Uhryznutie


Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes uhryzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes uhryzol aj meno a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je súčasne povinný oznámiť Mestskému úradu v Prievidzi aj skutočnosť, že pes uhryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak psa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi a vrátiť Mestskému úradu v Prievidzi evidenčnú známku psa. Mestský úrad vydá držiteľovi psa, ktorý uhryzol človeka, evidenčnú známku nebezpečného psa.
Držiteľ psa je povinný umožniť osobe, ktorú pes uhryzol, nahliadnuť do dokladu o očkovaní psa.
AKO POSTUPOVAŤ PRI UHRYZNUTÍ
Postihnutý musí bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc!
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný mať psa zaočkovaného proti besnote a zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrenie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.
Majiteľ je povinný preukázať sa uhryznutej osobe a veterinárovi očkovacím preukazom psa, kde má záznam o očkovaní psa proti besnote. V prípade túlavého psa musí byť tento odchytený a veterinárne vyšetrený.