Archív predaj a prenájom majetku r. 2020


Dátum zverejnenia Celý dokument
23.12.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, pozemky parcela registra C KN č. 8119/44, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 10 m2 a parcela registra C KN č. 8119/45, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 10 m2, zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra C KN č. 8119/24, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 848 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-226/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22. 10. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 30. 10. 2020 pod číslom 1261/2020, pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Kolomana Nemčoka a manželku Boženu, spoločne trvalý pobyt 971 01 Prievidza, Ul. P. J. Šafárika č. 899/18 do BSM, za cenu 29,27 €/m2, na účel rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže.
23.12.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/247, ostatná plocha s výmerou 18 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5400/42 ostatná plocha s výmerou 11 325 m2, Geometrickým plánom č. 288/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., so sídlom Ul. J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 22. 10. 2020, úradné overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 16. 12. 2020 pod č. 1429/2020 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Lukáša Zeleníka a manželku Ing. Katarínu Zeleníkovú, spoločne trvalý pobyt Ulica I. Vysočana 747/3A, 971 01 Prievidza do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku.
23.12.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m, zapísaného na LV č. 1 pre spoločnosť Vysočina s.r.o., so sídlom Cesta Vl. Clementisa 243/63, 971 01 Prievidza, IČO: 52 886 760 zastúpená konateľom spoločnosti pánom Františkom Zubáňom, na účel realizácie 4 parkovacích miest z eko-drenážných tvárnic – zavlažovacie tvárnice, za podmienok – nájomného vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s tým že nedôjde k výrubu vzrastlých stromov a narušeniu zelene, po prevádzkovom čase objektu budú parkovacie miesta sprístupnené verejnosti a po skončení nájmu má prenajímateľ prednostné právo odkúpiť od nájomcu vytvorené parkovacie miesta z eko – drenážných tvárnic za 1€.
22.12.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Košovskej ceste č. 60/19, budovy súpisné číslo 10060 s príslušenstvom, na pozemku  parcela  registra C KN č. 1325, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 311 m2 a pozemku parcela  registra C KN č. 1325, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 311 m2 a priľahlé pozemky, parcela registra C KN 1327/60, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 118 m2, odčlenenej z pozemku parcela registra C KN č. 1327/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 350 m2 a parcela registra C KN č. 1327/59, ostatné plochy s výmerou 149 m2, odčlenenej z pozemku parcela registra C KN č. 1327/2, ostatné plochy s výmerou 292 m2, obidva pozemky sú zamerané Geometrickým plánom č. 230/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza dňa 24. 10. 2020, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 29. 10. 2020 pod číslom 1270/2020, pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, za cenu 1 €, pre n. o. Charita – dom  sv. Vincenta Prievidza, so sídlom Košovská cesta 60/19, 971 01  Prievidza, Slovenská republika, na účel poskytovania všeobecne prospešných služieb s podmienkami.
15.12.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa  vo výške 31,52 €/m2, čo predstavuje spolu kúpnu cenu vo výške 11 946,08 €, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2.stavba-MZ v trase budúcej I/64“.
15.12.2020 Oznámenie o vyhodnotení OVS - o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.10.2020 na základe uznesenia MsZ č. 271/20 zo dňa 28.09.2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka a to parcela registra C KN č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2 a parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha s výmerou 221 m2, spolu s výmerou 1100 m2, nachádzajúcich sa vedľa Vrchárskej ulice, vedených na liste vlastníctva č. 1, umiestnených mimo zastavaného územia obce, na záhradkárske účely v zmysle ÚP mesta, za kúpnu cenu minimálne za cenu 5,00 €/m2.
11.12.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. CKN č. 5036/1 – ostatná plocha s výmerou 50993 m2, evidovaná na LV č. 1, v rozsahu výmery 47 m2, pre spoločnosť ALIPUB s.r.o., so sídlom na Ulici J. Palárika 918/13, Prievidza, IČO: 53 021 819, za účelom prevádzkovania terasy s celoročným využitím pred podnikom ALIPUB, ktorého je vlastníkom.
27.11.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 30 m2, vo výmere 27 m2, pre Luciu Antolovú, na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pri kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, s celoročným využitím.
20.11.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to časť nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove Mestského domu na prízemí, vo výmere 58 m2 , pre Turisticko-informačnú kanceláriu mesta Prievidza, n. o., IČO: 37923650.
