Komunálne voľby 2014


Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) vyhlasuje predseda NR SR a konajú sa v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Predseda NR SR vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Výsledky komunálnych volieb 2014

Zvolená primátorka mesta Prievidza

JUDr. Katarína Macháčková; SIEŤ; 9175 hlasov

Počty hlasov pre ostatných kandidátov pre voľby primátora mesta Prievidza:
Michal Dobiaš; nezávislý kandidát; 2824 hlasov
Richard Marko; nezávislý kandidát; 1384 hlasov
Ing. Milan Šemrinec; nezávislý kandidát; 293 hlasov
Ing. Daniel Brezoňák; nezávislý kandidát; 184 hlasov
Ing. Karol Gerdenich; nezávislý kandidát; 132 hlasov

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

VO č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.; SIEŤ; 1 437 hlasov
Július Urík; SIEŤ; 907 hlasov
MVDr. Vladimír Petráš; SIEŤ; 892 hlasov
Mgr. Peter Krško; SIEŤ; 854 hlasov
Ing. Roman Gonda; nezávislý kandidát; 849 hlasov
Ing. Jozef Polerecký; SIEŤ; 824 hlasov

VO č. II. – Sídlisko Píly
MUDr. Peter Oulehle; nezávislý kandidát; 914 hlasov
Ing. Peter Paulík; nezávislý kandidát; 805 hlasov
Helena Dadíková; SIEŤ; 804 hlasov
Ing. Ľuboš Jelačič; SIEŤ; 787 hlasov
JUDr. Martin Lukačovič; SMER - sociálna demokracia; 528 hlasov

VO č. III. – Nové mesto, Zapotôčky
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD.; SIEŤ; 970 hlasov
Ing. Soňa Babiaková; SIEŤ; 957 hlasov
Mgr. Zuzana Vrecková; SIEŤ; 863 hlasov
Ing. Branislav Bucák; SIEŤ; 759 hlasov
Mgr. Ľubomír Vida; SMER - sociálna demokracia; 633 hlasov
Bc. Viera Ďurčeková; nezávislá kandidátka; 563 hlasov

VO č. IV. – Kopanice
Michal Dobiaš; nezávislý kandidát; 1 516 hlasov
Ing. Richard Takáč; SMER - sociálna demokracia; 774 hlasov
PaedDr. Eleonóra Porubcová; Kresťansko-demokratické hnutie; 716 hlasov
Katarína Vráblová; SIEŤ; 657 hlasov
MUDr. Dušan Magdin; SIEŤ; 652 hlasov

VO č. V. – Veľká Lehôtka
Mgr. Rudolf Fiamčík; SMER - sociálna demokracia; 181 hlasov

VO č. VI. – Malá Lehôtka
Katarína Čičmancová; SIEŤ; 183 hlasov

VO č. VII. – Hradec
František Krško; nezávislý kandidát; 208 hlasov

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
ico_pdf_46


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 41 894
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 14 386
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta: 14 145
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva: 13 797
Volebná účasť v Prievidzi: 34,33 %

Počty odovzdaných hlasov pre kandidátov pre voľby primátora mesta Prievidza
Odovzdané hlasy po jednotlivých volebných obvodoch a okrskoch

Počty odovzdaných hlasov pre kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi vo volebných obvodoch a v jednotlivých volebných okrskoch
Volebný obvod č. 1
Volebný obvod č. 2
Volebný obvod č. 3
Volebný obvod č. 4
Volebný obvod č. 5
Volebný obvod č. 6
Volebný obvod č. 7

OZNAM Mestskej volebnej komisie v Prievidzi dňa 12.11.2014 

Predseda Mestskej volebnej komisie v zmysle § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení obdržal  12.11.2014 Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry na funkciu primátora mesta Mgr. Viery Hurtišovej a zároveň jej Vyhlásenie o vzdaní sa kandidáta za poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi vo volebnom obvode č. 1.  V súlade s § 19 ods. 2) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení zabezpečil predseda MsVK bezodkladne zverejnenie uvedenej skutočnosti.

Ing. Štefan Škríp, v. r. - predseda MsVK

OZNAM Mestskej volebnej komisie v Prievidzi dňa 10.11.2014

Mestská volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 10.11.2014 prijala nasledovné usmernenia  pre  všetky okrskové volebné komisie pre voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa budú konať 15.11.2014  a prijala nasledovné uznesenia. ico_pdf_46

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Mestská volebná komisia v Prievidzi podľa príslušných ustanovení zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta Prievidza a poslancov mestského zastupiteľstva v Prievidzi zaregistrovala kandidátov týchto kandidátov.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta Prievidza ico_pdf_46

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby primátora mesta Prievidza a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (podľa volebných obvodov)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č.191 / 2014 Z.z. Voľby do mestských zastupiteľstiev a voľby primátorov miest a určil deň a čas ich konania na sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Obyvatelia volia v deň volieb podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach.

