Voľby do Národnej rady SR 2020


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.2019, Rozhodnutím č. 351/2019 Z.z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29.februára 2020.

HLASOVACIE  PREUKAZY   - Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:  jana.apolenova@prievidza.sk


DELEGAČNÉ LISTINY - Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie delegačných listín pre členstvo okrskových volebných komisií mesta Prievidza: lenka.panisova@prievidza.sk

Hlasovanie poštou

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne so zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území mesta Prievidza, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Prievidza zriaďuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí:
volby2020@prievidza.sk

1.zasadanie okrskových volebných komisií.

Mesto Prievidza oznamuje delegovaným členom do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, že 1. zasadanie okrskových volebných komisií sa uskutoční dňa 22.1.2020 (v stredu)  o 15.00 hod v aule VŠ Žilinskej univerzity, detašované pracovisko Bakalárska ulica č.2 v Prievidzi. Účasť všetkých delegovaných členov je povinná.

Informácie pre voličov
Informácie o hlasovaní poštou
Žiadosť o voľbu poštou
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do NR SR