 m od steny a základu rodinného domu, korene stromu narúšajú statiku domu a konáre sa opierajú o stenu domu a tlačia sa pod atiku strechy. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 14.11.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11944-2019

Simona Sulovská, ul. M. Rázusa 863/1, 971 01  Prievidza, podala dňa 13. 11. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešne (200 cm), 2 ks orecha (zbytok kmeňa), 6 ks jablone (84, 95, 97, 93, 82, 70 cm), 1 ks čerešne (zbytok kmeňa) ktoré rastú na pozemku parc. č. 3825/11 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že stromy sú staré, v zlom zdravotnom stave, dlhodobo neošetrované, trvale poškodené, rastú v bezprostrednej blízkosti bytového domu, spôsobujú tienenie a poškodzujú betónové plochy pred garážami. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 11.11.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11867-2019

Ing. Alica Reháková, F. Madvu 332/18, 971 01  Prievidza, podala dňa 11. 11. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu (125 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2135/2 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že strom rastie v bezprostrednej blízkosti budovy OTP banky a svojou koreňovou sústavou narúša základy budovy, prerastá do kanalizácie a spôsobuje havarijný stav. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 11.11.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11872-2019

Pavol Grolmus, Jedľová ulica 410/7, 971 01  Prievidza, podal dňa 11. 11. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks cyprušteka lawsonovho (60, 60 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 8135/37 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že stromy poškodili svojimi koreňmi rúry kanalizácie z rodinného domu. Koreňová sústava prerástla do potrubia a tým zabraňuje odtoku, a preto dochádza k vytápaniu pivničných priestorov rodinného domu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 11.11.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11869-2019

MANUS-SK s.r.o., Svätoplukova ul. 90/14, 971 01  Prievidza, podala dňa 11. 11. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks javora (70, 80 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 899/3 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že javor rastie na plynovej prípojke a druhý má deformovaný kmeň (hrozí zlomenie) a plánuje sa výstavba parkoviska pre zdravotné stredisko. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 11.11.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11883-2019

LESWORK s.r.o., Prečín 269, 018 15 Prečín, podala dňa 11. 11. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks borovice (118, 106, 104, 95, 106, 85 cm), 1 ks sumachu (58 cm), 1 ks agátu (102 cm) a  15 m2 krovitého porastu borievky, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3632/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu rekonštrukcie fasády budovy, pri ktorej v tesnej blízkosti rastú borovice. Zvyšné dreviny sú z náletu a zacláňajú prístupu svetla ku kancelárskym priestorom v budove. Stromy nie sú na ploche vhodne umiestnené a je potrebné realizovať aj výrub týchto drevín. Koreňové systémy niektorých stromov prerastajú do kanalizačných prípojok čo môže v budúcnosti spôsobiť ich poškodenie. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 11.11.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11531-2019 :

Petra Kusá, Nad terasami 499/20, 971 01 Prievidza, podala dňa 21. 10. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu (malinčie, šípky, kríky hlohu) na ploche o výmere 820 m2, ktoré rastú na pozemku parc. č. 7066/35 (druh pozemku Orná pôda), z dôvodu vyčistenia pozemku (znečistenie odpadom) a zdržiavania sa diviačej zveri. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 22.10.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11530-2019 :

Michal Ďurina, pod Hrádkom 934, 971 01 Prievidza, podal dňa 22. 10. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks topoľov (250-350 cm) a krovitého porastu (náletové dreviny 15-30 cm) na ploche o výmere 447 m2, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 3264/33, 1403/5, 1403/13 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že dreviny sú v zlom zdravotnom stave, nakláňajú sa cez garáže a môže dôjsť k ohrozujúcemu stavu. Topole sa nachádzajú na otvorenom priestranstve na šikmej strane brehu rieky, pričom jeden sa pri silnejšom vetre zlomil. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 22.10.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11510-2019 :

Ing. Stanislava Cholevová a Ing. Alfréd Choleva, 972 14 Tužina, č. 469, podali dňa 18. 10. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešne (140 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 6538 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že zasahuje do káblov a plánuje sa drobná stavba. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 22.10.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11474-2019 :

Mgr. Erika Hoppanová a Ing. Igor Hoppan, Veterná 12, 971 01 Prievidza, podali dňa 15. 10. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks jedle (61, 53, 51 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2790/18 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu poškodzovania oplotenia – praskanie betónového múrika, blízkosti k susedovmu domu – stromy sú vysoké a hrozí poškodenie pri víchrici a nadmerného tienenia pozemku. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 21.10.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11204-2019 :

