Základné školy


Úvod :

Sedem základných škôl (ZŠ) v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prievidza vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Ide o rozpočtové organizácie, t.j. právnické osoby mesta, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Tieto ZŠ hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Štatutárnym orgánom ZŠ je riaditeľ základnej školy, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta Prievidza. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné obdobie po absolvovaní výberového konania na základe návrhu rady školy.


Výchova a vzdelávanie v základnej škole :

Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v školách vymedzujú štátne vzdelávacie programy. Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti môže žiak získať niektorý zo stupňov základného vzdelania:

a) primárne vzdelanie (ISCED 1)
získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou;

b) nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2)
získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Vzdelávacie programy :

Štátny:

  • vydáva a zverejňuje ho ministerstvo školstva;
  • vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách na získanie kompetencií.

Školský:

  • vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy;
  • základný dokument školy, vymedzuje vlastné zameranie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a príslušným štátnym vzdelávacím programom.


Výchovné programy :
Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia – centrum voľného času, školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti od školského roku 2009/2010 postupujú podľa výchovného programu v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove a vzdelávaní.

Zoznam základných škôl a kontakty :

Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/5439647 E-mail: zsdobs@gmail.com Web: www.zspddobs.edupage.org
Základná škola Ulica energetikov  242/39, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/540 41 09 E-mail: riaditel@skolasenergiou.sk Web: www.skolasenergiou.sk
Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/5424064 E-mail: info@zsrastislavovapd.edu.sk www.zsrastislavovapd.edu.sk
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01
Tel.: 046/548 80 56 E-mail: zsmalonecpalska@gmail.com Web: www.zsmalonecpalska-sk.webnode.sk
Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 07 41 E-mail: vedenie@marianska.sk Web: www.marianska.sk
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 98 25 E-mail: jpasovsky@atlas.sk Web: www.schalupku1.edupage.org
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 98 97 E-mail: zssafarika@centrum.sk Web: www.zssafarikapd.edu.sk

Iné:
Piaristická základná škola F. Hanáka, A. Hlinku 44, 97101 Prievidza
Tel.: 046/5424949 E-mail: skola@piaristi-pd.sk Web: www.piaristi-pd.sk