Archív predaj a prenájom majetku 2017 - september - december


Dátum zverejnenia Celý dokument
15.12.2017 OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľnosti – nebytový priestor v podchode 00.1
15.12.2017 OVS (opätovná) o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti – nebytový priestor  v podchode 00.2
15.12.2017 OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta – bytový dom na Ciglianskej ceste
11.12.2017 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže:nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m 2 vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy.
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 109 nachádzajúcu sa na 1. poschodí uvedeného objektu, vo výmere 23,00 m2, pre Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAPREUGE Prievidza, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 104 nachádzajúcu sa na 1. poschodí uvedeného objektu, vo výmere 11,40 m2, pre ZOSPE Aura -  regionálny klub Prievidza, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 106 nachádzajúcu sa na 1. poschodí uvedeného objektu, vo výmere 15,75 m2, pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 8 nachádzajúcu sa na prízemí uvedeného objektu, vo výmere 13,00 m2, pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO ONKO, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 15 nachádzajúcu sa na prízemí uvedeného objektu, vo výmere 13,90 m2, pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO zrakovo postihnutých, Prievidza, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 10 nachádzajúcu sa na prízemí uvedeného objektu, vo výmere 16,20 m2, pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 1, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 9 nachádzajúcu sa na prízemí uvedeného objektu, vo výmere 10,75 m2, pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2, Prievidza, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 306 nachádzajúcu sa na prízemí uvedeného objektu, vo výmere 23,90 m2, pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Prievidza, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 102 nachádzajúcu sa na 1. poschodí uvedeného objektu, vo výmere 8,60 m2, pre Prievidzský spolok nepočujúcich, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 105 nachádzajúcu sa na 1. poschodí uvedeného objektu, vo výmere 21,80 m2, pre Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 14 nachádzajúcu sa na prízemí uvedeného objektu, vo výmere 16,20 m2, pre Občianske združenie Maruška, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 102 nachádzajúcu sa na 1. poschodí uvedeného objektu, vo výmere 8,60 m2, pre ILCO klub Prievidza, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
14.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 103 nachádzajúcu sa na 1. poschodí uvedeného objektu, vo výmere 12,65 m2, pre Hornonitriansky banícky spolok, so sídlom Prievidza, Ul. Matice slovenskej č.10, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb
9.11.2017 Vyhlásenia  opätovnej obchodnee verejnej súťaže na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta  - domu na Ciglianskej ceste v Prievidzi
07.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 3978/5, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 66 m2, na Bojnickej ceste, pre Evu Gričovú, trvalý pobyt Ulica S. Chalupku 659/33, Bojnice, na účel zriadenia 5 parkovacích miest, za podmienok nájomného vo výške 2,50 €/m2/rok, s tým, že nájomca v mimo prevádzkových hodín umožní verejnosti parkovať na predmetnom parkovisku.
07.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 42,5 m2 pod stavbou a 15 m2 vedľa predajného stánku, na Ul. Matice slovenskej, pre Juraja Hianika, trvalý pobyt Ulica M. Rázusa 883/40, Prievidza, na účel zriadenia rýchleho občerstvenia, kaviarne, zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy). Ide o prechod nájmu po nájomcovi Giusepe Farengovi, za podmienok  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň pod stavbou a 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. pod terasou a v oboch prípadoch na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
7.11.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Prievidza,   parcela registra C KN č. 6476/2, diel č. 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 21, ostatné plochy s výmerou 80 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652,  Geometrickým plánom č. 219/2017, vypracovaným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 11.09.2017, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 05.10.2017, pod číslom 1074/2017, pre  Tatianu Martinčekovú,  trvalý pobyt 038 12  Necpaly č. 249, za cenu 20,00 €/m2,  na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
7.11.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3016/3, diel č. 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 11-3871/115, ostatné plochy s výmerou 1 600 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652  ( parcela registra C KN č. 3016/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 328 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený ),  Geometrickým plánom č. 71/2017-PD, vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s. r. o., so sídlom v Žiline, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 27.09.2017 pod číslom 1036/2017,  pre Antona Mergu, trvalý pobyt Koncová 168/30, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  na účel prekrytia schodiska.