Jozef Tkadlec, Duklianska ul. 70/39, 971 01 Prievidza, podal dňa 03. 10. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglasky tisolistej (85 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 1009/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu ohrozenia osôb a stavieb – nebezpečenstvo zlomenia alebo vyvrátenia za nepriaznivých poveternostných podmienok. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 3.10.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11166-2019 :

Ján Páleš, J. Gramatníka 127/16, 971 01 Prievidza, podal dňa 27. 09. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (95 cm) a 1 ks jedle (100 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3083/2 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu vysokého veku drevín, padania konárov a vyschnutia. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 1.10.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2019/97246 :

Marian Grič a Eva Gričová, S. Chalupku 659/33, 972 01 Bojnice, podali dňa 24. 09. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks borovice (125, 112, 85, 83 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5258/12 (druh pozemku Ostatná plocha) z dôvodu ohrozovania skladového areálu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 26.9.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10742-2019 :

Emília Mäsiarová, Remeselnícka ul. 603/72, 971 01 Prievidza, podala dňa 05. 09. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (118 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 491/10 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu poškodzovania chodníka a narúšania statiky domu koreňmi stromu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Veľká Lehôtka, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 12.9.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10741-2019 :

TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, podala dňa 04. 09. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks brezy (dvojkmeň 23/28, 32 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 6652/23 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu výstavby bytového domu. Pozemok je vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 11.9.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10743-2019 :

Rudolf Hudec, Hviezdoslavova 829/218, 972 41 Koš, podal dňa 10. 09. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka (132, 117 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 6553 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu preschnutia stromov, padania konárov, narúšania statiky domu a zasahovania koruny stromov do terasy. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 10.9.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10714-2019 :

Radoslav Mokrý, Nábrežie sv. Cyrila 14/4, 971 01 Prievidza, podal dňa 09. 09. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrušky (obvod kmeňa 110 cm), 1 ks čerešne (obvod kmeňa 140 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 1643/1 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu vyššieho veku drevín, vyčistenia a presvetlenia záhrady. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnene´: 9.9.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10559-2019 :
Eva Dierová, Školská 366/11, 972 13 Nitrianske Pravno, podala dňa 26. 08. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka (118, 118, 164 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 987 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že smreky rastú presne na hranici pozemku kde sa bude budovať oplotenie a je nevyhnutné smreky odstrániť. Smreky zároveň ohrozujú aj rodinný dom a prístrešok kde parkuje osobné motorové vozidlo. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 30.8.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10531-2019 :

Simona Balážová, Bottova ul. 76/15, 971 01 Prievidza, podala dňa 22. 08. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešne (134 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 2912 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, vysokého veku dreviny, preschnutia, padania konárov a narúšania statiky domu koreňmi stromu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 27.8.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10152-2019 :

Rastislav Belina, Na karasiny 746/75, 971 01 Prievidza, podal dňa 01. 08. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks javora (obvody kmeňov 53, 38, 46, 30, 25, 47, 49, 44, 31, 51 cm), 1 ks topoľa (obvod kmeňa 51 cm) a 1 ks čerešne vtáčej (obvod kmeňa 44 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5305/6 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že sa jedná o náletové dreviny, ktoré nie sú ošetrované, pôsobia veľmi neesteticky a rastú v blízkosti obvodového múrika domu, pričom znemožňujú jeho dokončenie. Dreviny sa nízko nad zemou rozkonárujú, a preto boli merané vo výške 60 cm nad zemou. Zámerom žiadateľa je vysadiť nové okrasné dreviny. Pozemok je vo vlastníctve mesta Prievidza, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 7.8.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10114-2019 :

Ľuboš Bugár, Bojnická cesta 31/1, 972 17 Kanianka, podal dňa 01. 08. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice (obvod kmeňa 159 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 590/4 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že borovica ohrozuje okolie stavby a majetok, pretože je nebezpečne naklonená, prerastená a stará. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Veľká Lehôtka, v zastavanom území obce.
Zverejnené. 5.8.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10111-2019 :

