Aktivity


Projekt « Industrial Communities Network (ICED): Občianská spoločnosť pre Reindustrializáciu Európy » bol založený s podporou Európskej únie v podprograme Európa pre Obyvateľov"

správa o projekte SK:ico_pdf_46

správa o projekte EN:

Účasť na odbornom seminári v Šumperku

V dňoch 18. – 20. novembra 2009 navštívili zástupcovia inštitúcií mesta Prievidza, zapojených do Programu celoživotného vzdelávania – Parnerstvá Comenius Regio, družobné mesto Šumperk, zúčastnili sa 1. odborného seminára, ktorý bol zo strany partnerského regiónu naplánovaný a zrealizovaný na základe spoločného projektu „Cestička k úspechu“ a absolvovali pracovné stretnutia s partnerskými inštitúciami (program v menu OZNAMY).

Odborný seminár zameraný na prácu s nadanými deťmi bol určený učiteľkám materských škôl a odborným zamestnancom. V úvode seminára vystúpil starosta mesta Šumperk, Mgr. Zdeněk Brož, ktorý privítal partnerov z Prievidze, pozdravil všetkých účastníkov seminára, vyslovil potešenie zo schváleného projektu a poprial všetkým veľa šťastia pri jeho realizácii.

Za českú stranu vystúpila PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., predsedníčka „Centra nadání“ (www.centrumnadani.cz), ktorá odborne garantuje projekt Cestička k úspechu za mesto Šumperk. Prezentácia Dr. Fořtíkovej zameraná na prácu s nadanými deťmi je zverejnená v menu OZNAMY.

Ďalším bodom programu bolo vystúpenie Mgr. Renaty Močálovej, Ph.D. z Ústavu špeciálno-pedagogických štúdií, PdF UP v Olomouci, ktorá sa venovala téme „Grafomotorika a nadané deti“.

Účastníci seminára sa mali možnosť zoznámiť s činnosťou a ponukami neziskového združenia nadpriemerne inteligentných ľudí – MENSA (medzinárodná organizácia založená roku 1946 v Oxfordu), ktoré prezentoval jej predseda Ing. Tomáš Blumenstein (www.mensa.cz).

Zaujímavá bola aj prednáška MUDr. Miroslava Novotného, ktorý prítomným priblížil špeciálny počítačový program COGMED, ktorý je určený pre tréning pracovnej (krátkodobej) pamäti, vyvinutý pre deti s ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou).

Na seminári samozrejme nechýbali ani príspevky zástupcov mesta Prievidza. PaedDr. Václava Juríková odovzdala mestu Šumperk pozdrav Ing. Jána Bodnára, primátora mesta Prievidze a vedúceho OŠ Ing. Milana Rybanského. Priblížila účastníkom seminára oblasť školstva v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prievidza, ako aj novú školskú legislatívu na Slovensku.

Mgr. Eva Mujkošová, riaditeľka MŠ Ul. V. Clementisa prispela do programu hodnotnou prezentáciou (vid. OZNAMY). Vo svojom vystúpení oboznámila prítomných so Školským vzdelávacím programom v Rozprávkove za poznávaním a objavovaním sveta okolo nás a rozvíjajúcimi vzdelávacími programami materskej školy s dôrazom na program elementárnej počítačovej gramotnosti Poznávajme a objavujme svet s počítačom a interaktívnou tabuľou. Vyslovila presvedčenie, že využívanie interaktívnych tabúľ v procese výučby vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza je prínosom nielen pre deti, ale aj pre učiteľky.

Ako posledná vystúpila za slovenskú stranu PhDr. Jana Jurášková, PhD., riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním, ktorá sa venuje odbornému poradenstvu v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí a má skúsenosti ako hlavný radca, Ministerstva školstva SR, zameranie: vzdelávanie intelektovo nadaných, diagnostické centrá a zariadenia náhradnej výchovy. Dr. Jurášková je odborným garantom daného projektu pre mesto Prievidza a účastníkom seminára priblížila situáciu na Slovensku v uvedenej oblasti.

Počas pracovného pobytu navštívili zástupcovia zapojených inštitúcií mesta Prievidza do projektu svoje partnerské inštitúcie materskú školu – Veselá školka a pedagogicko-psychologickú poradňu, kde boli odovzdané vlastné skúsenosti v oblasti práce s nadanými deťmi a konzultované vytváranie optimálnych podmienok pre túto prácu.

