Rozpočtové a príspevkové organizácie


Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, a príspevky príspevkových organizácií. Rozpočtové organizácie sú na rozpočet mesta napojené priamo svojim príjmami a výdavkami a príspevkové organizácie príspevkom od mesta.
 

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sú ako rozpočtové organizácie zriadené nasledovné subjekty: sedem základných škôl, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Centrum voľného času Spektrum a Zariadenie pre seniorov. V právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Ide o rozpočtové organizácie, t.j. právnické osoby mesta, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Tieto hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ (mesto Prievidza) v rámci svojho rozpočtu.

 
Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
Sídlo: Ulica energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
IČO: 36126942
Tel.: 046/540 41 09
E-mail: juraj@zsenerpd.edu.sk
Web: www.zsenerpd.edu.sk
 
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
Sídlo: Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
IČO: 31201695
Tel.: 046/5439647
E-mail: zsdobs@szm.sk
Web: www.zsdobpd.edu.sk
 
Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Sídlo: Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza
IČO: 36126985
Tel.: 046/5424064
E-mail: info@zsrastislavovapd.edu.sk
Web: www.zsrastislavovapd.edu.sk
 
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/ 37, 971 01 Prievidza
Sídlo: Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
IČO: 36126977
Tel.: 046/548 83 84
E-mail: zsmalonecpalska@gmail.com
Web: www.zsmalonecpd.stranka.info
 
Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Sídlo: Mariánska ulica 554/19, 971 01 Prievidza
IČO: 36126802
Tel.: 046/542 07 41
E-mail: vedenie@marianska.sk
Web: www.marianska.sk
 
I. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Sídlo: Ulica S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
IČO: 31201661
Tel.: 046/543 98 25
E-mail: jpasovsky@atlas.sk
Web: http://www.schalupku1.sk
 
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Sídlo: Ulica P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
IČO: 31201725
Tel.: 046/5411503
E-mail: zssafarika@centrum.sk
Web: www.zssafarikapd.edu.sk
 
Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza
Sídlo: Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza
IČO: 36126993
Tel.: 046/542 01 73
E-mail: info@zuslstanceka.sk
Web: www.zuslstanceka.sk
 
Centrum voľného času SPEKTRUM, Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza
Sídlo: Ulica K. Novackého 501/14, 971 01 Prievidza
IČO: 36127001
Tel.: 046/ 543 24 70
E-mail: cvcprievidza@gmail.com
Web: www.cvcpd.sk
 
Zariadenie pre seniorov Prievidza
Sídlo: Ulica Okáľa 773/6, 971 01 Prievidza
IČO: 00648698
Tel.: 046/519 93 15, 0903 353 316
E-mail: zps@mail.telekom.sk
Web: www.zps-prievidza.sk
 

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi je príspevkovou organizáciou zriadenou mestom, ktorá z príspevkov mesta v rámci jeho rozpočtu zabezpečuje verejno-prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry.

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Sídlo: Ulica F. Madvu 325/11, 97101 Prievidza
IČO: 00516988
Tel: 046 / 541 20 29
E-mail: kultura@prievidza.sk
Web: www.kasspd.sk