Comenius regio


CESTIČKA K ÚSPECHU

Družobné vzťahy medzi Prievidzou a českým mestom Šumperk sa datujú už od roku 1970. Napriek tomu, že po roku 1989 sa tieto kontakty prerušili v roku 2001 došlo k oživeniu partnerských vzťahov a bola podpísaná "Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestom Šumperk a Prievidza." Vo februári t.r. sa tieto dve mestá spoločne prihlásili v rámci Programu celoživotného vzdelávania do akcie PARTNERSTVÁ COMENIUS REGIO a vypracovali projekt pod názvom CESTIČKA K ÚSPECHU, ktorý bol úspešný a na jeho realizáciu získalo mesto Prievidza finančný príspevok EÚ vo výške 25 000 €.

Cieľom partnerstiev Comenius Regio je posilniť európsku dimenziu v oblasti vzdelávania prostredníctvom podpory spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi zodpovednými za vzdelávanie v školách v Európe. Partnerstvá umožňujú týmto orgánom spolupracovať so školami a inými zapojenými inštitúciami na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu.
Partnerstvá Comenius Regio pomáhajú zapojeným regiónom rozvíjať a vymieňať si príklady dobrej praxe, rozvíjať nástroje dlhodobej cezhraničnej spolupráce, posilňovať európsku dimenziu v školskom vzdelávaní a ponúknuť európske skúsenosti vo vzdelávaní učiteľom, žiakom a administrátorom školských systémov. Partnerstvá Comenius Regio zahŕňajú partnerské regióny z dvoch krajín zapojených do Programu celoživotného vzdelávania; jedna zo zapojených krajín musí byť členským štátom EÚ. V každom partnerskom regióne sa musia zapojiť:
 • miestne alebo regionálne orgány zodpovedné za vzdelávanie v školách
 • minimálne jedna škola
 • minimálne ďalší relevantný partner (napríklad mládežnícky alebo športový klub, rodičovské alebo žiacke rady, miestne učiteľské vzdelávacie inštitúcie a iné).
Hlavným cieľom Partnerstiev Comenius Regio nie je priame zapojenie žiakov, ale podpora rozvoja cieľavedomej spolupráce medzi partnerskými regiónmi.

Do projektu vstupuje mesto Prievidza ako zriaďovateľ materských škôl spoluzodpovedný za predprimárne vzdelávanie a za vytváranie čo najoptimálnejšich podmienok pre výchovu a vzdelávanie v materských školách vo svojej pôsobnosti.

Za prievidzké školy prejavila záujem o túto výzvu Materská škola na Ul. Clementisa v Prievidzi, ktorá okrem iného kladie zvláštny dôraz na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež na deti nadané.

Tretím relevantným partnerom daného projektu je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Ul. Červeňa v Prievidzi.

Koordináciu projektu bude zabezpečovať odbor školstva pri MsÚ v Prievidzi.

Všetky informácie súvisiace s Programom celoživotného vzdelávania sú dostupné na www.saaic.sk.

Národná agentúra ani Európska komisia nenesú nijakú zodpovednosť za pravdivosť týchto informácií.
Cieľ projektu

Projekt „Cestička k úspechu“ je zameraný na podporu a rozvoj vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl, ktorí budú pracovať s mimoriadne nadanými deťmi. Pozornosť je ďalej venovaná rozširovaniu a skvalitňovaniu identifikácie a diagnostiky mimoriadne nadaných detí, ako aj metodickej pomoci smerom k pedagógom i rodine.

Cieľom projektu je obohatenie ponuky vzdelávacích aktivít a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami zodpovednými za školské vzdelávanie a školami v rôznych regiónoch Európy, nadviazanie vzťahov medzi partnerskými inštitúciami, získavanie profesijných skúseností v odbornej pedagogickej praxi pri výchove a vzdelávaní mimoriadne nadaných detí a vzájomné využitie príkladov dobrej praxe.

