Mestská rada


V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení  mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada v Prievidzi je zložená zo siedmich členov.
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti môže primátor mesta poveriť zástupcu alebo niektorého z členov mestskej rady vedením rokovania.

Rokovania Mestskej rady v Prievidzi sú zásadne verejné. Mestská rada vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie chránené podľa osobitných zákonov.  Účasť verejnosti je limitovaná kapacitnými možnosťami zasadacej miestnosti.

Počas vyhlásenej krízovej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sú rokovania mestskej rady neverejné.

Členovia mestskej rady

Ing. Branislav Bucák
branislav.bucak@prievidza.sk

Katarína Čičmancová
katarina.cicmancova@prievidza.sk

Helena Dadíková
helena.dadikova@prievidza.sk

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
kvetoslava.durcova@prievidza.sk

JUDr. PetraHajšelová
petra.hajselova@prievidza.sk

Ing. Ľuboš Jelačič
lubos.jelacic@prievidza.sk

Ing. JUDr. Ľuboš Maxina PhD.
zastupcaprimatora@prievidza.sk

Plán rokovaní MsR na I. polrok 2022:

Rokovania MsR sa konajú v zasadacej miestnosti Mestského domu spravidla so začiatkom o 8.00 h.
24.1., 21.2., 21.3., 2.5., 20.6.

Závery z rokovania Mestskej rady v Prievidzi

Závery z rokovania MsR zo dňa 21.03.2022
Závery z rokovania MsR zo dňa 21.02.2022
Závery z rokovania MsR zo dňa 24.01.2022
Závery z rokovania MsR zo dňa 05.05.2022 ico_pdf_46

Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi

rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011