06.11.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zretel'a. Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra C KN č. 45/1, ostatná plocha, C KN č. 417/7, zastavané plochy a nádvoria, C KN 3090 zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 4810/1, ostatná plocha, C KN č. 2242/4, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 11/1, ostatná plochy, C KN č. 5291/1, ostatná plocha, C KN č. 4865, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 5332, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 88, záhrady, C KN č. 5020, ostatné plochy, C KN č. 2068, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 4973, ostatné plochy, C KN č. 1858/1, ostatné plochy, C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 829/4, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 4870/1, ostatné plochy, C KN č. 66/1, ostatné plochy, C KN č. 5393 ostatné plochy, pre Zelený bicykel O.Z., so sídlom Opatovce nad Nitrou 543, na účel osadenia cyklostojanov tvaru U pre verejnosť v celkovom počte 44 ks ico_pdf_46
12.10.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu v Malej Lehôtke – realizácia podhľadu, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 4, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
12.10.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – verejné osvetlenie pri bytovom dome č. 2903/21 a 23 na Gazdovskej ulici v Prievidzi, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 26, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
11.10.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v K. ú. Prievidza, vedenej na LV 9041, vo výmere 23,25 m2.
09.10.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 5 m2, na Ulici Ľ. Ondrejova, pre Libora Žiaka, trvalý pobyt Jánošíkova ul. 1629/11, Bojnice, na účel umiestnenia stánku s využitím na predaj novín, časopisov, tabakových výrobkov, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
09.10.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 6 m2, na Námestí slobody, pre Jána Gajdu, trvalý pobyt Poľná ul. 491/44, Prievidza, na účel umiestnenia stánku s využitím na požičiavanie a brúsenie korčúľ počas prevádzkovania ľadovej plochy, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu určitú od 05.12.2017 do 08.01.2018.
09.10.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5511/3, diel č. 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 21, ostatné plochy s výmerou 80 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 (pôvodné k. ú. Necpaly nad Nitrou),  Geometrickým plánom č. 31562388-125-97/208 (položka úradného overenia číslo 581/97),  pre Ivana Ondrejku a manželku, spoločne trvalý pobyt Poľná ul. č. 78, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  na účel zarovnania pozemku so susedmi.
09.10.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka,  pozemok parcela registra C KN č. 640/2, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 90 m2, odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 151, záhrady s výmerou 586 m2 (parcela registra C KN č. 640, ostatná plocha s výmerou 755 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený)  a pozemok  parcela registra C KN č. 644/17, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 15 m2, odčlenený z pozemku parcela  registra E KN č. 2516/1, ostatné plochy s výmerou 1 916 m2 (parcela registra C KN č. 644/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 683 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený), obidva pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1599, zamerané Geometrickým plánom č. 160/2017, vypracovaným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 13.07.2017,  overeným Ing. Strapatou Katarinou dňa 20.07.2017 pod č. 741/2017, pre  Ľubomíra Hrstku, trvalý pobyt Podhorská 478/114, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na účel scelenia pozemkov.
09.10.2017 Vyhodnotenie OVS
2.10.2017 OVS -prenájom nehnuteľnosti na zverejnenie. Účel využitia:prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie
11.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú.Prievidza, parcela registra C KN č. 2903/6, diel 2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 66m 2 , zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 27.07.2017, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 7.09.2017 pod č. 953/2017, z pozemku parcela registra E KN č. 11 – 3814/70, ostatná plocha s výmerou 359 m 2 , uvedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Slovenský rybársky zväz – Mestskú organizáciu Prievidza, so sídlom Bottova ul. 5, Prievidza, za cenu 20 €/m 2 , na účel rozšírenia záhrady.