Hlavnými cieľmi aktivít partnerstva je pripraviť princípy a postupy pre:
 • systematickú starostlivosť o mimoriadne nadané deti v MŠ
 • rozvoj vzdelávania učiteliek MŠ, ktoré budú pracovať s mimoriadne nadanými deťmi
 • uvedenie zákonných zástupcov do problematiky nadaných detí
 • príprava odborných zamestnancov CPPPaP pre prácu s mimoriadne nadanými deťmi v spolupráci s expertmi a metodicko-pedagogickými centrami.
Témami, ktorými sa bude partnerstvo venovať, aby sa naplnili hore uvedené ciele, sú:
 • štúdium odbornej literatúry a konzultácie s externými expertmi pre danú oblasť
 • identifikácia a diagnostika mimoriadne nadaných detí
 • organizácia a obsahová náplň seminárov pre zriaďovateľa a odbornú verejnosť
 • vzdelanie a osobnostné kritéria pedagógov vhodných pre prácu s mimoriadne nadanými deťmi
 • semináre pre učiteľky MŠ a školských psychológov
 • problematika spolupráce s rodinou
 • iné
Národná agentúra ani Európska komisia nenesú nijakú zodpovednosť za pravdivosť týchto informácií.

Úlohy a aktivity

Súčasťou projektu sú aktivity a mobility realizované ako pracovno-výmenné návštevy, tvorba propagačných a odborných materiálov pre širšiu pedagogickú verejnosť, ukážky práce s nadanými deťmi, metodické materiály a medzinárodná konferencia k problematike mimoriadne nadaných detí, ktorá sa uskutoční ako finále spoločného projektu.

 • projektové, študijné a pracovné stretnutia
 • výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe
 • návod a praktická ukážka pre prácu pedagógov a psychológov s dotazníkmi pre identifikáciu nadaného dieťaťa
 • konštrukcia individuálno-vzdelávacieho plánu
 • štruktúra a vytváranie individuálno-vzdelávacích plánov pre deti so špecifickým alebo všeobecným nadaním
 • práca s výučbovými programami
 • spoločné sebahodnotenie a šírenie skúseností získaných v oblasti práce a starostlivosti o mimoriadne nadané deti
 • interaktívne dielne pre pedagógov
 • príprava školských psychológov
 • tvorba informačného, propagačného a metodického materiálu
 • intervencia a diagnostika
 • práca s rodičmi
 • osveta, semináre, workshopy, konferencia

Pracovný plán

je v súlade s harmonogramom úloh, ktoré si stanovili zúčastnené regióny na svojom 1. projektovom stretnutí a jeho obsahom sú:

 • úvodné projektové stretnutie
 • komunikácia v priebehu realizácie celého projektu všetkých zúčastnených inštitúcií prostredníctvom webových stránok a ďalšej IKT
 • zhromažďovanie a samoštúdium odbornej literatúry a vzájomné odovzdávanie si informácií a poznatkov
 • pracovné stretnutie s expertmi a konzultantmi vo veci tvorby metodického materiálu
 • tvorba propagačného materiálu pre rodičov a učiteľov
 • obsahová príprava odborných seminárov určených pedagogickým a odborným zamestnancom
 • realizácia seminárov a ich vyhodnotenie
 • tvorba informačnej brožúry pre odbornú verejnosť
 • obsahová a materiálna príprava interaktívnych dielní
 • realizácia interaktívnych dielní a ich vyhodnotenie
 • workshopy, ako prezentácia získaných skúseností a príkladov dobrej praxe
 • priebežné monitorovanie aktivít, prípadná korekcia ďalších postupov a aktivít
 • projektové stretnutie za účelom stanovenia obsahovej stránky a programu konferencie
 • organizačná príprava medzinárodnej konferencie a jej realizácia v Šumperku
 • vyhodnotenie projektu a vypracovanie záverečnej správy.
Dopad a európska pridaná hodnota

Prínosom projektu bude zlepšovanie a rozširovanie edukačnej ponuky v oblasti predškolského vzdelávania. Finálnym produktom projektu bude zriadenie triedy pre mimoriadne nadané deti v materskej škole v obidvoch partnerských regiónoch. Budú vytvorené optimálne podmienky pre cieľovú skupinu – mimoriadne nadané deti, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí rešpektovanie špecifických potrieb týchto detí, uplatnenie ich potenciálu v kvalite predškolského a neskôr školského výkonu a vytvorenie predpokladov pre ich harmonický osobnostný vývoj.