Volič je povinný pred hlasovaním preukázať sa preukazom totožnosti.

Určenie volebných obvodov, volebných okrskov a volebných miestností pre komunálne voľby mesta Prievidza konané dňa 15. novembra 2014
ico_pdf_46

Zmena volebnej miestnosti okrsku č. 10
Upozorňujeme na zmenu volebnej miestnosti okrsku č. 10. Voliči okrsku č. 10 – Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18 - 46, Vinohradnícka, Vrchy budú hlasovať vo volebnej miestnosti v budove Gymnázia V.B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16.

Určenie počtu poslancov a volebných obvodov

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením MsZ v Prievidzi č.258/14 zo dňa 24.6.2014 určilo:
a) počet poslancov MsZ v Prievidzi na celé volebné obdobie 2014 – 2018 na 25;
b) 7 volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku 2014 takto:

VO č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly - 6 poslancov
(západnú hranicu tvorí železničná trať, východnú – štátna cesta I./64 od farského kostola smerom na Martin po križovanie s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice. Miestna komunikácia Včelárska ul., Cesta Vl. Clementisa s pomyselným rovným predĺžením smerom na severovýchod. Volebný obvod zaberá plochu IBV Kopaničky, Necpaly, Žabník, Staré Mesto, sídlisko Mládeže, Stred, Dlhá ul. – Piesky, severná, stredná, južná a juhovýchodná časť mesta)

VO č. II. – Sídlisko Píly - 5 poslancov
(východnú hranicu tvorí železničná trať, severnú – od  železničného priecestia Bojnická cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Píly, južnú a juhovýchodnú časť mesta)

VO č. III. – Nové mesto, Zapotôčky - 6 poslancov
(východnú hranicu tvorí železničná trať, južnú – od  železničného priecestia Bojnická cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Zapotôčky a Nové Mesto, severnú a severozápadnú časť mesta)

VO č. IV. – Kopanice - 5 poslancov
(západnú hranicu tvorí časť cesty I./64 od križovatky farského kostola po križovanie s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice, južnú – miestna komunikácia Mariánskej ulice s rovným pomyselným predĺžením smerom na východ, severnú – Včelárska ulica, Cesta Vl. Clementisa s rovným pomyselným predĺžením na severovýchod. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Kopanice, priľahlých IBV, Čierneho Mesta, severovýchodná časť mesta)

VO č. V. – Veľká Lehôtka - 1 poslanec
(volebný obvod tvorí katastrálne územie Veľkej Lehôtky)

VO č. VI. – Malá Lehôtka - 1 poslanec
(volebný obvod tvorí katastrálne územia Malej Lehôtky)

VO č. VII. – Hradec - 1 poslanec
(volebný obvod tvorí katastrálne územie Hradca)

Oznámenie o menovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie v Prievidzi

V súlade s § 11a ods. (2) písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí bola pre voľby konané dňa 15. novembra 2014 menovaná zapisovateľka mestskej volebnej komisie v Prievidzi.

Celý dokument ico_pdf_46

Oznámenie o počte obyvateľov

V súlade s § 16 ods. (9) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí mesto Prievidza zverejňuje počet obyvateľov mesta Prievidza: 48 711 obyvateľov.

Celý dokument ico_pdf_46

Zoznam plagátových plôch pre potreby zaregistrovaných kandidátov politických strán, politických hnutí a ich koalícií ako aj nezávislých kandidátov

Mesto Prievidza v súlade s VZN mesta Prievidza č. 109/ 2010 o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhradila v stanovenom termíne v jednotlivých volebných obvodoch samostatné plagátové plochy pre potreby zaregistrovaných kandidátov politických strán, politických hnutí a ich koalícií ako aj nezávislých kandidátov.

Zoznam plagátových plôch
:

Volebný obvod č. I:
Námestie slobody,
Necpaly – Veľkonecpalská ulica, autobusová zástavka,
Staré mesto –Dlhá ulica, oproti Rozvoju,
Žabník – Ulica stavbárov, pri Mickey bare;

Volebný obvod č. II:
Sídlisko Píly – Ul. M. R. Štefánika,pred hotelom Magura;

Volebný obvod č. III :
Zapotôčky – Nové mesto – Ul.Ľ. Ondrejova, autobusová zástavka;

Volebný obvod č. IV:
Kopanice – Ul.K.Novackého, ABC market,
Cesta Vl.Clementisa, piváreň

Volebný obvod č. V:
Veľká Lehôtka – Podhorská ulica, oproti kultúrnemu domu

Volebný obvod č. VI:
Malá Lehôtka – Ul.F.Hečku, pri kultúrnom dome

Volebný obvod č. VII :

Hradec – Ul.1.mája, pri obchode.