Centrum voľného času


Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré poskytuje predovšetkým neformálne vzdelávanie na základe poskytovania záujmovej činnosti, ktorá sa realizuje v priamej činnosti záujmových útvarov v priestoroch centra. Záujmová činnosť je realizovaná na základe Výchovného – vzdelávacieho programu centra voľného času, ktorý sa realizuje v niekoľkých tematických oblastiach výchovy:
-    vzdelávacia oblasť
-    spoločensko – vedná oblasť
-    pracovno – technická oblasť
-    prírodovedno – environmentálna oblasť
-    esteticko – výchovná oblasť
-    telovýchovná oblasť.    

Pre konkretizáciu činnosti v jednotlivých oblastiach výchovy je každoročne vypracovaný plán práce pre príslušný školský rok, ktorý je pravidelne aktualizovaný a ďalej rozpracovávaný do plánu činnosti centra na jednotlivé kalendárne mesiace.  Centrum voľného času je školské zariadenie s celoročnou a zároveň celodennou prevádzkou. Výchovno – vzdelávacia činnosť je realizovaná rôznymi formami činnosti:
-    záujmová činnosť – predstavuje podstatnú časť činnosti centra, riadi sa rozvrhom hodín, prebieha počas pracovných dní a je rozdelená do nasledovných oddelení:
•    Oddelenie športu
•    Oddelenie folklóru
•    Výtvarné oddelenie
•    Oddelenie tanečného športu
•    Oddelenie techniky
•    Oddelenie prírodovedy a environmentalistiky
•    Oddelenie spoločensko - metodické;

-    celodomové podujatia – podujatia organizované v priestoroch centra pre širokú verejnosť napr. SpektrumParáda, Vianočné trhy, Veľkonočné trhy a pod.;
-    celomestské podujatia – podujatia a aktivity organizované pre širokú verejnosť v splupráci s mestom Prievidza, skupinami a organizáciami pôsobiacimi vmeste Prievidza, mimo neho napr. EKOrok, Deň športu, Svätomartinský sprievod
-    príležitostné podujatia – organizovanie celomestských podujatí a aktivít pre deti a mládež v spolupráci s mestom Prievidza a partnermi centra napr. Deň s mládežou, Šarkanšou, Strigônsky zlet a pod.;
-    organizácia okresných kôl vedomostných súťaží a olympiád v rámci regiónu Hornej Nitry (v spolupráci s OÚ Trenčín), ich organizovanie, realizácia, administrácia, vyhodnotenie;
-    organizácia obvodových, okresných a krajských kôl športových súťaží, ich organizovanie, realizácia, administrácia, vyhodnotenie (v spolupráci s OÚ Trenčín);
-    tematické dni – aktivity spojené s technickými workshopmi, tvorivými dielňami, kvízmi, výtvarnými súťažami, literárnymi súťažami a pod.;
-    metodická činnosť – príprava podujatí pre materské a základné školy, príprava choreografií, konanie pracovných stretnutí predsedov komisií vedomostných súťaží a olympiád, koordinátorov základných a stredných škôl športových súťaží, koordinátorov EKOroku, externých pracovníkov, semináre zamestnancov materských škôl, odborových organizácií a pod.;
-    odborné sústredenia záujmových útvarov doma i v zahraničí;
-    reprezentácia centra na verejnosti – organizovanie a realizácia koncertov, výstav, účasť na festivaloch a súťažiach s celoslovenskou alebo medzinárodnou účasťou, účasť na podujatiach organizovaných partnermi centra pri rôznych príležitostiach a pod.;
-    nízkoprahové aktivity – denný klub pre deti zo sociálne slabého prostredia;
-    prázdninová činnosť – organizovanie činností v centre napr. mestské pobytové tábory, celodenné výlety, tvorivé dielne a iné;
-    participatívna činnosť s mestom Prievidza (Fórum detí a mládeže, činnosť Školských a Študentských parlamentov, participatívny rozpočet a pod.);
-    organizovanie podujatí a aktivít pre partnerské organizácie (mesto Prievidza, ZMOS Hornej Nitry, Olympijský výbor Prievidza, Regionálne kultúrne centrum Prievidza, KaSS Prievidza a pod.).

Centrum voľného času

adresa: Ulica K. Novackého 14, Prievidza

web: http://www.cvcpd.sk/