Spojená škola internátna, Úzka ulica 2, 971 01 Prievidza, podala dňa 01. 08. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora (osemkmeň 165 cm), 1 ks jablone (dvojkmeň 80 cm), 1 ks javorovca (obvod kmeňa 148 cm) a 1 ks mirabelky (obvod kmeňa 133 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 787/3 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu vysokého veku drevín, neošetrovania a rekonštrukcie areálu školy – spevnená plocha. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené:  5.8.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9639-2019 :

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 338/10, 971 01 Prievidza, podali dňa 17. 07. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipa malolistá (obvod kmeňa 73 cm) a 1 ks smrek obyčajný (obvod kmeňa 78 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 7576/1 (druh pozemku Ostatná plocha) z dôvodu, že lipa malolistá sa nachádza v tesnej blízkosti ubytovne a koreňový systém narúša statiku priľahlej budovy a cestnej komunikácie. Smrek obyčajný je v značnom štádiu hnilobného procesu a pri nárazovom vetre ohrozuje život zamestnancov aj návštevníkov rekreačného zariadenia. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, mimo zastavaného územia obce.
Zverejnené: 22.7.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8842-2019 :

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza, podal dňa 04. 06. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks briez previsnutých (obvody kmeňov 80, 89+87 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 1184/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu realizácie a užívania stavby „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi“. Pozemok je vo vlastníctve SR – ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 13.06.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8682-2019 :

RELAX SK, s.r.o., Poruba 395, 972 11 Poruba v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice, podal dňa 05. 06. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks javora mliečneho (obvody kmeňov 113, 181 cm) a 3 ks smreka obyčajného (obvody kmeňov 70, 118, 162 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2290/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu realizácie stavieb bytový dom „Lúčky Blok B“. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 6.6.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8450-2019 :
Jozef Fábrik, Dlhá 368/28, 971 01 Prievidza, podal dňa 28. 05. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka kanadského (obvod kmeňa 180 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 7763 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu nebezpečného nakláňania sa vo veternom počasí. Môže dôjsť k zlomeniu stromu a poškodeniu chatiek v záhradkárskej osade. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
zverejnené: 29.5.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7651-2019  :

Spoločnosť NAVI, spol. s r. o., Dlhá ulica 52,  971 01 Prievidza podala dňa 17. 04. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy (obvody kmeňov 145, 120 cm), 1 ks javora (obvod 163 cm) a 1 ks brezy (obvod 208 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 1838 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu rozšírenia spevnenej plochy. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 23.4.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7533-2019  :

PaeDr. Eleonóra Porubcová, Veterná ulica č. 12, 971 01 Prievidza podala dňa 11. 04. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrušky  (obvod kmeňa 149 cm) a 1 ks jablone (obvod kmeňa 83 cm), ktoré rastú v záhradke rodinného domu na pozemku parc. č. 2790/36 (druh pozemku záhrada) z dôvodu ich veku a poškodenia (torzo hrušky). Pozemok je v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 15.4.2019

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7534-2019  :

Elektrovod Slovakia s. r. o., Bytčická 4, 010 42 Žilina prevádzka Nábrežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, podal dňa 11. 04. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy  (obvod kmeňa 150 cm), ktoré rastie na pozemku parc. č. 3499/82 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu plánovanej výstavby. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 15.4.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7438-2019  :
Jana Vidová, Kúty 1682/39, 972 01 Bojnice podala dňa 05. 04. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks javora  (obvody kmeňov 84, 78/70, 57, 170, 172, 138, 158 cm), 1 ks čerešne sp. (obvod 120/70 cm), 1 ks slivky sp.(trojkmeň, obvod kmeňov 105+85+115 cm) a 7 ks vŕby (obvody kmeňov 142;130; 80; štvorkmeň-obvody kmeňov 4x150; trojkmeň-obvody kmeňov 85+101+143; dvojkmeň-obvody kmeňov 182+142; 7-kmeň-obvody kmeňov 50 až 60 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3888/1,  druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu výstavby komunikácie a rodinného domu. Stromy sú preschnuté, neošetrované a polámané. Pozemok je v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 10.04.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7305-2019  :

Ing. Anton Hrubý, Kvetná ulica 22, 971 01 Prievidza podal dňa 01. 04. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks  smreka (obvody kmeňov 120, 85 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2441/1 (druh pozemku Záhrady) z dôvodu zasahovania do vlastníckych práv suseda a spôsobovania mu škody na majetku. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 3.4.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7272-2019  :