18.11.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prípojka VO pre chodník na Urbárskej ulici a Prípojka VO pre chodník k Ulici J. Okáľa na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 32, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
18.11.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Malej Lehôtke – rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 9, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
6.11.2020 Obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
29.10.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku parcela registra CKN č. 6162/24, zastavaná plocha s výmerou 12 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 1429/1, ostatná plocha  s výmerou 514 m2, vedeného na LV č. 10652, Geometrickým plánom č. 48185655-199/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 02.10.2020, vedený na LV č. 10652, pre Ivana Poliaka, trvalý pobyt A. Žarnova 821/22, Prievidza a Petry Michaelovej, trvalý pobyt Kútovská 941/15, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, za účelom zriadenia predzáhradky.
27.10.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 788/7, ostatná plocha s výmerou 15777 m2, v rozsahu výmery cca 720 m2, zapísaného na LV č. 1, pre spoločnosť RM Colony s.r.o., so sídlom Tomášikova 3/A, Bratislava, IČO: 46 835 211, na účel vyrovnania terénu, pričom vyrovnanú plochu doplnia zavlažovacím systémom a následne upravia vysiatím trávy a okrasnej zelene
27.10.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok, časť parcely registra CKN č. 2565/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 72 m2, zapísaný na LV č. 1, pre Róberta Dadíka - TERMONT, so sídlom Lúčna 157/12A, Prievidza, IČO: 34637133, na účel zabezpečenia príjazdu k prevádzke na Lúčnej ulici v Prievidzi, za podmienok: nájomného vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 2-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu sa žiadateľ zaväzuje, že si nebude nárokovať náhradu za zhodnotenie pozemku a že ku dňu skončenia nájomného vzťahu odstráni trvalé dopravné značenie.
07.10.2020 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, obec Prievidza, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: pozemkov parcela registra C KN č. 339/7, vodná plocha s výmerou 41 m2, parcela registra C KN č. 402/2, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 117 m2 a parcela registra C KN č. 413/3, záhrada s výmerou 328 m2, spolu s výmerou 486 m2, nachádzajúcich sa vedľa Súhradskej ulice, vedených na liste vlastníctva č. 877, umiestnených v zastavanom území obce.
07.10.2020 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, obec Prievidza, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: parcela registra C KN č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2 a parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha s výmerou 221 m2, spolu s výmerou 1100 m2, nachádzajúcich sa vedľa Vrchárskej ulice, vedených na liste vlastníctva č. 1, umiestnených mimo zastavaného územia obce.
30.09.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 1644, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1327 m2 , evidovaná na LV 1, vo výmere 11 m2, pre spoločnosť Klasik 1, s.r.o., Nábr. A. Kmeťa 11, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 581, na účel zabezpečenia 1 parkovacieho státia pre zákazníkov reštaurácie a pre krátkodobo ubytovaných v penzióne Sabbia, na ulici Sitnianskeho, s umiestnením trvalého dopravného značenia.
11.09.2020 Zverejnenie zámeru navýšenia nájomného za rok 2020 za prenajatý majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Na základe výsledkov hospodárenia spol. TSMPD s.r.o. z predchádzajúcich rokov v časti zisku z centrálnej mestskej parkovacej zóny, sa navyšuje nájomné za rok 2020 za parkovacie miesta v centrálnej mestskej parkovacej zóne, a to uzavretím Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení Dodatku č. 1 a č. 2, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. ako nájomcom.
10.09.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta  Prievidza, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky,  parcela registra C KN č. 8114/291, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  94 m2, parcela registra C KN č. 8114/292, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  38 m2, parcela registra C KN č. 8114/293, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  43 m2, parcela registra C KN č. 8114/294, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 18 m2, parcela registra C KN č. 8114/295, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  29 m2, parcela registra C KN č. 8114/296, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 60 m2, všetky pozemky spolu s výmerou 282 m2.
08.09.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v   k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 8119/43, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 9 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela  registra    C  KN č.  8119/24, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  848 m2, pre Ľuboša Leitmana.
08.09.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza,  nehnuteľností v k. ú.    Prievidza, pozemky,  parcely registra C KN č.  2374/7, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 546 m2, č. 1184/81,  zastavané plochy a nádvorie s výmerou 27 m2 a č. 2374/10,  zastavané   plochy  a nádvorie s výmerou 30 m2, pozemky  spolu s výmerou  1 603 m2, pre  spoločnosť Advance Investments a. s.
