4. Finančné príspevky


a) opakovaný príspevok na kompenzáciu ceny obeda

b) jednorazová dávka v hmotnej núdzi

c) príspevok vyplácaný rodičom pri narodení dieťaťa

a) Opakovaný finančný príspevok na kompenzáciu ceny obeda :

Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda sa poskytuje obyvateľovi s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti.
Žiadateľ je povinný preukázať pre poskytnutie opakovaného finančného príspevku na stravovanie aktuálnu výšku jeho príjmu (platobný výmer o starobnom alebo invalidnom dôchodku), preukázať príjem fyzických osôb, ktoré sa so žiadateľom spoločne posudzujú. Pri posudzovaní žiadosti sa zohľadňuje, či obyvateľ nie je dlžníkom mesta.

Poskytovanie finančného príspevku upravuje IS č. 38 Kritéria na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda, pre obyvateľov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70%, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie, ktoré mesto zabezpečuje v zariadeniach ŠJ pri ZŠ a v Zariadení pre seniorov, ul. Okáľa č. 6, Prievidza, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, A-klub – stredná odborná škola obchodu a služieb, reštaurácia SYLVIA STRAV,  s .r. o.

Tlačivá na stiahnutie: TU

Kontakt:
Mgr. Iveta Zimančoková – referent sociálneho oddelenia
Tel: 046/ 51 79 407, 0911 095 982
Email:
iveta.zimancokova@prievidza.skb) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi :

Mesto Prievidza môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti. O poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi môže požiadať občan, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi a osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, na mimoriadne liečebné náklady a na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vypláca mesto v zmysle internej smernice č. IS - 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza, v rámci svojich finančných možností a schváleného rozpočtu.
Občan, ktorý žiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, musí mať uhradené všetky pohľadávky voči mestu (napr. poplatky spojené s užívaním mestského nájomného bytu a poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti).

Tlačivá na stiahnutie: TU

Kontakt:
Mgr. Iveta Zimančoková – referent sociálneho oddelenia
Alena Ftoreková – referent pre rodinu a deti
Mgr. Jana Javorčeková – referent sociálnoprávnej kurately

Tel: 046/ 51 79 407, 046/ 51 79 403, 0911 095 982, 0904 752 664
Email:
iveta.zimancokova@prievidza.sk
alena.ftorekova@prievidza.sk
jana.javorcekova@prievidza.sk

c) Príspevky vyplácané rodičom pri narodení dieťaťa :


Mesto Prievidza poskytuje jednorazový finančný príspevok vo forme daru vo výške 100 € pre každé novonarodené dieťa, ktoré má v čase vyplatenia príspevku trvalý pobyt v meste Prievidza.
Poskytovanie príspevku upravuje smernica č. IS - 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta.

Kontakt:
Alena Ftoreková – referent pre rodinu a deti
Tel: 046/ 51 79 403, 0904 752 664
Email:
alena.ftorekova@prievidza.sk