Zberný dvor odpadov


Zberňa odpadov Prievidza
Garážová 1
971 01 Prievidza
Tel. čísla:
0905 335 398
0905 335 399
Web: www.t-t.sk

Prevádzkovateľ: T+T, a.s.

 • Odvoz a zneškodňovanie odpadu (bežný, stavebný, objemný)
 • Prenájom kontajnerov
 • Separovaný zber druhotných surovín

Verejnosť má možnosť prevziať si kompost v prevádzke zberného dvora: Zberňa odpadov, Garážová 1, Prievidza v dňoch:
- pondelok až piatok od 08.00h do 16.00h
- sobota od 08.00h do 13.00h.


Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00
Nedeľa neprevádzkuje sa


Občania Prievidze, po predložení dokladu totožnosti (OP) a preukázaní sa trvalým pobytom v meste Prievidza, majú možnosť bezplatne odovzdať na zbernom dvore nasledujúce odpady :

v primeranom množstve za jednu domácnosť:

 • druhotné suroviny (papier, plasty, sklo, tetrapaky, železný šrot)
 • elektrický a elektronický odpad  - nefunkčný, ale kompletný(počítače, televízory, chladničky, práčky, umývačky, sporáky, mikrovlnky, rádiá, mobily, akumulátory, autobatérie, žiarivky a neónové trubice,...)
 • nasledovné druhy nebezpečných odpadov: obaly z farieb, riedidiel, pesticídov, použitý jedlý olej, motorové oleje, zvyšky chemikálií, znečistené handry, olejové filtre..
 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad – sadzba poplatku je 0,030 €/kg
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad vo vlastníctve fyzických osôb (nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, Hradec, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka)

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať: 

 • Azbest (prípadné informácie na Obvodnom úrade Životného prostredia)
 • Pneumatiky - možnosť odovzdať u distribútorov pneumatík bezplatne
 • Cytotoxické a cytostatické liečivá - možnossť odovzdať vo verejných lekárňach bezplatne

Dňom 1.január 2016 je spoplatnený drobný stavebný odpad aj pre obyvateľov mesta Prievidza.Zmeny si vyžiadala novela zákona o odpadoch.

Odber kompostu v pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. za sprísnených pandemických opatrení. Pri vstupe je potrebné sa preukázať platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Vstup do zberného dvora je povolený len s ochranným rúškom a po jednej osobe.“