Juraj Tutoky, P. O. Hviezdoslava  21/11, 079 01 Veľké Kapušany podal dňa 28. 03. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka – zvrchu je čiastočne spílený (obvod kmeňa 155 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 6464 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu novej výstavby. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 2.4.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6962-2019  :
Spoločnosť Rekostav SK, s. r. o., F. Madvu 31, 971 01 Prievidza v zastúpení Ing. Pavel
Herda, HePa Consulting, s. r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice podala dňa 14. 03. 2019 na
orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks javora mliečneho
(obvody kmeňov 113, 172 cm), 2 ks lipy malolistej (130, 125 cm) a 4 ks borovice lesnej
(150, 162, 150, 137 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2290/5 (druh pozemku Zastavaná
plocha a nádvorie) z dôvodu realizácie stavby bytového domu a rastu jednej lipy (130 cm)
v tesnej blízkosti telekomunikačného vedenia, ktorej korene ho prerastajú. Pozemky sú v k. ú.Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa.
Zverejnené: 19.03.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6405-2019  :

Spoločnosť SCP, s. r. o., Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina podala dňa 27. 02. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks agáta bieleho (obvod kmeňa 117 cm), 3 ks borovice lesnej (obvody kmeňov 122, 102, 122 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3980/34 (druh pozemku Ostatná plocha), 80 m2 krovitého porastu v ½ na pozemkoch parc. č. 3982/13 a 3980/24 (druh pozemkov Ostatná plocha),  15 m2 a 15 m2 krovitého porastu na pozemku parc. č. 3980/34 (druh pozemku Ostatná plocha ) a 20 m2 krovitého porastu na pozemku parc. č. 3981/4 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu  výstavby rozšírenia obchodného centra a priľahlých komunikácií. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 1.3.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6397-2019  :

Ing. Ján Školka, Snežienková ulica 625/18, 971 01 Prievidza podal dňa 27. 02. 2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod kmeň 90 cm), 1 ks brezy (obvod kmeňa 97 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 57071 (druh pozemku Záhrada) a 2 ks tuje (obvody kmeňa 50 cm nad zemou pod rozkonárením 155/50, 125/50 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5707/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu  ohrozenia inžinierskych sietí, poškodzovania betónových konštrukcií, bezpečnosť ľudí pri silnom vetre. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 1.3.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6291-2019  :
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podal dňa 20. 02.
2019 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých stromov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3120/3 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu vybudovania požiarnej nádrže. Pozemok je v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Podľa spresnenia žiadateľom dňa 27.02.2019 ide o výrub 5 ks jedle o priemere kmeňa 30 cm.
Zverejnené: 27.2.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6098-2019  :

Dňa 20. 02. 2019 podal Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, 971 01 Prievidza na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2.4.1-5038-2018/26137 zo dňa 21. 03. 2018, vydaného mestom Prievidza a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je rozhodnutie  č. 2.4.1-5038-2018/70936 zo dňa 28. 05. 2018, vydané mestom Prievidza, z dôvodu umiestnenia náhradnej výsadby podľa odporúčania spracovateľa decenialneho projektu na roky 2019 – 2028. Ide o zmenu miesta uloženej náhradnej výsadby z pozemkov registra C KN parc. č. 7129 a 7131 na pozemok registra C KN parc. č. 7027/8. Obidva pozemky sú v k. ú. Prievidza.
Zverejnené: 22.2.22019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5818-2019  :
Mgr. Boris Gogola, Úzka ulica 4A, 971 01 Prievidza podal dňa 12. 02. 2019 na orgán
ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jaseňa (obvody kmeňov 170, 180 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2178/2 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu padania konárov, ktoré poškodzujú majetok na pozemku, prípadne môže dôjsť pri vetre k poškodeniu susediacich budov a pozemkov. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 15.2.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5612-2019  :
Mgr. Radoslav Vrtiel, Duklianska 18, 971 01 Prievidza podal dňa 06. 02. 2019 na orgán
ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka (obvody kmeňov
102, 113 cm), ktoré rastú na súkromnom pozemku parc. č. 975 (druh pozemku Zastavaná
plocha a nádvorie) z dôvodu nebezpečného nakláňania sa vo veternom počasí. Môže dôjsť ku
zlomeniu stromov a poškodeniu parkujúcich áut v blízkosti pozemku žiadateľa. Pozemok je v
k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 8.2. 2019