04.09.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5627, záhrada s výmerou 131 m2 v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 5628, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 147 m2 v celosti, pozemky spolu s výmerou 278 m2 vedené na liste vlastníctva č. 1
04.09.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s  výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s výmerou 19 m2
04.09.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, parcela registra C KN č. 2999/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 29 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2999/1 zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 370 m2
03.09.2020 Oznámenie o výsledkoch obchodných verejných súťaží - september 2020
25.08.2020 Obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi - nebytové priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku, stolov, stoličiek a sedačiek) v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovaním služieb s tým spojených, o celkovej podlahovej ploche 125,75 m2, z toho podlahová plocha prevádzkovej časti kaviarne je 63,15 m2, prípravňa 15,20 m2, terasa o výmere plochy 25 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 22,4 m2, objekt nachádzajúci sa na pozemku, parcela registra C KN č. 9.
18.08.2020 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA Combi 1.6, rok výroby 2012, evidenčné číslo PD 569 EG, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 459,00 eur.
18.08.2020 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1.6, rok výroby 2012, evidenčné číslo PD 096 EH, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 394,00 eur.
04.08.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/6, ostatná plocha s výmerou 30,75 m2 a areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/21, ostatná plocha s výmerou 1 m2, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, t.j. ročného  nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
22.07.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok  parcela registra CKN č. 356/2, záhrada s výmerou 73 m2 a parcela registra CKN č. 339/6, vodná plocha s výmerou 10m2 zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN  č. 87,  záhrada s výmerou 5278 m2, Geometrickým plánom č. 48 185 655–109/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou pod číslom 742/2020 zo dňa 3.7.2020, pozemky spolu vo výmere 83 m2, vedené na LV č. 877 pre Ing. Petra Fungáča a manželky,  spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, Prievidza za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP.
22.07.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 7839/6, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 145 m2 pre Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, za cenu 30,00 €/m2, na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a stavebné účely.
14.07.2020 Zrušenie obchodnej verejnej súťaže: Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom rokovaní dňa 06.07.2020 uznesením číslo 186/20 schválilo zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 148/20 zo dňa 08.06.2020, ktorým bola schválená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru na liste vlastníctva č. 12116, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B.
07.07.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 2132/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, evidovaná na LV č. 1, pre spoločnosť A P S, s.r.o., Bojnická cesta 18D, Prievidza, IČO: 31 623 069, vo výmere 16 m2, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy k prevádzke rýchleho občerstvenia „Treska bar“, ktorá sa nachádza na Ulici A. Hlinku, s využitím počas letnej sezóny od 15.4. – 15.10. v roku.
07.07.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2, v rozsahu výmery 175 m2 (záhrady 2x55 m2 a 1x65 m2), ktorý sa nachádza vedľa bytového domu na Ulici A. Rudnaya, pre Matúša Březovského, A. Rudnaya 217/34, Prievidza, s využitím na záhradkárske účely.
16.06.2020 Nasledujúca obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na parcele registra C KN č. 7809/23 a pozemok parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
16.6.2020 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116 ako budova školy, druh stavby  11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, vrátane vonkajšej kanalizácie a kanalizačnej šachty a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, nehnuteľnosti odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-244/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 29. 10. 2019, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 13.11.2019 pod č. 1213/2019, vedené na liste vlastníctva č. 12116.
16.06.2020 Opätovná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m2, v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi, vedený na liste vlastníctva č. 1, umiestnený mimo zastavaného územia obce.
15.06.2020 Oznámenie o výsledku opakovanej obchodnej verejnej súťaže
10.06.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, zapísaný na LV č. 1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3102 m2, vo výmere 25 m2, nachádzajúci sa na Námestí slobody, pre Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021.
10.06.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  pre spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + sprístupnenie imobilným zákazníkom a matkám s kočíkmi, v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným užívaním.
