2. Sociálno - posudková činnosť


Sociálno -  posudková činnosť vykonáva posúdenie fyzickej osoby o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách. Občan môže požiadať o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu alebo na službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a denný stacionár.
 Po podaní žiadosti sociálny pracovník vykoná návštevu v domácnosti  žiadateľa za účelom posúdenia individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Následne posudzujúci zdravotnícky pracovník vydá lekársky posudok a určí stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Sociálny pracovník vypracuje na základe sociálneho a lekárskeho posudku posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada posúdená fyzická osoba o zabezpečenie sociálnej služby.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Lekársky nález – tlačivá na stiahnutie TU


 Kontakt:

  • Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
  • Námestie slobody 14, Prievidza
  • Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej a posudkovej činnosti
  • Tel: 51 79 404, 0904 752 669