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5559-2019  :


Michal Kmeť, Sadová 1662/3,  972 01 Bojnice podal dňa 04. 02. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha-dvojkmeň (obvod kmeňa 275 cm), 1 ks buka (210 cm), 1 ks topoľa (460 cm), 10 ks jelše (trojkmeň 240 cm, dvojkmeň 217 cm, 195 cm, 190 cm, 140 cm, 190 cm, 135 cm, 135, 107 cm, 145 cm ), 1 ks osiky (120 cm) a 2 ks  agáta ( 140 cm, 115 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5186/1 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu zasahovania do ochranného pásma železníc a  plynovodu, výstavby plota a polyfunkčného objektu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 8.2.2019

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5405-2019  :

JUDr. Ctibor Stacha, Zámok a okolie 12, 972 01 Bojnice podal dňa 29. 01. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks borovice  (obvody kmeňov 120, 100/90, 70, 90 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2256/4 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu zlého zdravotného stavu stromov, krivého rastu a hrozby vyvrátenia. Stromy rastú v tesnej blízkosti frekventovaného mestského chodníka na pozemku susediacom s pozemkom žiadateľa. Zámerom žiadateľa je nahradiť ich stromoradím z listnatých stromov. Pozemok je vo vlastníctve mesta Prievidza,  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 4.2.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5376-2019  :

Spoločnosť StVS – servising, s. r. o., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica podala dňa 25. 01. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks topoľa osiky  (obvody kmeňov 42, 44 cm), ktoré rastú na pozemku registra E KN parc. č. 1-1432 (druh pozemku Orná pôda) z dôvodu umiestnenia líniovej vodnej stavby „Prievidza, rekonštrukcia prívodného potrubia“. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v extraviláne obce.
Zverejnené: 30.1.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5225-2019  :
Ing. Milan Škitka a Mgr. Katarína Škitková, Cesta V. Clementisa 723/69, 971 01 Prievidza podali dňa 22. 01. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks pagaštana konského  (obvod kmeňa 71 cm), ktorý rastie na súkromnom pozemku parc. č. 5400/46 (druh pozemku Ostatné plochy) z dôvodu výsadby ovocných stromov. Pozemok je v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce. Strom je každoročne napadnutý ploskáčikom pagaštanovým.
Zverejnené: 24.1.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5214-2019  :
Gabriela Rybárová, Prieložky 199/14, 972 11 Lazany podala dňa 21 01. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice  (obvod kmeňa 135 cm), 1 ks tuje (obvod 70 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2375/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) a 1 ks čerešne (obvod kmeňa 100 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 2375/2 (Záhrady) z dôvodu vyschnutia (čerešňa), tienenia (tuja), naklonenia nad verejný chodník (borovica). Pozemok je v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 23.1.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5213-2019  :
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Prievidza, Ul. G. Švéniho 7,  971 01 Prievidza podali dňa 21. 01. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks topoľa čierneho - päť kmeň (obvody kmeňa 117, 98, 182, 122, 161 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2398/1 (druh pozemku Ostatná plocha) z dôvodu zlého zdravotného stavu, preschnutej koruny, ohrozuje bezpečnosť okoloidúcich – je v tesnej blízkosti verejného chodníka a cez korunu prechádza spleť káblov. Pozemok je v správe žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 23.1.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5119-2019  :

Ing. Mária Petrášová, Dlhá ulica 11/15, 971 01 Prievidza podala dňa 16. 01. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 135 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 884 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu jeho výšky (ohrozovanie majetku susedov a vzdušného el. vedenia). Pozemok je v k. ú. Veľká Lehôtka, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 18.01.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5083-2019  :