11.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú.Prievidza, parcela registra C KN č. 2903/7, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 67m 2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2017, vyhotoveným PatriciusomSovom – GEOSKTEAM dňa 27.07.2017, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa7.09.2017 pod č. 953/2017, z pozemku parcela registra E KN č. 11 – 3814/70, ostatná plochas výmerou 359 m 2, uvedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Helenu Pavecovú, trvalý pobyt Ul. A. Bernoláka 302/6, Prievidza, za cenu 20 €/m 2 , na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 20 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR, pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Gazdovská ul. 1338/13, Prievidza, na účel predaja pečených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, počas prevádzky mobilnej plochy, za podmienok nájomného vo výške 0,02 €/m2/deň na dobu určitú od 1.12.2017 do 01.01.2018 (vrátane) s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 370/67, orná pôda s výmerou 2 865 m2 v celosti, č. 370/88, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 171 m2 v celosti, č. 370/26, záhrady s výmerou 124 m2 v celosti a č. 370/24, záhrady s výmerou 48 m2 v celosti, pozemky spolu s výmerou 3 208 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre  Ing. Jozefa Somolániho a manž., spoločne trvalý pobyt Hečkova ul. č. 1210/27, Bojnice, v podiele ½ k celku a pre Vlastu Šrámkovú, trvalý pobyt Ul. Ľ. Štúra č. 44/48, Dolné Vestenice, v podiele ½ k celku, za cenu 13,10 €/m2, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a na podnikateľskú výstavbu.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 8062/2, diel 1, orná pôda s výmerou 4 m2, parcela registra C KN č. 8061/2, diel 2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 69 m2 a parcela registra C KN č. 8059/3, diel 3, orná pôda s výmerou 118 m2, spolu s výmerou 191 m2, všetky tri pozemky odčlenené z pozemku parcela registra E KN č. 1713/1, ostatné plochy s výmerou 505 m2, zamerané Geometrickým plánom č. 181/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 08.08.2017, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 11.08.2017 pod č. G1 846/2017, pre Jozefa Müllera, trvalý pobyt Sebedražská cesta č. 660/7, Prievidza, za cenu 25 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4756/13, ostatná plocha s výmerou 41 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Miloslava Jalakšu, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 395/12, Prievidza a manželku Katarínu, trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 663/10, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a s podmienkou, že na ňom nebudú realizovať pevné oplotenie. Táto podmienka sa netýka živých plotov.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4756/12, ostatná plocha s výmerou 40 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Jaroslava Hraňa a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 662/8, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a s podmienkou, že na ňom nebudú realizovať pevné oplotenie. Táto podmienka sa netýka živých plotov.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3249/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 126/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 12. júna 2017 pod č. 599/2017, z pozemku parcela registra C KN č. 3249/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 26 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Janu Gregorovú a manžela, spoločne trvalý pobyt Záhradnícka ul. č. 611/2, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4756/11, ostatná plocha s výmerou 40 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Pavla Gabalu a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 769/2, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a s podmienkou, že na ňom nebudú realizovať pevné oplotenie. Táto podmienka sa netýka živých plotov.
06.09.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 8117, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6456 m2 a parcela registra C KN č. 8120/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11 363 m2, pozemky spolu 17 813 m2, vo vlastníctve mesta, zapísané na liste vlastníctva č. 1, pre AEROKLUB Prievidza, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Letisková ulica č. 8, na účel riešenia modernizácie letiska, za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. ico_pdf_46
05.09.2017 OVS na  nájom nebytového priestoru 00.3 a 00.4 nachádzajúci sa v podchode na Ul. Matice slovenskej
05.09.2017 OVS na nájom  nebytového priestoru 00.2 nachádzajúci sa v podchode na Ul. Matice slovenskej
05.09.2017 OVS na predaj bytu na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi ico_pdf_46
05.09.2017 OVS na predaj bytového domu na Ciglianskej ceste v Prievidzi ico_pdf_46

Archív predaj a prenájom majetku