Voľby do orgánov samosprávneho kraja 2013


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 191/ 2013  Z. z. voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku. Občania volia v deň volieb podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach. Volič je povinný pred hlasovaním preukázať sa preukazom totožnosti.

Zoznam volebných okrskov a volebných miestností: ico_pdf_46

Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja po registrácii kandidátnych listín uverejňuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do samosprávnych orgánov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.

Zoznam kandidátov na voľby do TSK - Volebný obvod číslo 7: ico_pdf_46

Zoznam kandidátov na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín, uverejňuje podľa § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zoznam kandidátov na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:ico_pdf_46