Základná umelecká škola


Úvod

Základná umelecká škola je rozpočtová organizácia, t.j. právnická osoba mesta, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ základnej umeleckej školy, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta Prievidza. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné obdobie po absolvovaní výberového konania na základe návrhu rady školy.
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Obsahujú tiež učebné plány prípravného štúdia, II. stupňa základného štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých. 

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza
IČO: 36126993
www.zuslstanceka.sk
riaditeľ Mgr. art. Anton Bakyta 046/5424222 info@zuslstanceka.sk

.