Ing. Cyril Blaško, Snežienkova ulica 20, 971 01 Prievidza podal dňa 15. 01. 2019  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka  (obvody kmeňov 90, 95 cm), ktoré rastú v záhradke rodinného domu na pozemku parc. č. 5710 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu ich výšky a rozvetvenia, narušenia základov plota koreňmi, tienenia bytových priestorov, nebezpečia vyvrátenia vetrom a padania vetví. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 17.10.2019
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9662-2018  :
Spoločnosť Oberbank Leasing, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava podala dňa 14. 11. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa (obvod kmeňa 175 cm) a 1 ks borovice (obvod 120 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5155/1, (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu rozšírenia skladovacej plochy. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa.
Zverejnené: 19.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9724-2018  :
Antónia Gašparcová, Ulica J. Kollára 623/3, 971 01 Prievidza podala dňa 14. 11. 2018 na
orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka (výška 9-10
m, obvod kmeňa > 80 cm), ktoré rastú v predzáhradke rodinného domu na pozemku parc. č.
3763 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu ohrozovania elektrického vedenia (orezávané konáre
z jednej strany) a súkromného majetku (rodinného domu). Pozemok je vo vlastníctve
žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 16.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9723-2018  :
Ing. Ladislav Debnár a manž. Eva, Svätoplukova 684/13, 972 01 Bojnice podali dňa 12. 11.
2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks jarabiny a 5 ks rakyty (obvody kmeňov > 40 cm), 1 ks topoľa (obvod kmeňa > 80 cm) a 1800 m 2 súvislého krovitého porastu (700 m 2 šípiny, 700 m 2 trnky, 400 m 2 náletových drevín), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7034/2 a 7033/2 (druh pozemkov Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu poškodenia a čiastočného prehnitia stromov a zlého zdravotného stavu kríkov. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 16.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9661-2018  :

