Strata, krádež a nález psa


Strata a krádež psa
Držiteľ by sa mal hneď po zistení straty svojho psa pokúsiť o jeho svojpomocné vyhľadanie. Keď je toto hľadanie neúspešné, odporúčame o tejto skutočnosti informovať Karanténnu stanicu v Prievidzi, Mestskú políciu Prievidza, prípadne najbližšieho veterinára. Ak sa pes nenájde, je jeho držiteľ povinný do 30 dní oznámiť túto skutočnosť Mestskému úradu v Prievidzi. Pes bude vyradený z evidencie na základe vyplneného tlačiva - odhlásenie psa.
V prípade, že stratený pes bol odchytený, je jeho držiteľ povinný si ho prevziať a uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o psa, prípadne iné vzniknuté náklady. Ak si držiteľ neprevezme odchyteného psa do 8 dní po oznámení, bude takýto pes považovaný za psa bez majiteľa a umiestnený do karanténnej stanice, prípadne odpredaný alebo daný na adopciu.
Pri podozrení na krádež psa by mal jeho držiteľ podať oznámenie na políciu, ktorá začne vo veci konať.


Nález psa
V prípade, že nájdete neznámeho psa, pokúste sa, ak je to možné, informovať majiteľa o jeho náleze.
Pokiaľ má pes na obojku pripevnenú lyssetku (farebná známka informujúca o vakcinácii proti besnote), nájdete na nej aj telefónne číslo k veterinárovi a poradové číslo lyssetky, podľa ktorej bude veterinár vedieť zistiť majiteľa psa.
Ak je pes riadne prihlásený v evidencii psov na Mestskom úrade v Prievidzi a má evidenčnú známku, je možné majiteľa psa zistiť aj podľa čísla na tejto evidenčnej známke, a to na Mestskom úrade v Prievidzi.
Nález opusteného a túlavého psa ohláste Karanténnej stanici v Prievidzi alebo Mestskej polícii Prievidza.
K opusteným a túlavým psom sa v záujme vlastnej bezpečnosti radšej nepribližujte. V prípade ohrozenia privolajte hliadku mestskej polície.