Archív r. 2013 - 1. polrok


Dokument Celý dokument
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/141, ostatné plochy s výmerou 155 m² vytvorený Geometrickým plánom č. 157/2013 z parcely E KN č. 9-804/1, ostatné plochy s výmerou 155 m², vedenej na LV č. 10652, ktorá zapísaním tohto GP zaniká, pre Janu Šmídovú Podlužanskú, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 714/71, za cenu 50,00 €/m², na účel rozšírenia súčasného pozemku z dôvodu lepšieho prístupu. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 90/14, ostatné plochy s výmerou 670 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 86/2013 z parcely č. 90/1, ostatné plochy s výmerou 22 057 m², pre spol. GENERALINVEST, s.r.o, so sídlom Ulica Š. Moyzesa 1, Prievidza, za cenu 40,00 €/m², ako pozemok bezprostredne priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý okrem iného vybuduje parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom okolitých bytoviek.
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: predmetom súťaže je stavba, bytový dom Ul. M. Falešníka 12, súpisné č. 430 nachádzajúci sa na pozemku parcela č. 3970, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 374 m² a v bytovom dome nachádzajúce sa byty okrem bytov č. 26, 65, 76, 79, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Prievidza, na účel zmiešaného/polyfunkčného územia.
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemkov z parcely č. 1327/2, ostatné plochy a č. 1327/3, zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu výmery 240 m².
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie ovyhodnoteniach obchodných verejných súťaží a priameho nájmu za jún 2013.
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je časť pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2/1 s výmerou 177 m² vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu vybudovania spevnenej plochy a chodníka v súvislosti s prestavbou detskej polikliniky na bytové jednotky v bytovom  dome č. súp. 20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve Miriam Čavojskej.
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytové priestory v rozsahu výmery 264,59 m², t.j. triedy s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí pavilónu bývalých detských jaslí v objekte Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, vedenej na LV č. 1 na parcele č. 2553/1 so súpisným číslom 30134 a pozemok v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 983,50 m².
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Ulici F. Madvu č. 11, časť pozemku parcela č. 9, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 108 m².
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnoteniach obchodných verejných súťaží.
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to objekt  bývalej I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby ll), súpisné č. 418, orientačné č. 4, na pozemkoch parcela č. 787/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m² a parcela č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m².
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to objekt bývalej I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby ll), súpisné č. 418, orientačné č. 4, na pozemkoch parcela č. 787/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m² a parcela č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m².
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenajať svoj majetok formou priameho nájmu: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť oplotenia na MŠ Nábrežie sv. Cyrila 28, na účel umiestnenia jednostranného reklamného zariadenia s rozmermi 5100 mm x 2400 mm.
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť – stavba, bytový dom Ul. M. Falešníka 12, súpisné č. 430 nachádzajúci sa na pozemku parcela č. 3970, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 374 m².
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to: budova - bývalý pavilón DJ v areáli MŠ Ul. Š. Závodníka 18, súpisné č. II. 1944 orientačné č. 9A na Ulici J. G. Tajovského (pôvodne 20488 pre všetky objekty, na LV č. 1 ako budova pre školstvo, na vzdelanie a výskum), na pozemku parcela č. 3888/3 s výmerou 299 m², pozemku pod budovou, parcela č. 3888/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m² a priľahlého pozemku 3888/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 522 m², obidva pozemky odčlenené Geometrickým plánom č. 58/2013 z pozemku parcela č. 3888, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 722 m².
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: časť pozemku v k.ú. Prievidza, parc. číslo 5034/9 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 12 m², nachádzajúca sa na ulici Hurbana 4, Prievidza, za účelom prevádzkovania vonkajšej terasy pre prevádzku „Evita“ s celoročným záberom, za podmienok nájomného: 0,05 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu: neurčitú, s výpovednou lehotou: 1 mesiac.
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie ovyhodnoteniach obchodných verejných súťaží a priameho nájmu za marec 2013.
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to: budova - bývalý pavilón DJ v areáli MŠ Ul. Š. Závodníka 18, súpisné č. II. 1944 orientačné č. 9A na Ulici J. G. Tajovského (pôvodne 20488 pre všetky objekty, na LV č. 1 ako budova pre školstvo, na vzdelanie a výskum), na pozemku parcela č. 3888/3 s výmerou 299 m², pozemku pod budovou, parcela č. 3888/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m² a priľahlého pozemku 3888/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 522 m², obidva pozemky odčlenené Geometrickým plánom č. 58/2013 z pozemku parcela č. 3888, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 722 m².
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to objekt  bývalej I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby ll), súpisné č. 418, orientačné č. 4, na pozemku parcela č. 787/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m².
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to objekt bývalej III. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako základná škola, druh stavby ll ), súpisné č. II. 420 (pôvodne 312), orientačné č. 6, na pozemku parcela č. 791/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 577 m².