21.05.2020 Oznámenie o výsledku obchodných verejných súťaží
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m2 pre Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 Prievidza, na účel vytvorenia 4 parkovacích miest z eko-drenážných tvárnic – zavlažovacie tvárnice, za podmienok – nájomného vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s tým že nedôjde k výrubu vzrastlých stromov a narušeniu zelene, po prevádzkovom čase objektu budú parkovacie miesta sprístupnené verejnosti a po skončení nájmu má prenajímateľ prednostné právo odkúpiť od nájomcu vytvorené parkovacie miesta z eko – drenážných tvárnic za 1€.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2850/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 106 m2, v celosti a pozemok parcela registra C KN č.  2852/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 52 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2852/2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 605 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 927-27/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 28. 02. 2020 pod číslom 236/2020, pozemky spolu s výmerou 158 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Mateja Kovalíka, trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13, 971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel prístupu k rodinnému domu.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 1161/12, záhrady  s výmerou 98 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 1161/2, záhrady s výmerou 395 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 92712/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 14. 02. 2020 pod číslom 164/2020, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Máriu Halahyjovú, trvalý pobyt Ul. A. Sládkoviča č. 15/15, 971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel rozšírenia záhrady.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č.  2238/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 842 m2 , evidovaná na LV 1, v rozsahu výmery 55 m2, pre spoločnosť Kenoe s.r.o., Lomnica 502, 972 27 Liešťany, IČO: 52 548 848, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou reštaurácie, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, so záberom pozemku počas celého roka.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č.  5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1428 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 21 m2, pre Jitku Hejtmánkovú, A. Stodolu 160/8, Prievidza, IČO: 46682970, za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej prevádzke Gold Pub, nachádzajúcej sa na Ulici J. M. Hurbana, so záberom pozemku počas celého roka.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok pod garážou, parcelu registra CKN  č. 3796/24 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, evidovaná na LV 1, pre Miroslava Cebáka, T. Milkina, 586/8, Prievidza, za účelom majetkovoprávneho usporiadania, za cenu 41,31 €/m2.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV  č. 1, vo výmere 36 m2, pre Tatianu Přibyl, so sídlom Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, IČO: 46900128, za účelom umiestnenia novinového stánku.
29.04.2020 Opakovaná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014.
13.03.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemkov z parciel registra C KN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3102 m2, C KN č. 2120/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6859 m2 a C KN č. 2121, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4370 m2, zapísaný na LV č. 1, v celkovej výmere 70 m2, pre Jozefa Sekereša, Sebedražie, Priehon 112/37, IČO: 17947090, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou kaviarne „History caffe a bakery“, nachádzajúcej sa v Meštianskom dome, so záberom pozemku počas celého roka.
10.03.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta Prievidza, pozemky v k. ú. Prievidza, parcely reg. CKN č.: 6316/6 – záhrada s výmerou 98 m2, 6317/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 226 m2, 6314/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2, 6319 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50 m2, 6320 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 28 m2, evidované na LV 1, pre Jozefa Chudého, bytom Poľná 912/32, Prievidza, za cenu vo výške 20 €/m2.
10.03.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, zapísaný na LV č. 1, v rozsahu výmery 30 m2, pre Vladimíra Borka T 613, so sídlom Veľkonecpalská ulica 148, Prievidza, IČO: 34 956 212, za účelom rozšírenia terasy na požadovaných 50 m2 pre mliečny bar pred prevádzkou predajne, nachádzajúcej sa na parcele reg. CKN č. 6652/105, s celoročným užívaním.
09.03.2020 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1.6 FSI, rok výroby 2007, evidenčné číslo PD 720 ED, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 612,30 eur.
09.03.2020 Obchodná verejná súťaž - Prebytočný majetok mesta, osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014, minimálne za cenu 6 813,00 eur.
04.03.2020 Zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, zverejnenej dňa 23. 01. 2020: Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom rokovaní dňa 02. 03. 2020 uznesením číslo 65/20 schválilo zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 417/19 zo dňa 09. 12. 2019, ktorým bola schválená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedeného na liste vlastníctva  ako budova školy, druh stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2 a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2
05.02.2020 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na parcele registra C KN č. 7809/23 a  pozemok parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn,  spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
05.02.2020 Obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, v celosti, vedený na LV č. 1, nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice na Ulici T. Vansovej v Prievidzi.
05.02.2020 Opakovaná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísanej v katastri nehnuteľností  Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru,  a to: pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou  8 602 m2,  v celosti,  nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi, vedený na liste vlastníctva č. 1.
03.02.2020 Oznámenie predaj vozidla
30.01.2020 Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
23.01.2020 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedeného na liste vlastníctva ako budova školy, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2 a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2, všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 12116.
09.01.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely reg. EKN č. 4269, ostatná plocha vo výmere 91 m2 (z nej novovytvorená parcela CKN č. 1770/12 s výmerou 74 m2) a časť pozemku parcely reg. EKN č. 4267/3, ostatná plocha vo výmere 339 m2 (z nej novovytvorená parcela CKN č. 1770/14 s výmerou 50 m2), evidovaných na LV č. 10652, ktoré sú odčlenené geometrickým plánom č. 3/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP PRIEVIDZA s.r.o. dňa 08.01.2020,  pre Máriu Gatialovú, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza,  za cenu vo výške 11,62 €/m2.