Realizácia projektu bude prínosom pre pedagogických a odborných zamestnancov v podobe rozšírenia, prehĺbenia a skvalitnenia vzdelania v oblasti edukácie mimoriadne nadaných detí, ako aj poznanie vzdelávacieho systému a kultúry v obidvoch partnerských krajinách. Účasť na odborných seminároch a interaktívnych dielní umožní pedagógom vyskúšať si na konkrétnych príkladoch, ukážkach a inšpiratívnych hrách didaktické postupy dôležité pre svoju prax.

Ďalšie inštitúcie zapojené do partnerstva sa profesijne obohatia o možnosti ďalšieho vzdelávania pri identifikácii, diagnostike a intervencii mimoriadne nadaných detí. Vzájomné kontakty a výmenné projektové aktivity umožnia rozšíriť a posilniť poznanie uvedenej problematiky, ktorá nie je ešte veľmi propagovaná. Ide o prvé špecializované triedy v MŠ pre mimoriadne nadané deti, ktoré by mali vzbudiť záujem zo strany rodičov ako aj odbornej verejnosti v porozumení individuality detí predškolského veku a vytvoriť základy pre ich optimálne uplatnenie v ďalšom živote.

Zamestnanci odboru školstva, resp. školských úradov získajú informácie, ktoré sa dotýkajú ďalších možností predškolského a školského vzdelávania mimoriadne nadaných detí a tak si vyjasnia potreby na úseku materiálno-technického vybavenia, ktoré je nevyhnutné pre zriadenie a optimálnu prevádzku triedy pre mimoriadne nadané deti, čo je v gescii zriaďovateľa. Takisto sa vytvára možnosť pre týchto zamestnancov rozšíriť si a obohatiť poznanie vzdelávacieho systému a kultúry partnerskej krajiny.

Partnerské inštitúcie môžu v rámci európskej spolupráce na úrovni školského vzdelávania zvyšovať svoj odborný aj ľudský potenciál, ktorý môžu ďalej využívať k rozvoju intelektu, osobnosti detí a žiakov prostredníctvom návštev kultúrno-historických objektov v hostiteľských európskych krajinách.
Udržateľnosť projektu

Po ukončení projektu bude partnerská spolupráca prirodzene pokračovať aj naďalej výmenou skúseností, príkladov dobrej praxe, pracovnými návštevami v novo zriadených triedach pre mimoriadne nadané deti materských škôl, ako aj pracovnými stážami a seminármi pedagogických a odborných zamestnancov v obidvoch partnerských regiónoch.

Plánujú sa získavať a vyhodnocovať skúsenosti ďalších MŠ v partnerských regiónoch, ktoré sa budú venovať výchovno-vzdelávacím aktivitám cielene zameraných na prácu s mimoriadne nadanými deťmi. Na týchto základoch sa budú doplňovať a rozširovať v obidvoch partnerských regiónoch nové, nielen teoretické, ale aj praktické poznatky z tejto oblasti.

Realizáciou projektu sa bude súčasne prehlbovať už dávnejšie deklarované partnerstvo medzi mestami Šumperk a Prievidza predovšetkým v oblasti školstva pri poznávaní vzdelávacieho systému v partnerskej zemi.
Kontakt

Mgr. Anna Aradyová
koordinátor projektu
E-mail: anna.aradyova@prievidza.sk

Mgr. Eva Mujkošová
riaditeľka zapojenej MŠ a metodik
E-mail: msclementisa@prievidza.sk

PhDr. Marta Dudžíková
psychológ zapojenej inštitúcie (CPPPaP v Prievidzi)
E-mail: martulka.d@post.sk