Evidencia psa


Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Prievidza podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie na Mestskom úrade v Prievidzi, v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.
Mestský úrad Prievidza vydáva držiteľovi psa po splnení ohlasovanej povinnosti na príslušnom tlačive, evidenčnú známku bezodplatne do vlastných rúk.
Na známke je uvedené:
Evidenčné číslo psa
Názov mesta
Údaj o tom, či je pes nebezpečným psom
Strata evidenčnej známky
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť čo najskôr na Mestský úrad Prievidza. Náhradná známka mu bude vydaná za odplatu 1,20 eura.