Archív r. 2012 - 1. polrok


Dokument Celý dokument
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta formou priameho nájmu: predmet nájmu: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – celý objekt Kina Baník (príloha). Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č.1, katastrálne územie Prievidza: stavba súp. č. 20112, parc. č. 37, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1105 m², z toho podlahová plocha kinosály je 476 m² a vestibul je 173,7 m², nájomné minimálne 1€/mesiac, platby za energie a služby spojené s prevádzkou a iné  prevádzkové náklady, doba nájmu 5 rokov. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 5034/9 (zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 22 m² - nachádzajúca sa na Ulici J. M. Hurbana, prenechávaná do nájmu pre Vieru Hofferovú, Ulica Ľ. Ondrejova 852/42, Prievidza, na účel umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou baru „Catalina“ na Ulici J. M. Hurbana 4, Prievidza, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,07 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer odpredať hnuteľný majetok: osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi 1,9 TDi, rok výroby 2004, evidenčné číslo  PDX154, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 848,00 eur (foto 1, 2, 3, 4, 5). ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je majetok v k. ú. Prievidza, technologické zariadenia odovzdávacej stanice tepla – SO č.1 TENEKOS 100/150 výrobné č. 101/100-150-00-02/07-717, uvedená do prevádzky v roku 2008, ktorej vstupná hodnota je 10 500 € a všeobecná hodnota zariadenia na základe Znaleckého posudku č. 11/2012 je 5 443,20 € bez DPH a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, výrobné č. 3975, uvedená do prevádzky v roku 2009, ktorej vstupná hodnota je 11 250 € a všeobecná hodnota na základe znaleckého posudku č. 11/2012 je 6 048,00 € bez DPH, ktoré sa nachádzajú v budove zariadenia sociálnej starostlivosti súpisné č. 1266 na Ul. M. Rázusa č. 17, na parcele č. 5061/7 a 5061/16, zastavané plochy a nádvoria, pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom G. Švéniho 3 H, Prievidza. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5895/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m², za cenu 20,00 €/m², pre Ing. Miroslava Peteju a manž. Evy, trvale bytom Narcisová ul. č. 20, Prievidza, na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacim nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je pozemok v k. ú. Prievidza,  parcela č. 3796/15, ostatné plochy vo výmere 92 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 115/2012 z pozemku parcela č. 3796/2, za cenu 40,00 €/m², pre Ing. Ladislava Centára – S.C.S., so sídlom Šimonovianska 5/18, Partizánske, na účel vybudovania vzorkovej záhrady na zámkové dlažby a okrasné dreviny na pozemku bezprostredne priľahlom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda o výmere 455 m² (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka – rekreačná chata Mraznica (budova zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m², súpisné č. V.674, orientačné č. 13 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami. Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež okolité pozemky nie sú predmetom predaja. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, bývalý areál MŠ na Nedožerskej ceste, zapísané na liste vlastníctva č. 1: - pozemok, parc. č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 334 m² - budova, súpisné číslo 30192, na pozemku, parc. č. 6577/3, popis stavby - materská škola. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oplotený areál na Ul. Hollého č. 2 zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: - administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáž súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáž súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom, - pozemky: parcela č. 1889, zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m², parcela č. 1891/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere   18  m², parcela č. 1891/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², parcela č. 1891/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29  m² a časti z parcely č. 1891/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m², odčlenené Geometrickým plánom č. 11/2011 zo dňa 5.5.2011 ako parcela č. 1891/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m² a parcela č. 1891/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m², t. j. pozemky spolu o výmere 724 m². ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela č. 2/1 (zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 17 m², nachádzajúca sa na Ul. M. R. Štefánika, prenechávaná do nájmu pre Renátu Rakytkovú, Bojnická cesta 593/46, Kanianka, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „CAFE DIOSA“ na Ul. M. R. Štefánika II. 124/12 A, Prievidza, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., vo výške 0,02 €/m²/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu sú nebytové priestory – dve triedy, chodba a WC v Základnej škole na Ul. P. Dobšinského č. 746/5 v Prievidzi, k.ú. Prievidza, budova na parc. č. 4865, v rozsahu výmery 205,40 m², prenechávané do nájmu pre pre Kultúrne a spoločenské stredisko, príspevkovú organizáciu mesta Prievidza, Ul. F. Madvu č. 11, v zast. Mgr. Petrou Štefánikovou, riaditeľkou KaSS, na účel prevádzky mestskej knižnice pre verejnosť, za podmienok nájmu na dobu neurčitú, od 01.05.2012 s 3-mesačnou výpovednou lehotou a platbami 1,00 € ročne nájomné za priestory a 146,25 € za energie mesačne zálohovo s vyúčtovaním 1x ročne. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu pre organizáciu Charita – dom sv. Vincenta, n.o., Ul. A. Sládkoviča 5, Prievidza je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela č. 1327/3 (zastavané plochy a nádvoria) a časť pozemku parcela č. 1327/2 (ostatné plochy), spolu vo výmere 299 m², nachádzajúca sa na Košovskej ceste, prenechávaná do nájmu na účel umiestnenia stolov a lavičiek pre bezdomovcov a provizórneho skladu (sklad solidarity) a nehnuteľnosť – pozemok parcela č. 1325 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 311 m², na ktorej sa nachádza budova prenechaná organizácii na charitatívne účely. Predmet nájmu bude prenajatý za podmienok nájomného vo výške 1,00 €/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť  pozemku, parcela č. 5305/6 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 10 m², nachádzajúca sa na Ceste Vl. Clementisa, prenechávaná do nájmu na účel umiestnenia mobilného predajného stánku s predajom sudového vína. Vzor cenovej ponuky ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť  pozemku, parcela č. 1859/1 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 8 m², nachádzajúca sa na Ulici A. Škarvana, prenechávaná do nájmu na účel prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov. Vzor cenovej ponuky ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 1835/6 vo výmere 16 m², nachádzajúca sa na križovatke Rastislavovej ulice, Ulice G. Švéniho a Námestia slobody. Účelom nájmu je umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou „Zmrzliny“, a to za podmienok - nájomného v minimálnej výške 0,07 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou pre Zumera Kučeru, Ul. A. Škarvana 365/4, Prievidza. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5009/1 vo výmere 10,2 m², nachádzajúca sa na Ul. Ľ. Ondrejova. Účelom nájmu je umiestnenie  vonkajšieho sedenia  so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „KEBAB“ na Ul. Ľ. Ondrejova 1905/17A, a to za podmienok - nájomného v minimálnej výške 0,05 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., vo výške 0,02 €/m²/deň za obdobie od 16.10. do 14.4 príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou pre Vilmu Vojtechovú, Ul. J. Francisciho 17/2, Prievidza. ico_doc_46

Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2221/1, časť pozemku parcela č. 2217/1 a časť pozemku parcela č. 2122/1 v zmysle snímky, spolu v rozsahu výmery 36 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pred Obchodným domom Vtáčnik, a to na účel zriadenia a užívania 3 parkovacích miest spoločne pre taxi službu. Vzor cenovej ponuky

ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2130/7 v zmysle snímky, spolu v rozsahu výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole, a to na účel zriadenia a užívania 2 parkovacích miest spoločne pre taxi službu. Vzor cenovej ponuky ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2130/7 v zmysle snímky, spolu v rozsahu výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole, a to na účel zriadenia a užívania 2 parkovacích miest spoločne pre taxi službu. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2130/7 v zmysle snímky, spolu v rozsahu výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole, a to na účel zriadenia a užívania 2 parkovacích miest spoločne pre taxi službu. Vzor cenovej ponuky ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájom nehnuteľného majetku: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2 zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to:
- administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáž súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/5 s príslušenstvom (garáže) - pozemky: parc. č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m², parc. č. 1891/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², parc. č.1891/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², parc. č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m² a časti z parc. č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m², odčlenené Geometrickým plánom č. 11/2011 zo dňa 5.5.2011 ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m² a parc. č. 1891/9 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere 2 m², t. j. pozemky spolu o výmere 724 m² (plán).
ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť - časť pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5403, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1 400 m², pre spol. Zberné suroviny, a. s., so sídlom Žilina, Kragujevská ul. č. 3, za účelom majetkoprávneho vysporiadania oploteného areálu Zberných surovín, na časti ktorého majú vo svojom vlastníctve budovu, súpisné č. 505-4, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s výškou nájmu 3,50 €//rok s tým, že spoločnosti bude vyúčtovaná náhrada za doterajšie neoprávnené užívanie pozemku vo vlastníctve mesta so spätnou platnosťou 3 roky, pre Zberné suroviny, a. s., so sídlom Žilina, Kragujevská ul. č. 3. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť - časť  pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 2132/7 v rozsahu výmery 17 m², nachádzajúceho sa na Ul. A. Hlinku, za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „EDEN CAFE“, a to od 01.11.2011, s výškou nájomného 0,05 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m²/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, pre Radovana Macha, Urbánkova ul. 908/4, Prievidza. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je pozemok parc. č. 183/2, záhrada vo výmere 74 m² v k. ú. Veľká Lehôtka, odčleneného geometrickým plánom spoločnosti GEODÉZIA Žilina, a. s., Žilina č. 208 – 147/2008 z pôvodných neknihovaných PK parciel č. 301 a 1364 v k. ú. Veľká Lehôtka, za cenu 10,00 €/m², pre Alenu Fiamčíkovú, bytom Podhorská ul. č. 453/64, Prievidza – Veľká Lehôtka, za účelom majetko-právneho vyporiadania pozemku užívaného ako záhrada pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť - časť  pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 2132/7 v rozsahu výmery 17 m², nachádzajúceho sa na Ul. A. Hlinku, za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „EDEN CAFE“, a to od 01.11.2011, s výškou nájomného 0,05 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m²/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, pre Radovana Macha, Urbánkova ul. 908/4, Prievidza. ico_doc_46