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to: - pozemok parcela č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m² odčlenený GP č. 365/2012 overeným pod číslom 1106/2012 dňa 3.12.2012 Ing. Júliou Bartošovou z parcely č. 2374/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1576 m² nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. Vansovej.
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza zmenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom zámeny sú pozemky v k. ú. Prievidza časť parc. č 6304/4 zast. plocha s viymerou  6 m², časť parc.č. 6303/3 - záhrada s výmerou 21 m², parc.č. 6303/2 záhrada s výmerou 91 m², ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza za pozemok k. ú. Prievidza časť parc. č 5581/1 - ostatná plocha s výmerou 610 m², ktorý je vo vlastníctve Márie Pekárovej. Rozdiel, ktorý predstavuje 492 m² mesto Prievidza doplatí za cenu podľa znaleckého posudku. ico_pdf_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza časť pozemku, parcela č. 5327/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 64 m², nachádzajúca sa na Ulici V. Clementisa 9, Prievidza.
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie ovyhodnoteniach obchodných verejných súťaží za január - február 2013.
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o odpredaji hnuteľného majetku: motorové vozidlo ŠKODA FÁBIA, rok výroby 2003, evidenčné číslo PD612BH, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 671,00 €.
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú Prievidza - časť pozemku parc. č. 789 (na Ul. S.Chalupku) vo výmere 12 m², za podmienok nájomného vo vyške 0,20 €/m²/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenajať svoj majetok formou priameho nájmu: predmetom priameho nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5066/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 20 m² nachádzajúca sa na Ulici I. Bukovčana, na účel umiestnenia novinového stánku.
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 4996/6, ostatné plochy s výmerou 103 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 17/2008 z parcely č. 4996/1.
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda s výmerou 455 m², v celosti.
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1: - pozemok parcela  č. 1072, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 450 m², - pozemok  parcela  č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m², - budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072, popis stavby – zariadenie núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky).
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť  v  k. ú. Prievidza – stavba súpisné č. 524, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, postavená na pozemku parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m².
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenajať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je časť pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.  2/1  s výmerou 177 m² vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu  vybudovania spevnenej plochy a chodníka v súvislosti  s prestavbou detskej polikliniky na bytové účely. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu je pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2/12 a parc.č. 2/13 s výmerou 8 m² pod každý z dvoch vstupov do prízemných priestorov bytového domu č. súp. 20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve Miriam Čavojskej z dôvodu prestavby detskej polikliniky na  šesť bytových jednotiek  ako aj pozemok parc.č. 2/11 s výmerou 20 m² pod rampu pre imobilných pacientov pred ambulanciou bytového domu č. súp. 20140 na parc.č. 5 pre Miriam Čavojskú za cenu 75,00 €/m². ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže: pozemky v k. ú. Prievidza parc.č. 8122/3 orná pôda s výmerou 1536 m²,  parc.č. 8122/4 orná pôda s výmerou 912 m², parc.č. 8122/5 orná pôda s výmerou 766 m², parc.č. 8122/6 orná pôda s výmerou 468 m², parc.č. 8122/7 orná pôda s výmerou 276 m², parc.č. 8122/8 orná pôda s výmerou 240 m², parc.č. 8122/17 orná pôda s výmerou 478 m², parc.č. 8122/18 orná pôda s výmerou 1457 m², parc.č. 8122/19 orná pôda s výmerou 1024 m², parc.č. 8122/20 orná pôda s výmerou 1024 m², parc.č. 8124/47 orná pôda s výmerou 282 m² a parc.č. 8129/3 orná pôda s výmerou 1247 m², spolu s výmerou 9710 m², ktoré sa nachádzajú v lokalite Ukrniská. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže: budovy súpisné č. 20488 (bývalý pavilón detských jaslí v areáli MŠ) s podlahovou plochou 202 m² nachádzajúcej sa na Ulici Š. Závodníka. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže: nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12,  zapísaných na liste vlastníctva č. 1, a to: - pozemok  parcela  č. 1072,  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 450 m²,
- pozemok parcela  č. 1073, ostatné plochy s výmerou 1 083 m², - budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072,  popis stavby – zariadenie  núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky).
ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Ulici M. R. Štefánika, časť pozemku parcela č. 66/1, ostatné plochy  v rozsahu výmery 16 m². prenechávaná do nájmu pre spoločnosť HAVTU, s. r. o., so sídlom Ul. A. Hlinku č. 606/16, Bojnice, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia s celoročným záberom pre prevádzku kaviareň MAGURKA, a to za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer odpredať hnuteľný majetok: motorové vozidlo AVIA 31.1 K, rok výroby 1987, evidenčné číslo PD730AX, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 3 508,00 €. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer odpredať hnuteľný majetok: motorové vozidlo AVIA A30N, rok výroby 1973, evidenčné číslo PD243AY, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 3 066,00 €. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to  objekt bývalej III. ZŠ Ul. S.  Chalupku na Úzkej ulici  (na LV 1 ako základná škola, druh stavby ll ), súpisné č. II. 706 (pôvodne 312), orientačné  č. 8,  na pozemku parcela č. 791/2, zastavané  plochy a nádvoria s výmerou 449 m² na podnikateľské účely. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to objekt  bývalej III. ZŠ Ul. S.  Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako základná škola, druh stavby ll ), súpisné č. II. 420 (pôvodne 312), orientačné č. 6, na pozemku parcela č. 791/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 577 m² na podnikateľské účely. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to objekt  bývalej I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby ll), súpisné  č. 418, orientačné  č. 4,  na pozemku parcela č. 787/5, zastavané  plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m² na podnikateľské účely. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to budova bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku – posilňovne, súpisné č. II.1941, orientačné č. 7, (na LV č. 8482 ako prístavba posilovne), na pozemku parcela č. 829/9, pozemku pod budovou, parcela č. 829/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m² a časti priľahlého pozemku parcela č. 829/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 386 m², obidva pozemky odčlenené Geometrickým plánom  č. 369/2012 z pozemku parcela č. 829/6. na podnikateľské účely. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to pozemok parcela č. 2857/82, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 239 m² odčlenený GP č. 337/2012 z parcely č. 2857/1, ostatné plochy s výmerou 2977 m² na obytné účely. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemky: parcela č. 2857/11, záhrady s výmerou 223 m² a parcela č. 2857/81, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 122 m² odčlenená GP č. 337/2012 z parcely č. 2857/1, ostatné plochy s výmerou 2977 m² na účely výstavby rodinného domu.
 
ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  - pozemky: parcela č. 2857/11, záhrady s výmerou 223 m² a parcela č. 2857/81, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 122 m² odčlenená GP č. 337/2012 z parcely č. 2857/1, ostatné plochy s výmerou 2977 m² na účely výstavby rodinného domu. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v hospodárskej budove v areáli bývalej MŠ Závodníka v rozsahu výmery 24,66 m² prenechávaná do nájmu pre spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom Prievidza, Ulica G. Švéniho 3H na účel prevádzkovania plynovej kotolne, ktorá slúži na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, a to za podmienok – nájomného vo výške 6,64 Eur/m²/rok, uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so šesťmesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom prevodu sú nehnuteľnosti - pozemky k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela č. 547/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 98 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 16/2013 z parcely č. 547/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2967 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený (je vytvorená z parcely EKN č. 165, ostatné plochy s výmerou 3124 m², ktorá je na LV č. 1599 vo vlastníctve mesta) a parcela č. 551/3, záhrady s výmerou 15 m², pre Darinu Petrášovú, trvalý pobyt Prievidza, Školská ulica 15, na účel rozšírenia záhrady na pozemkoch bezprostredne priľahlých k susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Gazdovskej ulici: parcela č. 6652/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 68 373 m², parcela č. 6652/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 670 m², parcela č. 6652/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 926 m², parcela č. 6652/55, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 76 m², parcela č. 6652/56, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 96 m² parcela č. 6652/57, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 58 m², parcela č. 6652/34, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 120 m², parcela č. 6652/58, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela č. 6652/59, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 146 m² ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pavilóny C a D nachádzajúce sa v objekte bývalej III. Základnej školy na Ulici S. Chalupku II. 312/12, zapísanej na LV 8482, na pozemkoch – parcela č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m² a parcela č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 698 m², odčlenené GP č. 143/2012 z parcely č. 829/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1740 m², prenechávané do nájmu pre Spojenú školu internátnu, Prievidza, Úzka ulica 2, Prievidza na účel výchovno-vzdelávacej činnosti, a to za podmienok - uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, nájomného v obvyklej výške a zálohových platieb za energie a služby. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenajať svoj majetok formou priameho nájmu: predmetom priameho nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5066/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 20 m² nachádzajúca sa na Ulici I. Bukovčana, na účel umiestnenia novinového stánku. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Ulici A. Hlinku, časť pozemku parcela č. 2132/7, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 17 m² prenechávaná do nájmu pre Luciu Poliakovú, trvalý pobyt SNP 1233/10, Bojnice na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pre prevádzku EDEN CAFÉ s celoročným záberom, a to za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Ulici J. M. Hurbana, časť pozemku parcela č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m² prenechávaná do nájmu pre Moniku Bielikovú, trvalý pobyt Strmá ulica 855/7A, Prievidza, na účel prevádzkovania vonkajšieho sezónneho sedenia pre prevádzku na Ulici J. M. Hurbana 6, a to za podmienok – nájomného vo výške 0,07 €/m²/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46