Ing. Cyril Blaško, Snežienkova ulica 20, 971 01 Prievidza podal dňa 07. 11. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 95 cm) a 1 ks tuje (obvod 38 cm), ktoré rastú v predzáhradke rodinného domu na pozemku parc. č. 5710 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu možného narušenia stavby a múrika koreňmi, poškodenia kanalizácie, plynovej a  vodovodnej prípojky a telekomunikačného kábla. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 14.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9381-2018  :
Spoločnosť Rekostav SK, s. r. o., F. Madvu 31, 971 01 Prievidza v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s. r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice podala dňa 29. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora mliečneho (obvod kmeňa 175 cm), 3 ks lipy malolistej (175, 103, 165 cm) a 1 ks topoľa  (103 cm), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2290/5, 2291/10 a 2291/13 (druh pozemkov Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu ich rastu v tesnej blízkosti stavby (lipa 175, 103 cm), lipa (175 cm) rastie 10 cm od základu budovy a koreňovým systémom poškodzujú nehnuteľnosť. Javor a lipa (165 cm) rastú v tesnej blízkosti prístupovej komunikácie a koreňmi  ju dvíhajú a deformujú. Topoľ má suché konáre a ohrozuje okolie. Pozemky sú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa.
Zverejnené: 6.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9382-2018  :
Spoločnosť Relax SK, s. r. o., Poruba 395, 972 11 Poruba v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s. r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice podala dňa 29. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora mliečneho (obvod kmeňa 243 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2290/2, (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu jeho  rastu v  tesnej blízkosti stavby súpisné č. 30154 a prekrytých komunikačných priestorov medzi jednotlivými budovami. Koreňový systém poškodzuje nehnuteľnosti. V blízkosti dreviny rastie rovnako veľký javor, ktorý bude na pozemku ponechaný. Koruny stromov si zavadzajú a zatemňujú celý priestor. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa.
Zverejnené: 6.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9380-2018  :
Jana Jelušová, Ulica Š. Závodníka 27, 971 01 Prievidza podala dňa 29. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka  (obvody kmeňov 70, 79, 82, 105 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5169/2 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu investičnej výstavby. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 6.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9361-2018 :
Spoločnosť Jabloň, spol. s. r .o., M. Falešníka č. 6, 971 01 Prievidza podala dňa 25. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka omorikového (obvody kmeňov 76, 79, 93, 72 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3946/84, v zastavanom území obce, k. ú. Prievidza, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.
Dôvod výrubu: stromy rastú v bezprostrednej blízkosti hlavnej budovy a internátu, prevyšujú výšku budovy, v prípade silnej búrky hrozí pád. Koreňovou sústavou poškodzujú základy budovy a kanalizáciu.
Zverejnené: 31.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6783-2018  :
Martina Jašková a Róbert Černý, Ulica energetikov 200/16,  971 01 Prievidza podali dňa 24. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks jablone (obvody 109, 80, 118 cm), 1 ks hrušky (115 cm), 1 ks orecha (181 cm), 1 ks čerešne (190 cm) a 1 ks tuje (105 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 825/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu prerábky a úpravy zanedbanej záhrady, ktorej sú novými majiteľmi. Dreviny sú suché a  poškodené, orech zasahuje do elektrického vedenia a verejného priestranstva. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov, v zastavanom území obce, k. ú. Prievidza.
Zverejnené: 29.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9266-2018  :
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Úsek služieb, Sekcia manažmentu nehnuteľností,
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava podala dňa 23. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrabu (obvod 130 cm), 1 ks smreka (128 cm), 1 ks
jarabiny (125 cm), 1 ks jelše (98 cm) a 1 ks brezy (110 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č.
1184/17 (Zastavaná plocha a nádvorie), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce. Dôvod
výrubu: breza z prevádzkových dôvodov, ostatné stromy sú nevhodne umiestnené v blízkosti
národnej kultúrnej pamiatky – DEPA a jeho oplotenia.
Zverejnené: 24.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9249-2018  :
Spoločnosť HUMONT, s. r. o.,  Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza, podala dňa 22. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého  (obvod 130 cm), ktorý rastie  na pozemku parc. č. 3499/151 (zastavaná plocha a nádvorie), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce. Dôvod výrubu: strom zasahuje do nadzemného vedenia NN siete aj podzemného vedenia NN siete pre fi EMPIRIA a Poly SYSTEM, rastie v blízkosti budovy, cloní fotovoltickú elektráreň.
Zverejnené: 23.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9180-2018  :
Magdaléna Hlinková, Vinohradnícka  ulica 41, 971 01 Prievidza podala dňa 15. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod kmeňa 155 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3119/2 (druh pozemku Záhrada) z obavy o bezpečnosť a  hrozby poškodenia majetku (strom je preschnutý). Pozemok je v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 18.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9134-2018  :
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza podala dňa 17. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks smreka pichľavého (obvody kmeňov 122, 92, 69, 63, 100, 160, 165 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 1466/1, v zastavanom území obce, k. ú. Prievidza, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.
Dôvod výrubu:
-    smreky rastú v tesnej blízkosti pavilónu A, kolízia s elektrickým vedením (smreky 122, 92 cm)
-    smreky rastú pri hlavnej bráne do areálu školskej jedálne v blízkosti múru oplotenia, kolízia s lampou verejného osvetlenia (69, 63, 100 cm)
-    smreky rastú medzi pavilónom telocvične a spojovacou chodbou ku ŠJ – korene poškodili kanalizáciu v r. 2017, havarijný stav
Zverejnené: 17.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8866-2018  :
Darina Chrenková, Ulica Ľ. Štúra 26, 971 01 Prievidza podala dňa 05. 10. 2018 na orgán
ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého (obvod
kmeňa 105 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 1083 (druh pozemku Zastavaná plocha a
nádvorie) z dôvodu: strom sa nachádza v bezprostrednej blízkosti domu, nakláňa sa k domu,
obava pádu na dom. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 5.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8869-2018  :
Spoločnosť RiverSideProject, s. r. o., Bojnická cesta 460/34, 971 01 Prievidza podala dňa 02. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jaseňa (obvody kmeňov 80, 125 cm), 1 ks liesky (40 cm), 3 ks agátu (40, 120, 75 cm), 6 ks javora (40, 60, 80, 50, 55, 50 cm), 1 ks lipy (145 cm), 3 ks smreka (20, 30, 70 cm), 7 ks borovice (150, 80, 165, 90, 85, 125, 155 cm), 2 ks javorovca ( 130, 80 cm) a krovitého porastu (12, 11, 14 m 2 ), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1219/1, 4, 5, 6, 7 (druh pozemkov Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu umiestnenia a realizácie stavby „Bytový komplex Riverside Prievidza“. Pozemky sú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 5.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8868-2018  :
Ing. Renáta Poláková, Klinčeková ulica 17, 971 01 Prievidza podala dňa 02. 10. 2018 na
orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka pichľavého
(obvody kmeňov 95, 103 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5781 (druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu poškodzovania betónového oplotenia rodinného
domu. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 5.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8411-2018  :
Jana Bebjaková, Urbárska ulica 948/24, 971 01 Prievidza podala dňa 10. 09. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice (obvody kmeňov 94, 95 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3029/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu vybudovania vstupu  na pozemok a rekonštrukcie chodníka. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 12.9.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8379-2018  :

