Zber nebezpečných odpadov


Zber nebezpečných látok z komunálneho odpadu je v meste Prievidza realizovaný ako mobilný zber priamo od obyvateľov a vykonáva ho zberová spoločnosť T+T,a.s. Je preto potrebné odovzdať odpad osobne s udaním údajov o mene a bydlisku obyvateľa. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu.

Mobilný zber nebezpečných odpadov od obyvateľov zberovou spoločnosťou T+T, a.s. bude počas jari 2022 prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:ico_pdf_46


Bližšie informácie:

Mestský úrad Prievidza, tel.: 046 / 517 96 25
T+T, a s., tel.: 0905 335 398, 0905 335 399

Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.

Nebezpečné látky zbierané z komunálneho odpadu sú napríklad:
- Obaly obsahujúce nebezpečné látky,
- Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,
- Rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,
- Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
- Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
- Oleje a tuky iné ako jedlé,
- Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
- Detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
- Batérie a akumulátory,
- Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,
- Drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Ostatné zbierané odpady:
- Jedlé oleje a tuky,
- Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné,
- Detergenty iné,
- Batérie a akumulátory iné,
- Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné.

Určité druhy nebezpečných látok z komunálneho odpadu je možné odovzdať aj v zariadení Zberný dvor odpadov Prievidza na Garážovej ulici, ktorý prevádzkuje firma T+T, a.s. Druh odpadu konzultujte na č. tel.: 0905 335 398, alebo 0905 335 399.