Daň za psa


Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa (ďalej len držiteľ), ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Vznik a zánik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť Mestskému úradu, oddeleniu daní a poplatkov do 30 dní  od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania (čiastkového priznania) k dani. Ak daňovník nepodá priznanie na zánik daňovej povinnosti v určenej lehote, zanikne mu nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia. Po podaní priznania na vznik daňovej povinnosti mesto na príslušné zdaňovacie obdobie vyrubí daň rozhodnutím.

Informácie o tom ako správne postupovať pri ohlásení zániku daňovej povinnosti nájdete v tomto článku.

Predmetom dane za psa nie je:
A) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
B) pes umiestnený v útulku zvierat
C) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Všeobecne záväzným nariadením č. 157/2014 o miestnych daniach je sadzba dane za jedného psa určená takto:

- pes chovaný v bytovom dome (činžiaku): 40 eur/rok  
 -pes chovaný na inom mieste (rodinné domy, areály firiem a pod.): 15 eur / rok  

Mesto od dane oslobodí psa
1) ktorého chová osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako 65 rokov (veková hranica sa počíta k 1.1. zdaňovacieho obdobia),
2) slúžiaceho útvarom policajného zboru SR alebo Mestskej polícií Prievidza,
3) s výcvikom na záchranárske práce.

Mesto daň zníži
1) o 50 % , ak psa chová držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo fyzická osoba, ktorá je rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby,
2) o 25 %, ak pes  pochádza z útulku v Prievidzi,

Oslobodenie od dane podľa bodu 1)  a zníženie dane podľa bodu 1)  sa môže uplatniť  len na jedného psa a nevzťahuje sa na psov, ktorých mesto eviduje ako nebezpečných. Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane je daňovník povinný si uplatniť  do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 31.1. zdaňovacieho obdobia, v ktorom si daňovník chce uplatniť tento nárok.