Zber biologicky rozložiteľných odpadov – konáre


Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov je zabezpečovaný  formou vývozu 120 litrovej nádoby. Nádobu na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad obdrží domácnosť na základe podania „Žiadosti o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO)“ oddelenie výstavby a ŽP. Nádoba na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len „nádoba na BRO“) je hnedej farby a je do nej povolené ukladať výlučne kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie  a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol. Zakázané je do hnedej nádoby na BRO ukladať iné odpady napr. zmesový komunálny odpad (určený do čiernej nádoby), objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, pneumatiky, elektroodpad, odpad z kuchyne, uhynuté živočíchy a podobne.

Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov je zabezpečený celoročne 1x týždenne v rovnaký deň ako je zabezpečovaný vývoz nádoby na zmesový komunálny odpad (čiernej farby).

Stanovištia určené na zber konárov v čase jarného a jesenného rozmiestnenia veľkoobjemových kontajneroch ostávajú zachované. Termíny zberu konárov budú zverejňované obvyklým spôsobom.

Do nádoby na BRO je povolené ukladať BRO v množstve zodpovedajúcemu kapacite nádoby na BRO (120 l) resp. kapacite jedného vreca na BRO. V prípade vzniku väčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu ako je kapacita nádoby resp. jedného vreca, je odobratie BRO zabezpečené po predložení dokladu totožnosti v prevádzke zberného dvora na Garážovej 1 v Prievidzi v jeho prevádzkovom čase. (Po - Pi: 8,00 h. – 16,00 h., So: 8,00h – 13,00 h., Ne: neprevádzkuje sa).

 

KOMPOST PRE OBYVATEĽOV BEZPLATNE

Verejnosť má možnosť prevziať si kompost v prevádzke zberného dvora: Zberňa odpadov, Garážová 1, Prievidza v dňoch:
- pondelok až piatok od 08.00h do 16.00h
- sobota od 08.00h do 13.00h.

Kompost sa môže bezplatne vydať iba obyvateľovi mesta po preukázaní občianskeho preukazu, vlastníkovi záhrady na území mesta. Obyvateľ mesta si môže nabrať max. 5 vriec (70 L) kompostu z toho 1ks 70L vreca poskytne mesto.

KUCHYNSKÝ ODPAD - otázky a odpovede

Mesto Prievidza od roku 2021 zavádza zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Táto povinnosť vyplynula zo zákona o odpadoch. V týchto dňoch budú do každej domácnosti doručené  biodegradovateľné vrecká, do ktorých môžu ľudia vhadzovať kuchynský odpad.

Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?
- zvyšky ovocia a zeleniny
- pečivo a cestoviny
- škrupiny z vajec
- kávová usadenina, čajové vrecká alebo sypaný čaj
- zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok
- mäsové a mliečne výrobky
- potraviny po dátume spotreby (bez obalov)
- menšie kosti (kuracie, rybie)
- zvyšky izbových rastlín či kytíc

Do vrecúšok nepatrí:

- jedlé oleje
- zvyšky jedla v obaloch
- tekuté potraviny (mlieko, polievky…)
- iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy, VKM, papier…)
Na kuchynský odpad nie sú vhodné obyčajné plastové vrecká či tašky, len biodegradovateľné kompostovateľné vrecúška s certifikátom.

Kde vyhodíte vrecúška s bioodpadom?
Na stojiskách kontajnerov v zastavanej hromadnej bytovej výstavbe budú rozmiestnené hnedé 140l nádoby, do ktorých treba vyhadzovať biodegradovateľné vrecúška s kuchynským odpadom. Pri rodinných domoch do hnedých 120l nádob. Vrecúško s bioodpadom následne poputuje do zariadenia na spracovanie odpadov.

Ako často bude mesto nádoby na biologicky rozložiteľný odpad vyvážať?
Frekvencia vývozu nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je stanovená v zmysle legislatívy o odpadoch. V rodinných domoch bude biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad, tzv. „zeleným“, s frekvenciou vývozu 1x týždenne. Pri hromadnej bytovej výstavbe budú hnedé nádoby vyvážané 2x týždenne.

Mesto distribuuje vrecúška na kuchynský odpad

Priamo do domácností sú počas mesiaca máj doručované špeciálne biodegradovateľné vrecká, ktoré budú slúžiť na zber tohto druhu odpadu. Mesto Prievidza túto službu zabezpečuje pre obyvateľov bezplatne. Jedna domácnosť dostane rolku s 25 kusmi vrecúšok. Distribúcia biodegradovateľných vreciek by sa mala zopakovať do konca roka.

Je dôležité používať biodegradovateľné vrecká
Ľudia musia na zber kuchynského odpadu používať výlučne špeciálne biodegradovateľné, t.j. rozložiteľné vrecká. Igelitové vrecká nie sú na zber kuchynského odpadu vhodné.  

Opýtali ste sa

Dostali sme do domácností 25 vrecúšok. V letáku píšete, že dostaneme 2x25. Nemalo by ich byť spolu 50?
Pán Bartolomej: "V prvej etape doručujeme do domácností 25 biodegradovateľných vreciek. Počas letných mesiacov doručíme ďalšiu rolku s počtom 25 kusov. Týmto chceme docieliť, aby sa Prievidžania naučili používať biodegradovateľné a nie igelitové vrecká. Preto ich distribuujeme postupne."

Rada by som sa informovala ohľadom distribúcie hnedých smetných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Bývam na ulici XY v rodinnom dome. V mesiaci máj nám boli doručené biologicky rozložiteľné vrecká na kuchynský odpad, avšak hnedá zberná nádoba nám  v minulosti nebola dodaná, lebo sme o ňu nežiadali. Môžeme o hnedú nádobu požiadať teraz s tým, že ju začneme využívať na zber kuchynského odpadu ?
Je potrebné, aby ste si podali žiadosť o pridelenie hnedej nádoby. Tlačivo „Žiadosť o pridelenie nádoby na BRO“ nájdete TU: http://www.prievidza.sk/obyvatel/tlaciva-a-formulare/odbor-stavebneho-poriadku-vystavby-a-zivotneho-prostredia/