Voľby do Európskeho parlamentu 2014Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 431/2013 Z.z.

VOĽBY   DO   EURÓPSKEHO   PARLAMENTU


a určil deň konania volieb

na sobotu 24. mája  2014 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR trvalý pobyt a občania iných členských štátov EU,  ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území SR trvalý pobyt a neboli pozbavení volebného práva v členskom štáte EU, ktorého sú štátnymi občanmi.
Občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu EU, majú právo voliť, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území SR.
Občan iného členského štátu EU, ktorý má povolený trvalý pobyt na území SR a chce sa zúčastniť volieb, bude dopísaný do zoznamu voličov na základe jeho vlastnej žiadosti a vyhlásenia najneskôr 40 dní predo dňom volieb.

Občania volia v deň volieb podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach.
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto Prievidza na jeho žiadosť voličský preukaz.

Volič je povinný pred hlasovaním preukázať sa preukazom totožnosti.


Zmena volebnej miestnosti okrsku č.21
Voliči okrsku č.21 – ulice Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ulica olympionikov, R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina  budú hlasovať vo volebnej miestnosti v budove  Úradu práce soc. vecí a rodiny (sídl.Zapotôčky) Ul. J. Červeňa 34

Oznámenie a zoznam volebných okrskov a volebných miestností