Renáta Santorisová, Mariánska ulica 566/47, 971 01 Prievidza podala dňa 05. 09. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka (obvody kmeňov  59, 69, 89 cm) a 1 ks olivy (obvod kmeňa 136 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2818/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu plánovaných terénnych úprav pozemku, výšky stromov, zasahovania stromov do elektrického vedenia. Oliva je stará, chorá. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa,  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 10.9.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8097-2018  :
Rastislav Pusztai, Žiarska 408/3, 972 12 Nedožery – Brezany a Dušana Bartakovičová, Malá ulica 149/2, 971 01 Prievidza podali dňa 17. 08. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka pichľavého (obvody kmeňov  112, 120 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3742/2 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) a 1 ks smreka pichľavého (obvod 195 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3567/10 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu ohrozovania rodinného domu, verejného  priestoru, zasahujú do plynovej prípojky, prerastajú prípojku elektrického a telefónneho vedenia, znemožňujú rekonštrukciu domu, ohrozujú susedné pozemky. Pozemky sú v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 22.8.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7906-2018:
Ivan Bullo, Ulica K. Novackého 128/19, 971 01 Prievidza podal dňa 31. 07. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice (obvody kmeňov 90, 90 cm) a 2 ks smreka  (obvody kmeňov 80, 80 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3082/2 (druh pozemku Záhrada) a 1 ks orecha (obvod kmeňa 100 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3082/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu zasahovania koreňov do základov domu, naklonenia na dom a zasahovania do stavby. Pozemky sú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 9.8.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7619-2018  :
Jana Ďurišová, Hornoulická 734/22, 972 01 Bojnice podala dňa 23. 07. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks borovice lesnej  (obvody kmeňov 85, 95, 60, 95,  cm) a 3 ks smrekovca opadavého (obvody kmeňov 92, 70, 77 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3666/14 (druh pozemku Ostatná plocha) z dôvodu vytvorenia parkovacích miest a oplotenia pozemku. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 26.7.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7407-2018  :
Spoločnosť CALVIN, s. r. o., Malá Čausa 258, 971 01 Prievidza 1, podala dňa 13. 07. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks tuje západnej (obvody kmeňov 78, 78, 94, 94, 110 cm) na pozemku par. č. 417/2, druh pozemku - Ostatná plocha,  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: navrhovaný vjazd do areálu z dôvodu stavby: „CALVIN residence bytový dom Prievidza“.
Zverejnené: 16.7.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6783-2018:
Miroslav Procháska, Na karasiny 41, 971 01 Prievidza podal dňa 13. 06. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 50 cm) a 1 ks duba (obvod kmeňa 130 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 366/2 (druh pozemku Orná pôda) z dôvodu zmeny stavby záhradnej chatky na rodinný dom. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v zastavanom území obce, k. ú. Malá Lehôtka.
Zverejnené: 18.06.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6671-2018  :
Spoločnosť Zberné suroviny Žilina, a. s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, podala dňa 08. 06. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka pichľavého (obvody kmeňov 70 cm – slabo poškodený; 55 cm – ťažko poškodený; 70, cm, 70 cm – stredne poškodené ), 1 ks smreka obyčajného (obvod kmeňa 70 cm – stredne poškodený) a 1 ks lipy malolistej (obvod kmeňa 50 cm – zdravá) na pozemku parc. č. 1382/1 ( Zastavané plochy a nádvoria ),  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce. Dôvod výrubu: stromy zasahujú do fasády a strechy budovy, poškodzujú ju. Vlastník budovy plánuje rekonštrukciu a zateplenie budovy, stromy znemožňujú prístup k realizovaniu stavebných prác. 
Zverejnené: 13.06.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6643-2018  :
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, podalo dňa 07. 06. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka  (obvody kmeňov 95 cm, 140 cm - suchý), 1 ks slivky (obvod 40 cm), 2 ks jablone ( obvody 40 cm, 40 cm), 1 ks orecha (obvod 55 cm), 12 ks (cca 3 m2) krušpánu a 5 m2 vtáčieho zobu, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1961/2, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod žiadosti:
-    naplánovaná investičná akcia „Prievidza OR PZ a  OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ a vybudovanie dažďovej kanalizácie na pozemku parc. č. 1961/2 na žiadosť vlastníkov parcely
-    nevhodné umiestnenie niektorých stávajúcich drevín – poškodzujú okapový chodník a fasádu susednej stavby -  garáží patriacich Ministerstvu vnútra SR
Zverejnené:  12.6.2018