Úhyn psa


Keď nadíde jeho čas, môžete si iba blahoželať, ak váš pes skonal pokojne a v spánku. V iných prípadoch ako jeho zodpovedný a milujúci majiteľ mu musíte zabezpečiť dôstojný koniec. Keď zviera trpí neutíšiteľnými bolesťami, alebo keď stráca svoje základné návyky a nie je schopné žiť normálnym životom, poraďte sa so svojím veterinárom o eutanázii. Najvýhodnejšou metódou eutanázie je predávkovanie niektorého anestetika, zvyčajne barbiturátov. Pes tak končí život pokojne: upadne do bezvedomia a nevníma bolesti.

V prípade utratenia psa u veterinára a jeho prevzatia, vydá veterinár potvrdenie o prevzatí. Veterinár nie je ale povinný túto službu robiť. Poplatok je určený podľa hmotnosti psa.

Odstránenie uhynutého túlavého psa z verejného priestranstva

Nález uhynutého psa oznámte Mestskej polícii Prievidza na čísle 159.

Zánik daňovej povinnosti

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník povinný do 30 dní od zániku daňovej povinnosti, ktorým môže byť napríklad uhynutie psa, darovanie psa inej osobe alebo presun chovu psa do inej obce, podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Tlačivo Ministerstva financií SR je k dispozícií na oddelení daní a poplatkov. Spolu s podaním čiastkového daňového priznania je potrebné na mestskom úrade vrátiť aj evidenčnú známku. Viac informácií nájdete tu.