Ostatné projekty mesta


Správa o projektoch 2008 – 2010

Mesto Prievidza prostredníctvom oddelenia pre strategický rozvoj mesta v rokoch 2008-2010 reagovalo na viacero významných výziev v rámci ktorých malo možnosť získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a následne ich využiť na zlepšenie podmienok v meste. Najvýznamnejším operačným programom pre samosprávu je Regionálny operačný program, ktorý môžeme využiť na financovanie obnovy školskej infraštruktúry, infraštruktúry sociálnych služieb, posilnenie kultúrneho potenciálu, podporu a rozvoj cestovného ruchu, regeneráciu sídiel a opravy komunikácií. Mesto Prievidza v rámci tohto operačného programu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 2 393 874 € na rekonštrukciu ZŠ, Ul. Rastislavova a III ZŠ Ul. Sama Chalupku.

Ďalším operačným programom v ktorom sme boli úspešný je operačný program Vzdelávanie. Finančné prostriedky, ktoré základné školy získajú smerujú k naštartovaniu procesov, ktoré zabezpečia všestranný rozvoj vzdelania, kreatívnosti, zručnosti a slobody osobnosti každého občana. V rámci tohto operačného programu získali základné školy nenávratný finančný príspevok vo výške 695 246 €. Kofinancovanie úspešných projektov zo strany Mesta Prievidza je 36 554 €. Materské a základné školy sa aktívne zapájali do rozvojových projektov, ktoré vyhlásilo MŠ SR, vládne inštitúcie a rôzne nadácie. V priebehu dvoch rokov bolo podaných 85 žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov. Úspešným projektom boli pridelené dotácie vo výške 111 567 € a Mesto Prievidza poskytlo školským zariadeniam finančné prostriedky vo výške 6 367 €.

V operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia sme v rokoch 2008-2009 realizovali projekty zamerané na komplexný rozvoj vzdelávania pracovníkov MsÚ. Nenávratný finančný príspevok, ktorý mesto Prievidza dostalo je 299 800 €. Mesto kofinacovalo projekty vo výške 29 100 €.
V priebehu októbra 2009 Mesto Prievidza získalo finančné prostriedky na financovanie dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom vo výške 408 597 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu cesty na Riečnej ulici.

V súčasnosti je v štádiu hodnotenia projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia, pripravujú sa podklady pre projekt elektronizácie služieb mesta Prievidza a na jar 2011 sa začne s rekonštrukciou pešej zóny na Ulici A. Hlinku, na ktorú mesto Prievidza dostalo nenávratný finančný príspevok vo výške 998 000 €.

V priebehu rokov 2008 – 2010 bolo vypracovaných a podaných 119 projektov, z nich bolo 29 úspešných a mestu Prievidza boli pridelené finančné prostriedky vo výške 4 853 290 €. Mesto Prievidza kofinancovalo úspešné projekty sumou 264 000 €.

BILANCIA PODANÝCH A ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV ZA OBDOBIE 2008- 2010 (na stiahnutie vo formáte PDF)

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY I.POLROK 2009