Na úrovni zriaďovateľov zapojených inštitúcií prebehlo hodnotenie zrealizovaných aktivít za uplynulé obdobie a boli spresnené kroky pre ďalšiu spoluprácu.

Druhý odborný seminár bude prebiehať v kompetencii mesta Prievidza a je naplánovaný na 20. januára 2010.

Odborný seminár
„Identifikácia nadaných detí a práca s nimi“


Prvý odborný seminár pod názvom „Identifikácia nadaných detí a práca s nimi“ zorganizovalo mesto Prievidza 20. januára 2010 v KaSS na Ul. F. Madvu v Prievidzi. Seminár bol určený pedagogickým zamestnancom materských škôl a odborným zamestnancom CPPPaP a realizovaný v rámci projektu CESTIČKA K ÚSPECHU - PARTNERSTVÁ COMENIUS REGIO, ktorý patrí do Programu celoživotného vzdelávania.

Všeobecnou prioritou programu celoživotného vzdelávania je posilnenie prínosu vzdelávania a odbornej prípravy k dosiahnutiu lisabonského cieľa, aby sa EÚ stala najkonkurencieschopnejšou znalostnou ekonomikou s udržateľným hospodárskym rozvojom, s viacerými a kvalitnejšími pracovnými miestami a s väčšou sociálnou súdržnosťou. V každej časti programu sa uprednostnia akcie zamerané na zvyšovanie úrovní zručností, podporu rozvoja a realizácie súvislých a komplexných stratégií celoživotného vzdelávania a na propagáciu inovácií a tvorivosti.

Základom úspešnej práce s nadanými deťmi je včasné objavenie – včasná identifikácia. Práve tento projekt by mal byť nápomocný informovanosti rodičovskej a pedagogickej verejnosti a jeho prostredníctvom by mali byť vytýčené základy novej formy výchovy a vzdelávania mimoriadne nadaných detí v našom regióne.

Interaktívne dielne I. - Tvorivosť v oblasti práce s nadanými deťmi

V rámci projektu CESTIČKA K ÚSPECHU - PARTNERSTVÁ COMENIUS REGIO sa v pondelok 24. septembra 2010 uskutočnila plánovaná mobilita Interaktívne dielne I. - Tvorivosť v oblasti práce s nadanými deťmi.

Gestorom a lektorom interaktívnych dielní bol Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Na dielňach sa zúčastnili okrem učiteliek prievidzských materských škôl aj zástupcovia partnerských inštitúcií projektu zo Šumperku.

V úvode privítal prítomných vedúci odboru školstva Ing. Milan Rybanský, ktorý znovu zdôraznil dôležitosť prípravy pedagógov na prácu s mimoriadne nadanými deťmi. Hlavným obsahom dielní bolo objasnenie teoretickej podstaty tvorivosti a intelektového nadania detí. Teória sa striedala s aktivitami zameranými na odhad tvorivého potenciálu a na rozvíjanie tvorivosti detí.

Ukončenie projektu - Cestička k úspechu

Zástupcovia inštitúcií mesta Prievidza, zapojených do Programu celoživotného vzdelávania – Parnerstvá Comenius Regio sa zúčastnili dňa 23.6.2011 medzinárodnej konferencie v Šumperku, konanej pri príležitosti ukončenia spoločného projektu „Cestička k úspechu“. Na konferenciu vycestovali aj učiteľky prievidzských materských škôl, ktoré absolvovali cyklus prednášok a seminárov zameraných na metódy a formy práce s mimoriadne nadanými deťmi a tiež zamestnankyne  CPPPaP v Prievidzi, ktoré uskutočňujú diagnostikovanie týchto detí v predškolskom veku.

Práca na projekte trvala dva roky a jeho výstupom okrem uskutočnených odborných seminárov a tvorivých dielní pre pedagogických a psychologických zamestnancov, diskusie s odborníkmi v regionálnej televízii Prievidza pre zákonných zástupcov a širokú verejnosť je aj metodicko-poradenská - inšpiratívna publikácia: Mimoriadne rozumovo nadané dieťa v Materskej škole a Zborník - referáty z medzinárodnej konferencie. Ukončením projektu Cestička k úspechu nekončí starostlivosť o mimoriadne rozumovo nadané deti v materskej škole, ale budeme pokračovať v inšpiratívnych a obohacujúcich aktivitách aj v nasledujúcom období.

Uvedený projekt je príkladom dobrej spolupráce medzi mestami Prievidza a Šumperk, ktoré začiatkom tohto mesiaca svoje partnerstvo znovu potvrdili podpísaním zmluvy.